συγγελάσῃς
συγγελάω
συγγενεῖ
συγγένεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: relationship, relatives, kindred, clan
 • Cognates: εὐγένεια, συγγένεια
 • Forms:
  • συγγενειᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • συγγένειαν Noun: Acc Sing Fem
  • συγγενείας Noun: Gen Sing Fem
  • συγγενειῶν Noun: Gen Plur Fem
συγγενειᾳ
συγγένειαν
συγγενείας
συγγενεῖς
συγγενειῶν
συγγενέσθαι
συγγενέσι
συγγενέσιν
συγγενεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: kinsman
 • Forms:
  • συγγενεῦσιν Noun: Dat Plur Masc
συγγενεῦσιν
top
συγγενη
συγγενής
συγγενικόν
συγγενικός
συγγενίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: female relative, kinswoman
συγγενοῦς
συγγενώμεθα
συγγενων
συγγίνομαι
συγγινομένους
συγγινώσκω
top
συγγνούς
συγγνώμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: concession, indulgence, pardon, permission
 • Cognates: γνώμη, συγγνώμη
 • Forms:
  • συγγνώμην Noun: Acc Sing Fem
συγγνώμην
συγγνωμονεῖτε
συγγνωμονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to excuse, pardon, make allowances for, bear with
 • Concord: 4Macc 5:13; Tra 5:1
 • Forms:
  • συγγνωμονεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • συγγνωμονήσειεν Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
συγγνωμονήσειεν
συγγνώσεται
συγγνωστοί
συγγνωστός
σύγγνωτε
σύγγραμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: writing, written paper, book
 • Cognates: γράμμα, σύγγραμμα
 • Forms:
  • συγγράμμασιν Noun: Dat Plur Neut
  • συγγράμματα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • συγγραμμάτων Noun: Gen Plur Neut
συγγράμμασιν
συγγράμματα
top
συγγραμμάτων
συγγραφαί
συγγραφαῖς
συγγραφεῖ
συγγραφεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: author, historian, compiler, someone who collects and writes down historic facts
 • Forms:
  • συγγραφεῖ Noun: Dat Sing Masc
συγγραφή
συγγραφήν
συγγράφω
συγγράψαι
συγγραψάμενος
συγγυμνασία
συγγυμνασίᾳ