συγγελάσῃς
συγγελάω
συγγενεῖ
συγγένεια
Feminine
 SingularPlural
NOMσυγγένειασυγγένειαι
GENσυγγενείαςσυγγενειῶν
DATσυγγενείᾳσυγγενείαις
ACCσυγγένειανσυγγενείας
συγγενείᾳ
συγγένειαι
συγγένειαν
συγγενείας
συγγενεῖς
συγγενειῶν
συγγενέσθαι
συγγενέσι
συγγενέσιν
συγγενεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: kinsman
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσυγγενεύςσυγγενεῖς
GENσυγγενέωςσυγγενέων
DATσυγγενεῖσυγγενεῦσι(ν)
ACCσυγγενέασυγγενέας
συγγενεῦσιν
συγγενῆ
συγγενής
Singular
 MascFemNeut
NOMσυγγενήςσυγγενές
GENσυγγενοῦς
DATσυγγενεῖ
ACCσυγγενῆσυγγενές
Plural
 MascFemNeut
NOMσυγγενεῖςσυγγενῆ
GENσυγγενῶν
DATσυγγενέσι(ν)
ACCσυγγενεῖςσυγγενῆ
συγγενικόν
συγγενικός
συγγενίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: female relative, kinswoman
συγγενοῦς
συγγενώμεθα
συγγενων
συγγηράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to grow old together with
συγγίνομαι
συγγινομένους
συγγινώσκω
συγγνούς
συγγνώμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: concession, lenient judgment, indulgence, pardon, permission
 • Cognates: γνώμη, συγγνώμη
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσυγγνώμησυγγνῶμαι
GENσυγγνώμηςσυγγνωμῶν
DATσυγγνώμῃσυγγνώμαις
ACCσυγγνώμηνσυγγνώμας
VOCσυγγνώμησυγγνῶμαι
συγγνώμην
συγγνωμονεῖτε
συγγνωμονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to excuse, pardon, make allowances for, bear with, deal leniently with
 • Concord: 4Macc 5:13; Tra 5:1
 • Forms:
  • συγγνωμονεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • συγγνωμονήσειεν Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
συγγνωμονήσειεν
συγγνώσεται
συγγνωστοί
συγγνωστός
σύγγνωτε
σύγγραμμα
Neuter
 SingularPlural
NOMσύγγραμμασυγγράμματα
GENσυγγράμματοςσυγγραμμάτων
DATσυγγράμματισυγγράμμασι(ν)
ACCσύγγραμμασυγγράμματα
συγγράμμασιν
συγγράμματα
συγγραμμάτων
συγγραφαί
συγγραφαῖς
συγγραφεῖ
συγγραφεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: author, historian, compiler, someone who collects and writes down historic facts
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσυγγραφεύςσυγγραφεῖς
GENσυγγραφέωςσυγγραφέων
DATσυγγραφεῖσυγγραφεῦσι(ν)
ACCσυγγραφέασυγγραφέας
συγγραφή
Feminine
 SingularPlural
NOMσυγγραφήσυγγραφαί
GENσυγγραφῆςσυγγραφῶν
DATσυγγραφῇσυγγραφαῖς
ACCσυγγραφήνσυγγραφάς
VOCσυγγραφήσυγγραφαί
συγγραφήν
συγγράφω
συγγράψαι
συγγραψάμενος
συγγυμνασία
Feminine
 SingularPlural
NOMσυγγυμνασίασυγγυμνασίαι
GENσυγγυμνασίαςσυγγυμνασιῶν
DATσυγγυμνασίᾳσυγγυμνασίαις
ACCσυγγυμνασίανσυγγυμνασίας
VOCσυγγυμνασίασυγγυμνασίαι
συγγυμνασίᾳ