πρόσπαιζε
προσπαίζουσιν
προσπαίζω
προσπαίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to strike, beat against (something, someone)
 • Cognates: παίω
 • Forms:
  • προσέπαισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
προσπαρακαλέσαντες
προσπαρακαλέω
προσπαρεμβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to put in beside, put in between, insert
 • Note: Like παρεμβάλλω
προσπεριβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to put around besides (like a bandage)
προσπάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sprinkle upon
 • Cognates: καταπάσσω, πάσσω
 • Forms:
  • προσέπασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
πρόσπεινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hungry, very hungry
προσπεσεῖν
προσπέσῃ
προσπέσῃς
προσπεσόν
προσπεσόντες
προσπεσόντος
προσπεσόντων
προσπεσοῦσα
προσπέσωμεν
προσπέφευγα
προσπεφευγόντας
προσπεφευγότας
προσπήγνυμι
προσπήξαντες
πρόσπιπτε
προσπίπτοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: προσπίπτω
προσπίπτοντες
προσπίπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to fall toward, fall at the feet of (someone), supplicate
  • to fall upon, strike against, assault, embrace, encounter
  • to fall upon (one's neck), embrace
  • to fling oneself (upon)
  • to arrive, come one's way
  • to occur, happen, come suddenly
  • to have been done
 • Forms:
Present
 • πρόσπιπτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • προσπίπτοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
Imperfect
 • προσέπιπτε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • προσέπιπτον
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • προσπέσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • προσπεσόν Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
 • προσπεσόντες Part: Fut Act Nom Plur Masc
Aorist
 • προσπέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • προσέπεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • προσέπεσε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • προσπεσεῖν Verb: Aor Act Infin
 • προσπέσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • προσέπεσον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • προσπεσόντος Part: Aor Act Gen Sing Neut
 • προσπεσόντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • προσπεσοῦσα Part: 2Aor Act Nom Sing Fem
 • προσπέσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
Perfect
προσπίτνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fall down, fall upon
 • Forms:
  • προσπίπτοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
προσποιεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: προσποιέω
προσποιέομαι
προσποιέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to add on
   • to produce further
   • to increase
  • Middle:
   • to pretend (to be what he is not), feign, make as though, act as though
   • to admit to
   • to conceal (something) from (someone)
   • to take notice of
 • Forms:
  • προσποιεῖ
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • προσεποιεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • προσεποιήσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • προσεποιήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • προσποιέομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • προσποιούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • προσποιῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
προσποιούμενος
προσποιῶν
προσπορεύεσθαι
προσπορεύεσθε
προσπορευέσθωσαν
προσπορεύεται
προσπορεύῃ
προσπορεύομαι
προσπορευομένοις
προσπορευόμενον
προσπορευόμενος
προσπορευομένων
προσπορεύονται
προσπορεύωνται
προσπυρόω