πρόσπαιζε
προσπαίζουσιν
προσπαίζω
προσπαίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to strike, beat against (something, someone)
 • Cognates: παίω
 • Forms:
  • προσέπαισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
προσπαρακαλέσαντες
προσπαρακαλέω
προσπάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sprinkle upon
 • Cognates: καταπάσσω, πάσσω
 • Forms:
  • προσέπασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
πρόσπεινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hungry, very hungry
προσπεσεῖν
προσπέσῃ
προσπέσῃς
προσπεσόν
προσπεσόντες
προσπεσόντος
προσπεσόντων
προσπεσοῦσα
προσπέσωμεν
προσπέφευγα
προσπεφευγόντας
προσπεφευγότας
προσπήγνυμι
προσπήξαντες
πρόσπιπτε
προσπίπτοντα
προσπίπτοντες
προσπίπτω
 • Present
 • πρόσπιπτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • προσπίπτοντα Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • Imperfect
 • προσέπιπτε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • προσέπιπτεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • προσέπιπτον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Future
 • προσπέσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • προσπεσόν Verb: Fut Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • προσπεσόντες Verb: Fut Act Part Nom Plur Masc
 • Aorist
 • προσπέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • προσέπεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • προσέπεσε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • προσέπεσεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • προσπεσεῖν Verb: Aor Act Infin
 • προσπέσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • προσέπεσον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • προσπεσόντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Neut
 • προσπεσόντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • προσπεσοῦσα Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
 • προσπέσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Perfect
προσπίτνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fall down, fall upon
 • Forms:
  • προσπίπτοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
προσποιεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: προσποιέω
προσποιέομαι
προσποιέω
προσποιούμενος
προσποιῶν
προσπορεύεσθαι
προσπορεύεσθε
προσπορευέσθωσαν
προσπορεύεται
προσπορεύῃ
προσπορεύομαι
προσπορευομένοις
προσπορευόμενον
προσπορευόμενος
προσπορευομένων
προσπορεύονται
προσπορεύωνται
προσπυρόω