πρόσπαιζε
προσπαίζουσιν
προσπαίζω
προσπαίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to strike, beat against (something, someone)
 • Cognates: παίω
 • Forms:
  • προσέπαισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
προσπαρακαλέσαντες
προσπαρακαλέω
προσπάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sprinkle upon
 • Cognates: καταπάσσω, πάσσω
 • Forms:
  • προσέπασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
πρόσπεινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hungry, very hungry
προσπεσεῖν
προσπέσῃ
προσπέσῃς
προσπεσόν
προσπεσόντες
προσπεσόντος
προσπεσόντων
προσπεσοῦσα
προσπέσωμεν
προσπέφευγα
προσπεφευγόντας
προσπεφευγότας
προσπήγνυμι
προσπήξαντες
πρόσπιπτε
προσπίπτοντα
προσπίπτοντες
προσπίπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to fall toward, fall at the feet of (someone), supplicate
  • to fall upon, strike against, assault, embrace, encounter
  • to fall upon (one's neck), embrace
  • to fling oneself (upon)
  • to arrive, come one's way
  • to occur, happen, come suddenly
  • to have been done
 • Cognates: ἀναπίπτω, ἀντιπίπτω, ἀποπίπτω, διαπίπτω, ἐκπίπτω, ἐμπίπτω, ἐπιπίπτω, καταπίπτω, μεταπίπτω, παραπίπτω, παρεμπίπτω, περιπίπτω, πίπτω, προπίπτω, προσπίπτω, συμπίπτω, ὑποπίπτω
 • Forms:
  • προσπέσῃ
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • προσέπεσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • προσέπεσε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • προσέπεσεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • προσέπεσον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • προσέπιπτε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • προσέπιπτεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • προσέπιπτον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • προσπεσεῖν Verb: Aor Act Infin
  • προσπέσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • προσπεσόν Verb: Fut Act Part Nom Sing Neut
  • προσπεσόντες Verb: Fut Act Part Nom Plur Masc
  • προσπεσόντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Neut
  • προσπεσόντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • προσπεσοῦσα Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
  • προσπέσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • πρόσπιπτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • προσπίπτοντα Verb: Pres Act Part Acc Plur Neut
προσπίτνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fall down, fall upon
 • Forms:
  • προσπίπτοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
προσποιεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: προσποιέω
προσποιέομαι
προσποιέω
προσποιούμενος
προσποιῶν
προσπορεύεσθαι
προσπορεύεσθε
προσπορευέσθωσαν
προσπορεύεται
προσπορεύῃ
προσπορεύομαι
προσπορευομένοις
προσπορευόμενον
προσπορευόμενος
προσπορευομένων
προσπορεύονται
προσπορεύωνται
προσπυρόω