προσφάγιον
προσφαίνω
πρόσφατοι
πρόσφατον
πρόσφατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • new, recent
  • fresh, unprocessed
  • not well-known
 • Forms:
  • πρόσφατοι Adj: Nom Plur Masc
  • πρόσφατον Adj: Acc Sing Fem
προσφάτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: recently, lately, newly
πρόσφερε
προσφέρει
προσφέρειν
προσφέρεται
προσφέρετε
προσφέρῃ
προσφέρῃς
προσφέρητε
προσφέρομεν
προσφερόμενα
προσφερόμεναι
προσφερομένην
προσφερόμενον
προσφερομένου
προσφερομένων
προσφέρονται
προσφέροντας
προσφέροντες
προσφέροντι
προσφέροντος
προσφερόντων
προσφέρουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: προσφέρω
προσφέρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to bring to, bring forward, bring upon (e.g., to bring someone to another)
   • to offer, bring (something) to
   • to offer (present an offering or gift)
   • to approach to
   • to use for
   • to apply, exhibit, employ, use
   • to add
  • Middle:
   • to exhibit
   • to apply, exert
   • to onsume
   • to bring, bestow
   • to report to
   • to take (food), eat
  • Passive:
   • to meet, deal with (someone)
 • Cognates: ἀναφέρω, ἀποφέρω, διαφέρω, εἰσφέρω, ἐκφέρω, ἐμφέρω, ἐπεισφέρω, ἐπιφέρω, καταφέρω, μεταφέρω, παραφέρω, παρεισφέρω, παρεκφέρω, περιφέρω, προεκφέρω, προσαναφέρω, προσφέρω, προφέρω, συγκαταφέρω, συμφέρω, συμπεριφέρω, συναναφέρω, ὑπερφέρω, ὑποφέρω, φέρω
 • Forms:
  • προσενέγκατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • προσενέγκαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • προσενεχθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc/Neut
  • προσενεγκόντας Verb: Aor Act Part Acc plur masc
  • προσέφερεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • προσέφερον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • προσενέγκαι Verb: 2Aor Act Infin
  • προσενεγκάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • προσενεγκάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • προσενέγκας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • προσενέγκασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • προσένεγκε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • προσενεγκεῖν Verb: Aor Act Infin
  • προσενέγκῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • προσενέγκῃς Verb: 1Aor Act Subj 2nd Sing
  • προσενέγκητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • προσένεγκον Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • προσενέγκωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • προσενεχθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • προσενεχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • προσενηνόχαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • προσενήνοχε Verb: 2nd Perfect act Ind 3rd Sing
  • προσενήνοχεν Verb: 2nd Perfect act Ind 3rd Sing
  • πρόσφερε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • προσφέρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • προσφέρειν Verb: Pres Act Infin
  • προσφέρεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • προσφέρετε Verb: Pres Act Imp 2nd Plur
  • προσφέρῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • προσφέρῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • προσφέρητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • προσφέρομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • προσφερόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
  • προσφερόμεναι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Fem
  • προσφερομένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • προσφερόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Neut
  • προσφερομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • προσφερομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Neut
  • προσφέρονται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
  • προσφέροντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • προσφέροντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • προσφέροντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • προσφέροντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • προσφερόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • προσφέρουσι(ν)
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • προσφέρων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • προσφέρωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
  • προσφέρωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • προσφέρωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • προσηνέχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • προσηνέχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • προσήνεγκα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • προσηνέγκαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • προσήνεγκαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • προσηνέγκαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • προσηνέγκατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • προσηνέγκατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • προσήνεγκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προσήνεγκεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προσοίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • προσοίσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • προσοίσεσθαι Verb: Fut Mid Infin
  • προσοίσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • προσοίσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • προσοίσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • προσοίσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
προσφέρων
προσφέρωνται
προσφέρωσι
προσφέρωσιν
προσφεύγω
προσφιλές
προσφιλῆ
προσφιλής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • beloved, cheerful, lovely
  • pleasng, agreeable, acceptable, liked, well-thought of
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπροσφιλήςπροσφιλές
GENπροσφιλοῦς
DATπροσφιλεῖ
ACCπροσφιλῆπροσφιλές
Plural
 MascFemNeut
NOMπροσφιλεῖςπροσφιλῆ
GENπροσφιλῶν
DATπροσφιλέσι(ν)
ACCπροσφιλεῖςπροσφιλῆ
προσφορά
προσφορᾷ
προσφοραῖς
προσφοράν
προσφοράς
προσφορᾶς
προσφορῶν
προσφυγών
προσφυέντος
προσφύω
προσφωνέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to speak to
   • to speak
   • to call out, address
   • to address and communicate to
   • to call to (oneself), summon
  • Passive:
   • to be signified
 • Cognates: , ἀναφωνέω, ἀντιφωνέω, διαφωνέω, ἐκφωνέω, ἐπιφωνέω, φωνέω, προσφωνέω, συμφωνέω, ὑπερφωνέω
 • Forms:
  • προσεφώνει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • προσεφώνησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προσεφώνησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προσφωνηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • προσφωνῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • προσφωνήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • προσφωνησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • προσφωνοῦντα Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  • προσφωνοῦσι
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • προσφωνοῦσιν
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
προσφωνηθῆναι
προσφωνῆσαι
προσφωνήσας
προσφωνησάτω
προσφωνοῦντα
προσφωνοῦσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: προσφωνέω
προσφωνοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: προσφωνέω