προσυγκολλάω
 • Meaning:
  • to cling to
  • to glue on, attach with glue
 • Forms:
  • προσεκολλήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
προσυνεσταλμένην
προσυντελέω
 • Meaning: to complete before
προσυντελεσθέντα
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • Meaning: to complete before
 • Root: προσυντελέω
προσυντετελεσμένα
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Meaning: to complete before
 • Root: προσυντελέω
προσυπερβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw beyond a mark, surpass
 • Note: Like ὑπερβάλλω
προσυποβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw under, put under
 • Note: Like ὑποβάλλω
προσυποδείκνυμι
 • Meaning: to show, indicate
προσυπέδειξαν
προσυποδείξας
προσυπομιμνήσκω
 • Meaning:
  • to remind one of a thing beside
  • to recall
 • Forms:
  • προσυπομνήσας Part: Pres Act Nom Sing Masc
προσυπομνήσας
προσυστέλλομαι
προσυστέλλω
 • Meaning:
  • to be reduced to a former state
  • to be drawn up beforehand
  • to restrict previously
 • Forms:
  • προσυνεσταλμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
  • προσυστέλλομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
προσυψόω
 • Meaning: to raise higher, lift up high toward, raise even higher
 • Forms:
  • προσυψῶσαι Verb: Aor Act Infin
προσυψῶσαι