προσυγκολλάω
προσυνεσταλμένην
προσυπομιμνήσκω
προσυπομνήσας
προσυστέλλομαι
προσυστέλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be reduced to a former state
  • to be drawn up beforehand
  • to restrict previously
 • Forms:
  • προσυνεσταλμένην Verb: Aor Mid Part Acc Sing Fem
  • προσυστέλλομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
προσυψόω
προσυψῶσαι