προσταγεῖσιν
προσταγέν
προσταγή
προσταγήν
πρόσταγμα
Neuter
 SingularPlural
NOMπρόσταγμαπροστάγματα
GENπροστάγματοςπροσταγμάτων
DATπροστάγματιπροστάγμασι(ν)
ACCπρόσταγμαπροστάγματα
προστάγμασι
προστάγμασιν
προστάγματα
προστάγματι
προστάγματος
προσταγμάτων
προστάδα
προστάξαι
προστάξαντος
προστάξας
προσταξάτω
προστάξει
πρόσταξιν
πρόσταξις
Feminine
 SingularPlural
NOMπρόσταξιςπροστάξεις
GENπροστάξεωςπροστάξεων
DATπροστάξειπροστάξεσι(ν)
ACCπρόσταξινπροστάξεις
πρόσταξον
προσταράξῃς
προσταράσσω
προστάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: vestibule, porch, portico, lobby, foyer
 • Forms:
  • προστάδα Noun: Acc Sing Fem
προστάσσει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: προστάσσω
προστάσσεις
προστασσόμενα
προστάσσοντα
προστάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to command, order, prescribe
  • to place or post at a place
  • to arrange towards, i.e., (figuratively) enjoin
 • Cognates: ἀνατάσσομαι, ἀντιπαρατάσσομαι, ἀντιτάσσω, ἀποτάσσω, διατάσσω, ἐκτάσσω, ἐντάσσω, ἐνυποτάσσω, ἐπιδιατάσσομαι, ἐπιτάσσω, κατατάσσω, παρατάσσω, προανατάσσω, προστάσσω, προτάσσω, συγκατατάσσω, συντάσσω, τάσσω, ὑποτάσσω
 • Forms:
  • προστάσσει
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • προστεταγμένοις Verb: Perf Mid/Pass part Dat Plur masc/Neut
  • προστασσόμενα Verb: Pres Mid/Pass part Nom/Acc plur neut
  • προσετάγη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • προσέταξα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • προσέταξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • προσέταξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • προσέταξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προσέταξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προσταχθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Plur Neut
  • προσταγεῖσιν Verb: Aor Pass Part Dat Plur Masc
  • προσταγέν Verb: Aor Pass Part Acc Sing Neut
  • προστάσσεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • προστάσσοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • προστάσσων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • προστάττειν Verb: Pres Act Infin
  • προστάξαι Verb: Aor Act Infin
  • προστάξαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • προστάξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • προσταξάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • προστάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πρόσταξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • προστέταχα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • προστετάχαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • προστεταχώς Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • προστεταγμένα Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Neut
  • προστεταγμένον Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Neut
  • προστεταγμένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • προστέτακται Verb: Perf Mid/Pass/Ind 3rd Sing
προστάσσων
προστάται
προστάτας
προστατεῖν
προστατεῖσθαι
προστατέω
προστάτῃ
προστάτην
προστάτης
προστατῆσαι
προστάτις
προστάτου
προστάττειν
προστατῶν
προσταχθέντα
προστεθείη
προστεθείκαμεν
προστέθεικας
προστεθειμένοις
προστεθείς
προστέθειται
προστεθέντας
προστεθέντες
προστεθῇ
προστεθῆναι
προστεθήσεσθε
προστεθήσεται
προστεθήσῃ
προστεθήσομαι
προστεθήσονται
προστεθῆτε
προστέθητι
προστεθήτω
προστεθήτωσαν
προστεταγμένα
προστεταγμένοις
προστεταγμένον
προστεταγμένους
προστέτακται
προστέταχα
προστετάχαμεν
προστεταχώς
προστῆναι
πρόστητε
προστιθείς
προστίθεμαι
προστιθεμένοις
προστιθεμένων
προστιθέναι
προστιθέντες
προστίθεσθε
προστίθετε
προστίθημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to put to, lay unto
   • to persist, continue, repeat, again
   • to take away
   • to hand over or deliver to
   • to give, bestow, give more
   • to impose (something on someone), inflict
   • to attribute or impute to
   • to add (beyond what was given), augment, proceed or speak further
  • Middle:
   • to agree (with someone)
   • to give assent, agree (to something)
   • to associate oneself to (someone or something), side with
   • to attach oneself to (someone or something)
   • to apply to oneself
   • to gain, profit, increase
   • to bring upon oneself or others
   • to continue, repeat
  • Passive:
   • to be added to, increase
   • to be joined to
   • to be associated with, joined with
   • to be repeated
 • Cognates: ἀνατίθημι, ἀντιδιατίθημι, ἀντιτίθημι, ἀποτίθημι, διατίθημι, ἐκτίθημι, ἐντίθημι, ἐπιπροστίθημι, ἐπιτίθημι, κατατίθημι, μετατίθημι, παρακατατίθημι, παρατίθημι, περιτίθημι, προσανατίθημι, προστίθημι, προτίθημι, συγκατατίθημι, συνεπιτίθημι, συντίθημι, τίθημι, ὑπερτίθημι, ὑποτίθημι
 • Forms:
  • προστιθέναι Verb: Pres Act Infin
  • προσέθεντο Verb: Aor Mid imp 3rd Plur
  • προσέθετο Verb: 2Aor Mid ind. 3rd Sing
  • προσέθηκα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • προσέθηκαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • προσέθηκας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • προσέθηκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προσέθηκεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προσετέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • προσετέθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • προσετέθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • προσετέθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • προσετίθει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • προσετίθεντο Verb: Imp pass Ind 3rd Plur
  • προσθείη Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • προσθεῖναι Verb: 2Aor Act Infin
  • προσθείς Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • προσθεῖσα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • προσθέμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • προσθέμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • πρόσθες Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • προσθέτω Verb: Aor Mid imp 3rd Sing
  • προσθῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • προσθῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • προσθήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • προσθήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • προσθήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • προσθήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • προσθήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • προσθήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • προσθήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • προσθήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • προσθῆσθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
  • προσθήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • προσθήσωσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • προσθῆτε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • προσθῶ Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • προσθῶμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • προσθώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
  • προστεθείη Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • προστεθείκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • προστέθεικας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • προστεθειμένοις Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • προστεθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • προστέθειται Verb: Perf Mid/Pass/Ind 3rd Sing
  • προστεθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
  • προστεθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • προστεθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • προστεθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • προστεθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • προστεθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • προστεθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • προστεθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • προστεθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • προστεθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • προστέθητι Verb: Aor Pass Imp 2nd Sing
  • προστεθήτω Verb: Aor Pass imperfect 3rd Sing
  • προστεθήτωσαν Verb: Aor Pass Imp 3rd Plur
  • προστιθείς Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • προστίθεμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • προστιθεμένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • προστιθεμένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Fem
  • προστιθέντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • προστίθεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • προστίθετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • προστίθησιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
προστίθησιν
πρόστιμα
πρόστιμον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: penalty, fine, punishment
 • Forms:
  • πρόστιμα Noun: Nom/Acc Plur Neut
προστρέχοντες
προστρέχω