προσταγεῖσι(ν)
προσταγέν
προσταγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a command, ordinance
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπροσταγήπροσταγαί
GENπροσταγῆςπροσταγῶν
DATπροσταγῇπροσταγαῖς
ACCπροσταγήνπροσταγάς
VOCπροσταγήπροσταγαί
προσταγήν
πρόσταγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • injunction, ordinance, order, command
  • instruction, directive
  • natural order, set pattern
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπρόσταγμαπροστάγματα
GENπροστάγματοςπροσταγμάτων
DATπροστάγματιπροστάγμασι(ν)
ACCπρόσταγμαπροστάγματα
προστάγμασι(ν)
προστάγματα
προστάγματι
προστάγματος
προσταγμάτων
προστάδα
προστάξαι
προστάξαντος
προστάξας
προσταξάτω
προστάξει
πρόσταξιν
πρόσταξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: commandment, ordinance
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπρόσταξιςπροστάξεις
GENπροστάξεωςπροστάξεων
DATπροστάξειπροστάξεσι(ν)
ACCπρόσταξινπροστάξεις
πρόσταξον
προσταράξῃς
προσταράσσω
 • Meaning: to trouble further
 • Forms:
  • προσταράξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
προστάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: vestibule, porch, portico, lobby, foyer
 • Forms:
  • προστάδα Noun: Acc Sing Fem
προστάσσει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: προστάσσω
προστάσσεις
προστασσόμενα
προστάσσοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: προστάσσω
προστάσσω
 • Meaning:
  • to command, order, prescribe
  • to give orders, give directions
  • to place or post at a place
  • to arrange towards, i.e., (figuratively) enjoin
 • Forms:
Present
 • προστάσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • προστάσσει Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • προστασσόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • προστάσσεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • προστάσσοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • προστάσσων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • προστάττειν Verb: Pres Act Infin
Imperfect
Future
 • προστάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • προσετάγη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • προσέταξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • προσέταξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • προσέταξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • προσέταξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • προσέταξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • προσταχθέντα Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • προσταγεῖσιν Part: Aor Pass Dat Plur Masc
 • προστάξαι Verb: Aor Act Infin
 • προστάξαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • προστάξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • πρόσταξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • προσταξάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • προσταγέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
Perfect
 • προστεταγμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • προστέταχα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • προστετάχαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • προστεταχώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • προστεταγμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • προστεταγμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • προστεταγμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • προστεταγμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • προστέτακται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
προστάσσων
προστάται
προστάτας
προστατεῖν
προστατεῖσθαι
προστατέω
 • Meaning:
  • to rule, be in charge of, be leader
  • to exercise authority over
  • to place (under the guardianship of)
  • to be ruler over, domineer over
  • to stand before
 • Forms:
  • προστατεῖν Verb: Aor Act Infin
  • προστατῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • προστατεῖσθα Verb: Pres Mid/Pass Infin
προστάτῃ
προστάτην
προστάτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • head, chief
  • ruler, governor
  • superintendent
  • officer
  • governor (of a place)
  • benefactor, defender, guardian, someone who stands before
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπροστάτηςπροστάται
GENπροστάτουπροστατῶν
DATπροστάτῃπροστάταις
ACCπροστάτηνπροστάτας
προστατῆσαι
προστάτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: protectress, patroness, helper
προστάτου
προστάττειν
προστατῶν
προσταχθέν
προσταχθέντα
προστεθείη
προστεθείκαμεν
προστέθεικας
προστεθειμένοις
προστεθείς
προστέθειται
προστεθέντας
προστεθέντες
προστεθῇ
προστεθῆναι
προστεθήσεσθε
προστεθήσεται
προστεθήσῃ
προστεθήσομαι
προστεθήσονται
προστεθῆτε
προστέθητι
προστεθήτω
προστεθήτωσαν
προστεταγμένα
προστεταγμένοις
προστεταγμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: προστάσσω
προστεταγμένους
προστέτακται
προστέταχα
προστετάχαμεν
προστεταχέναι
προστεταχώς
προστῆναι
πρόστητε
προστιθείς
προστίθεμαι
προστιθεμένοις
προστιθεμένων
προστιθέναι
προστιθέντες
προστίθεσθε
προστίθετε
προστίθημι
 • Meaning:
  • Active:
   • to put to, lay unto
   • to persist, continue, repeat, again
   • to take away
   • to hand over or deliver to
   • to give, bestow, give more
   • to impose (something on someone), inflict
   • to attribute or impute to
   • to add (beyond what was given), augment, proceed or speak further
  • Middle:
   • to agree (with someone)
   • to give assent, agree (to something)
   • to associate oneself to (someone or something), side with
   • to attach oneself to (someone or something)
   • to apply to oneself
   • to gain, profit, increase
   • to bring upon oneself or others
   • to continue, repeat
  • Passive:
   • to be added to, increase
   • to be joined to
   • to be associated with, joined with
   • to be repeated
 • Forms:
Present
 • προστιθέναι Verb: Pres Act Infin
 • προστιθείς Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • προστίθεμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • προστιθεμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • προστιθεμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Fem
 • προστιθέντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • προστίθεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • προστίθετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • προστίθησιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
Imperfect
 • προσετίθει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • προσετίθεντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • προσθήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • προσθήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • προσθήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • προστεθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • προστεθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • προστεθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • προστεθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • προστεθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • προσθήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • προσθήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • προσθήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • προσθήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • προσθήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • προσθήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist Active Verbs
 • προσθεῖναι Verb: 2Aor Act Infin
 • προσέθηκα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • προσέθηκας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • προσέθηκε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • προσέθηκαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • πρόσθες Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • προσθῶ Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • προσθῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • προσθῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • προσθῶμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • προσθῆτε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • προσθήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • προσθείη Verb: 2Aor Act Opt 3rd Sing
 • προστεθείη Verb: 1Aor Act Opt 3rd Sing
Aorist Middle Verbs
 • προσέθετο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Sing
 • προσέθεντο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Plur
 • προσθώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • προσθῆσθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • προσθέτω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
Aorist Passive Verbs
 • προσετέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • προσετέθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • προσετέθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • προσετέθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • προστεθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • προστεθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • προστέθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • προστεθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • προστεθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • προστεθῆναι Verb: Aor Pass Infin
Aorist Participles
 • προσθείς Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • προσθεῖσα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • προσθέμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • προσθέμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • προστεθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • προστεθέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
 • προστεθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
Perfect
 • προστεθείκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • προστέθεικας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • προστεθειμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • προστέθειται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
προστίθησιν
πρόστιμα
πρόστιμον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: penalty, fine, punishment
 • Forms:
  • πρόστιμα Noun: Nom/Acc Plur Neut
προστρέχοντες
προστρέχουσιν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: προστρέχω
προστρέχω
 • Meaning: to run to, run forth
 • Forms:
  • προσδραμοῦσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
  • προσδραμόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • προσδραμοῦσα Part: Aor Act Nom Sing Fem
  • προσδραμών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
  • προσέδραμε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • προστρέχοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc