προσταγεῖσιν
προσταγέν
προσταγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a command, ordinance
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπροσταγήπροσταγαί
GENπροσταγῆςπροσταγῶν
DATπροσταγῇπροσταγαῖς
ACCπροσταγήνπροσταγάς
VOCπροσταγήπροσταγαί
προσταγήν
πρόσταγμα
Neuter
 SingularPlural
NOMπρόσταγμαπροστάγματα
GENπροστάγματοςπροσταγμάτων
DATπροστάγματιπροστάγμασι(ν)
ACCπρόσταγμαπροστάγματα
προστάγμασι(ν)
προστάγματα
προστάγματι
προστάγματος
προσταγμάτων
προστάδα
προστάξαι
προστάξαντος
προστάξας
προσταξάτω
προστάξει
πρόσταξιν
πρόσταξις
Feminine
 SingularPlural
NOMπρόσταξιςπροστάξεις
GENπροστάξεωςπροστάξεων
DATπροστάξειπροστάξεσι(ν)
ACCπρόσταξινπροστάξεις
πρόσταξον
προσταράξῃς
προσταράσσω
προστάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: vestibule, porch, portico, lobby, foyer
 • Forms:
  • προστάδα Noun: Acc Sing Fem
προστάσσει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: προστάσσω
προστάσσεις
προστασσόμενα
προστάσσοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: προστάσσω
προστάσσω
Present
 • προστάσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • προστάσσει Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • προστασσόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • προστάσσεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • προστάσσοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • προστάσσων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • προστάττειν Verb: Pres Act Infin
Imperfect
Future
 • προστάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • προσετάγη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • προσέταξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • προσέταξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • προσέταξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • προσέταξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • προσέταξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • προσταχθέντα Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • προσταγεῖσιν Part: Aor Pass Dat Plur Masc
 • προστάξαι Verb: Aor Act Infin
 • προστάξαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • προστάξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • πρόσταξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • προσταξάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • προσταγέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
Perfect
 • προστεταγμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • προστέταχα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • προστετάχαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • προστεταχώς Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • προστεταγμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • προστεταγμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • προστεταγμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • προστεταγμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • προστέτακται Verb: Perf Mid/Pass/Ind 3rd Sing
προστάσσων
προστάται
προστάτας
προστατεῖν
προστατεῖσθαι
προστατέω
προστάτῃ
προστάτην
προστάτης
Masculine
 SingularPlural
NOMπροστάτηςπροστάται
GENπροστάτουπροστατῶν
DATπροστάτῃπροστάταις
ACCπροστάτηνπροστάτας
προστατῆσαι
προστάτις
προστάτου
προστάττειν
προστατῶν
προσταχθέντα
προστεθείη
προστεθείκαμεν
προστέθεικας
προστεθειμένοις
προστεθείς
προστέθειται
προστεθέντας
προστεθέντες
προστεθῇ
προστεθῆναι
προστεθήσεσθε
προστεθήσεται
προστεθήσῃ
προστεθήσομαι
προστεθήσονται
προστεθῆτε
προστέθητι
προστεθήτω
προστεθήτωσαν
προστεταγμένα
προστεταγμένοις
προστεταγμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: προστάσσω
προστεταγμένους
προστέτακται
προστέταχα
προστετάχαμεν
προστεταχώς
προστῆναι
πρόστητε
προστιθείς
προστίθεμαι
προστιθεμένοις
προστιθεμένων
προστιθέναι
προστιθέντες
προστίθεσθε
προστίθετε
προστίθημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to put to, lay unto
   • to persist, continue, repeat, again
   • to take away
   • to hand over or deliver to
   • to give, bestow, give more
   • to impose (something on someone), inflict
   • to attribute or impute to
   • to add (beyond what was given), augment, proceed or speak further
  • Middle:
   • to agree (with someone)
   • to give assent, agree (to something)
   • to associate oneself to (someone or something), side with
   • to attach oneself to (someone or something)
   • to apply to oneself
   • to gain, profit, increase
   • to bring upon oneself or others
   • to continue, repeat
  • Passive:
   • to be added to, increase
   • to be joined to
   • to be associated with, joined with
   • to be repeated
 • Forms:
Present
 • προστιθέναι Verb: Pres Act Infin
 • προστιθείς Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • προστίθεμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • προστιθεμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • προστιθεμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Fem
 • προστιθέντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • προστίθεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • προστίθετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • προστίθησιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
Imperfect
 • προσετίθει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • προσετίθεντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • προσθήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • προσθήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • προσθήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • προσθήσωσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • προστεθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • προστεθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • προστεθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • προστεθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • προστεθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • προσθήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • προσθήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • προσθήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • προσθήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • προσθήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • προσθήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • προσέθεντο Verb: Aor Mid Imperative 3rd Plur
 • προσέθετο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Sing
 • προσέθηκα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • προσέθηκαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • προσέθηκας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • προσέθηκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • προσέθηκε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • προσετέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • προσετέθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • προσετέθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • προσετέθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • προσθείη Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • προσθεῖναι Verb: 2Aor Act Infin
 • προσθείς Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • προσθεῖσα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • προσθέμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • προσθέμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • πρόσθες Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • προσθέτω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • προσθῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • προσθῆτε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • προσθῶ Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • προσθῶμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • προσθώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • προστεθείη Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • προσθῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • προστεθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • προστεθέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
 • προστεθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • προστεθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • προσθῆσθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • προστεθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • προστέθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • προστεθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • προστεθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • προστεθῆναι Verb: Aor Pass Infin
Perfect
 • προστεθείκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • προστέθεικας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • προστεθειμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • προστέθειται Verb: Perf Mid/Pass/Ind 3rd Sing
προστίθησιν
πρόστιμα
πρόστιμον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: penalty, fine, punishment
 • Forms:
  • πρόστιμα Noun: Nom/Acc Plur Neut
προστρέχοντες
προστρέχω