προσδαπανάω
προσδαπανήσῃς
προσδεδέσθωσαν
προσδεηθήσεται
προσδεθείς
προσδεθῇς
προσδεκτά
προσδεκτῇ
προσδεκτή
προσδεκτοί
προσδεκτόν
προσδεκτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: acceptable, in favour with, approved
 • Forms:
  • προσδεκτή Adj: Nom Sing Fem
  • προσδεκτῇ Adj: Dat Sing Fem
  • προσδεκτόν
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • προσδεκτά Adj: Nom Plur Neut
  • προσδεκτοί Adj: Nom Plur Masc
πρόσδεξαι
προσδεξάμενοι
προσδέξασθαι
προσδέξασθε
προσδέξεσθε
προσδέξεται
προσδέξῃ
προσδέξησθε
προσδέξηται
προσδέξομαι
προσδέξονται
προσδέοιτο
προσδέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to need in addition, require additionally, i.e., want further
   • to beg
  • Passive:
   • to be reduced to begging
 • Cognates: δέομαι, ἐνδέομαι, προσδέομαι
 • Forms:
  • προσδέοιτο Verb: Pres Mid/Pass Deponent Opt 3rd Sing
  • προσδεόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Plur
  • προσδεόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • προσδεομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Sing Masc
προσδεόμενος
προσδεομένου
προσδεομένῳ
προσδεόμεθα
προσδέχεσθε
προσδέχεται
προσδεχθείημεν
προσδεχθείην
προσδέχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to take up, receive, receive hospitably, welcome
  • to pardon
  • to accept, admit
  • to assent
  • to agree, consent
  • to bear with, endure, pardon
  • to undertake, attempt
  • to look forward to
  • to expect, wait for, await, anticipate
 • Cognates: ἀναδέχομαι, ἀπεκδέχομαι, ἀποδέχομαι, δέχομαι, διαδέχομαι, εἰσδέχομαι, ἐκδέχομαι, ἐνδέχομαι, ἐπιδέχομαι, καταδέχομαι, παραδέχομαι, παρεκδέχομαι, προσδέχομαι, ὑποδέχομαι
 • Forms:
  • προσδεχθείην Verb: Aor Pass Opt 1st Sing
  • προσδέξηται
   • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • προσδέχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
  • προσδέχεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • προσδεχομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • προσδεχόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
  • προσδεχομένοις Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Masc
  • προσδεχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • προσδέχονται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
  • προσδέχου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • προσδεχθείημεν Verb: Aor Pass opt 1st Plur
  • πρόσδεξαι Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • προσδεξάμενοι Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Plur Masc
  • προσδέξασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • προσδέξασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • προσδέξεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • προσδέξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • προσδέξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • προσδέξησθε Verb: Aor Mid Deponent Subj 2nd Plur
  • προσδέξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • προσδέξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • προσεδέχετο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • προσεδεχόμην Verb: Imp Mid Ind 1st Sing
  • προσεδέχοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • προσεδέχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • προσεδέξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • προσεδέξασθε Verb: Aor Mid Deponent Ind 2nd Plur
  • προσεδέξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
προσδεχομένη
προσδεχόμενοι
προσδεχομένοις
προσδεχόμενος
προσδέχονται
προσδέχου
προσδέω
προσδηλόω
προσδηλώσω
προσδιδόναι
προσδίδωμι
προσδόκα
προσδοκᾷ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • Root: προσδοκάω
προσδοκᾶν
προσδοκάσθω
προσδοκᾶτε
 • Parse:
  • Verb: Imp act ind 2nd plur
  • Verb: Pres Ind/Imperative/Subj 2nd plur
 • Root: προσδοκάω
προσδοκάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to expect, tarry, wait for, await, wait upon
  • to look forward to, anticipate
 • Forms:
  • προσεδοκᾶτο Verb: Imp Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • προσδοκήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • προσδοκᾶτε
   • Verb: Imp act ind 2nd plur
   • Verb: Pres Ind/Imperative/Subj 2nd plur
  • προσδόκα Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • προσδοκᾷ
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
  • προσδοκᾶν Verb: Pres Act Infin
  • προσδοκάσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • προσδοκώμεν
   • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
   • Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • προσδοκών Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • προσδοκῶντα Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  • προσδοκῶντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • προσδοκῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • προσδοκῶντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • προσδοκῶντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • προσδοκῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • προσεδόκα Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • προσεδόκησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προσεδοκῶμεν Verb: Imp Act Imperative 1st Plur
  • προσεδόκων Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
προσδοκήσῃς
προσδοκία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • expectation, looking after
  • apprehension (of evil), expectation in fear, anxiety
  • anticipated infliction
 • Cognates: εὐδοκία, καραδοκία, προσδοκία
 • Forms:
  • προσδοκίαν Noun: Acc Sing Fem
  • προσδοκίας Noun: Gen Sing Fem
προσδοκίαν
προσδοκίας
προσδοκώμεν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: προσδοκάω
προσδοκών
προσδοκῶντα
προσδοκῶντας
προσδοκῶντες
προσδοκῶντος
προσδοκῶντων
προσδοκῶσιν
προσδόντες
προσδραμόντες
προσδραμοῦσα
προσδραμοῦσαι
προσδραμών