προσδαπανάω
προσδαπανήσῃς
προσδεδέσθωσαν
προσδεηθήσεται
προσδεθείς
προσδεθῇς
προσδεκτά
προσδεκτῇ
προσδεκτή
προσδεκτοί
προσδεκτόν
προσδεκτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: acceptable, in favour with, approved
 • Forms:
  • προσδεκτή Adj: Nom Sing Fem
  • προσδεκτῇ Adj: Dat Sing Fem
  • προσδεκτόν
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • προσδεκτά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • προσδεκτοί Adj: Nom Plur Masc
πρόσδεξαι
προσδεξάμενοι
προσδέξασθαι
προσδέξασθε
προσδέξεσθαι
προσδέξεσθε
προσδέξεται
προσδέξῃ
προσδέξησθε
προσδέξηται
προσδέξομαι
προσδέξονται
προσδέοιτο
προσδέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to need in addition, require additionally, i.e., want further
   • to beg
  • Passive:
   • to be reduced to begging
 • Cognates: δέομαι, ἐνδέομαι, προσδέομαι
 • Forms:
  • προσδέοιτο Verb: Pres Mid/Pass Deponent Opt 3rd Sing
  • προσδεόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Plur
  • προσδεόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • προσδεομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Sing Masc
προσδεόμενος
προσδεομένου
προσδεομένῳ
προσδεόμεθα
προσδέχεσθε
προσδέχεται
προσδεχθείημεν
προσδεχθείην
προσδέχομαι
 • Present
 • προσδέχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
 • προσδέχεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • προσδεχομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • προσδεχόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
 • προσδεχομένοις Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Masc
 • προσδεχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • προσδέχονται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • προσδέχου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Imperfect
 • προσεδέχετο Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • προσεδεχόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • προσεδέχοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • προσδέξεσθαι Verb: Fut Mid Infin
 • προσδέξεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • προσδέξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • προσδέξηται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • προσδέξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • προσδέξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • προσδεχθείημεν Verb: Aor Pass Opt 1st Plur
 • πρόσδεξαι Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • προσδεξάμενοι Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Plur Masc
 • προσδέξασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • προσδεχθείην Verb: Aor Pass Opt 1st Sing
 • προσδέξηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • προσδέξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • προσδέξησθε Verb: Aor Mid Deponent Subj 2nd Plur
 • προσδέξασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • προσεδέχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • προσεδέξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • προσεδέξασθε Verb: Aor Mid Deponent Ind 2nd Plur
 • προσεδέξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Perfect
προσδεχομένη
προσδεχόμενοι
προσδεχομένοις
προσδεχόμενος
προσδέχονται
προσδέχου
προσδέω
προσδηλόω
προσδηλώσω
προσδιδόναι
προσδίδωμι
προσδόκα
προσδοκᾷ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • Root: προσδοκάω
προσδοκᾶν
προσδοκάσθω
προσδοκᾶτε
 • Parse:
  • Verb: Imperfect act ind 2nd plur
  • Verb: Pres Ind/Imperative/Subj 2nd plur
 • Root: προσδοκάω
προσδοκάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to expect, tarry, wait for, await, wait upon
  • to look forward to, anticipate
 • Forms:
 • Present
 • προσδόκα Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • προσδοκᾷ
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • προσδοκώμεν
  • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • προσδοκᾶν Verb: Pres Act Infin
 • προσδοκάσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • προσδοκών Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • προσδοκῶντα Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • προσδοκῶντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • προσδοκᾶτε Verb: Pres Ind/Imperative/Subj 2nd plur
 • προσδοκῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • προσδοκῶντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • προσδοκῶντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • προσδοκῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Imperfect
 • προσεδοκᾶτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • προσδοκᾶτε Verb: Imperfect act ind 2nd plur
 • προσεδόκα Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • προσεδοκῶμεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • προσεδόκων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Future
 • Aorist
 • προσδοκήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • προσεδόκησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
προσδοκήσῃς
προσδοκία
Feminine
 SingularPlural
NOMπροσδοκίαπροσδοκίαι
GENπροσδοκίαςπροσδοκιῶν
DATπροσδοκίᾳπροσδοκίαις
ACCπροσδοκίανπροσδοκίας
VOCπροσδοκίαπροσδοκίαι
προσδοκίαν
προσδοκίας
προσδοκώμεν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: προσδοκάω
προσδοκών
προσδοκῶντα
προσδοκῶντας
προσδοκῶντες
προσδοκῶντος
προσδοκῶντων
προσδοκῶσιν
προσδόντες
προσδραμόντες
προσδραμοῦσα
προσδραμοῦσαι
προσδραμών