προσνέμομεν
προσνέμω
προσνοέω
προσνοήσει
προσνοήσω
προσνοῶν