προσήγαγε(ν)
προσηγάγετε
προσηγάγετο
προσηγαγόμην
προσήγαγον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: προσάγω
προσήγγειλαν
προσήγγειλε(ν)
προσήγγιζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: προσεγγίζω
προσήγγισαν
προσήγγισε(ν)
προσῆγε(ν)
προσήγετο
προσῆγον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: προσάγω
προσήγοντο
προσηγορεύθη
προσηγόρευνται
προσηγόρευσαν
προσηγόρευσε, προσηγόρευσεν
προσήδρευε(ν)
προσήκει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: προσήκω
προσήκειν
προσῆκον
προσήκοντας
προσηκόντων
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: προσήκω
προσηκόντως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • properly, suitably, fitly, duly
  • as it should happen
προσήκουσαι
προσήκουσιν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: προσήκω
προσήκω
 • Meaning:
  • to belong to, be at hand
  • to come to, approach
  • to be fitting, suitable, proper, be one's duty
 • Forms:
  • προσήκουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
  • προσήξεις Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • προσήξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • προσήκειν Verb: Pres Act Infin
  • προσῆκον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
προσῆλθαν
προσήλθατε
προσῆλθε(ν)
προσῆλθες
προσήλθετε
προσήλθομεν
προσῆλθον
προσήλθοσαν
προσηλοῦν
προσηλόω
 • Meaning:
  • Active:
   • to nail (something) to, pin to, peg to, i.e., spike securely
   • to secure (something) with (a nail)
  • Passive:
   • to be fastened
 • Forms:
  • προσηλοῦν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • προσηλωμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • προσηλώσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
προσηλυτευόντων
προσηλυτεύω
 • Meaning: to live in a place as a stranger, live as an immigrant
 • Forms:
  • προσηλυτευόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
προσήλυτοι
προσηλύτοις
προσήλυτον
προσήλυτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • an immigrant
  • resident alien, stranger
  • foreign resident
  • proselyte, a convert to Judaism
  • a guest or visitor from a foreign region
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπροσήλυτοςπροσήλυτοι
GENπροσηλύτουπροσηλύτων
DATπροσηλύτῳπροσηλύτοις
ACCπροσήλυτονπροσηλύτους
VOCπροσήλυτεπροσήλυτοι
προσηλύτου
προσηλύτους
προσηλύτῳ
προσηλύτων
προσηλωμένοι
προσηλώσας
προσημαινομένου
προσημαίνω
 • Meaning:
  • Active:
   • to announce before
   • to pre-signify, foretell
   • to mention previously
  • Passive:
   • to designate previously
   • to be announced
   • to be mentioned beforehand, be previously mentioned
 • Forms:
  • προσημαινομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
  • προσημανθεῖσαν Part: Aor Pass Acc Sing Fem
προσημανθεῖσαν
προσημειουμένους
προσημειόω
 • Meaning:
  • Active:
   • to mark before
   • to signal imminent arrival of
  • Middle:
   • to forebode
   • to forecast
   • to presage
   • to indicate
 • Forms:
  • προσημειουμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
προσήνεγκα
προσηνέγκαμεν
προσήνεγκαν
προσηνέγκαντο
προσηνέγκατε
προσηνέγκατο
προσήνεγκε(ν)
προσηνές
προσηνέχθη
προσηνέχθησαν
προσηνής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: agreeable, soft, gentle, kind, pleasant, suitable, soothing
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπροσηνήςπροσηνές
GENπροσηνοῦς
DATπροσηνεῖ
ACCπροσηνῆπροσηνές
Plural
 MascFemNeut
NOMπροσηνεῖςπροσηνῆ
GENπροσηνῶν
DATπροσηνέσι(ν)
ACCπροσηνεῖςπροσηνῆ
προσηνῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: kindly, gently, lovingly
προσήξεις
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: προσήκω
προσηξίωσαν
προσηργάσατο
προσηρτημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: προσαρτάω
προσήρτηται
προσηρυθρίων
προσήρχοντο
προσηυξάμεθα
προσηυξάμην
προσηύξαντο
προσηύξατο
προσηύξω
προσηυχετο
προσηυχόμην
προσηύχοντο
προσήχθη