προσήγαγε
προσήγαγεν
προσηγάγετε
προσηγάγετο
προσηγαγόμην
προσήγαγον
προσήγγειλαν
προσήγγειλεν
προσήγγιζον
προσήγγισαν
προσήγγισε
προσήγγισεν
προσῆγεν
προσήγετο
προσῆγον
top
προσήγοντο
προσηγορεύθη
προσηγόρευνται
προσηγόρευσαν
προσηγόρευσεν
προσήδρευεν
προσήκειν
προσῆκον
προσηκόντως
προσήκουσαι
προσήκω
προσῆλθαν
προσήλθατε
προσῆλθε
top
προσῆλθεν
προσῆλθες
προσήλθετε
προσήλθομεν
προσῆλθον
προσήλθοσαν
προσηλοῦν
προσηλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to nail (something) to, pin to, peg to, i.e., spike securely
   • to secure (something) with (a nail)
  • Passive:
   • to be fastened
 • Forms:
  • προσηλοῦν Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • προσηλωμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • προσηλώσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
προσηλυτευόντων
προσηλυτεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to live in a place as a stranger, live as an immigrant
 • Forms:
  • προσηλυτευόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
προσήλυτοι
προσηλύτοις
προσήλυτον
top
προσήλυτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • an immigrant, resident alien, stranger
  • proselyte, a convert to Judaism
  • a guest or visitor from a foreign region
 • Cognates: ἐπήλυτος, προσήλυτος
 • Forms:
  • προσήλυτοι Noun: Nom Plur Masc
  • προσηλύτοις Noun: Dat Plur Masc
  • προσήλυτον Noun: Acc Sing Masc
  • προσηλύτου Noun: Gen Sing Masc
  • προσηλύτους Noun: Acc Plur Masc
  • προσηλύτῳ Noun: Dat Sing Masc
  • προσηλύτων Noun: Gen Plur Masc
προσηλύτου
προσηλύτους
προσηλύτῳ
προσηλύτων
προσηλωμένοι
προσηλώσας
προσημαινομένου
προσημαίνω
προσημανθεῖσαν
προσημειουμένους
top
προσημειόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to mark before
  • Middle:
   • to forebode
   • to forecast
   • to presage
   • to indicate
 • Cognates: προσημειόω, σημειόω
 • Forms:
  • προσημειουμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
προσήνεγκα
προσηνέγκαμεν
προσήνεγκαν
προσηνέγκαντο
προσηνέγκατε
προσηνέγκατο
προσήνεγκε
προσήνεγκεν
προσηνές
προσηνέχθη
προσηνέχθησαν
προσηνής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: agreeable, soft, gentle, kind, pleasant, suitable
 • Forms:
  • προσηνές Adj: Nom Sing Neut
top
προσηνῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: kindly, gently, lovingly
προσήξεις
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: προσήκω
προσηξίωσαν
προσηργάσατο
προσηρυθρίων
προσήρχοντο
προσηυξάμεθα
προσηυξάμην
προσηύξαντο
προσηύξατο
προσηύξω
προσηυχετο
προσηυχόμην
προσηύχοντο
προσήχθη