προσήγαγε
προσήγαγεν
προσηγάγετε
προσηγάγετο
προσηγαγόμην
προσήγαγον
προσήγγειλαν
προσήγγειλεν
προσήγγιζον
προσήγγισαν
προσήγγισε
προσήγγισεν
προσῆγεν
προσήγετο
προσῆγον
προσήγοντο
προσηγορεύθη
προσηγόρευνται
προσηγόρευσαν
προσηγόρευσεν
προσήδρευεν
προσήκειν
προσῆκον
προσηκόντως
προσήκουσαι
προσήκω
προσῆλθαν
προσήλθατε
προσῆλθε
προσῆλθεν
προσῆλθες
προσήλθετε
προσήλθομεν
προσῆλθον
προσήλθοσαν
προσηλοῦν
προσηλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to nail (something) to, pin to, peg to, i.e., spike securely
   • to secure (something) with (a nail)
  • Passive:
   • to be fastened
 • Forms:
  • προσηλοῦν Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • προσηλωμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • προσηλώσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
προσηλυτευόντων
προσηλυτεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to live in a place as a stranger, live as an immigrant
 • Forms:
  • προσηλυτευόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
προσήλυτοι
προσηλύτοις
προσήλυτον
προσήλυτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • an immigrant, resident alien, stranger
  • proselyte, a convert to Judaism
  • a guest or visitor from a foreign region
 • Cognates: ἐπήλυτος, προσήλυτος
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπροσήλυτοςπροσήλυτοι
GENπροσηλύτουπροσηλύτων
DATπροσηλύτῳπροσηλύτοις
ACCπροσήλυτονπροσηλύτους
VOCπροσήλυτεπροσήλυτοι
προσηλύτου
προσηλύτους
προσηλύτῳ
προσηλύτων
προσηλωμένοι
προσηλώσας
προσημαινομένου
προσημαίνω
προσημανθεῖσαν
προσημειουμένους
προσημειόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to mark before
   • to signal imminent arrival of
  • Middle:
   • to forebode
   • to forecast
   • to presage
   • to indicate
 • Cognates: προσημειόω, σημειόω
 • Forms:
  • προσημειουμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
προσήνεγκα
προσηνέγκαμεν
προσήνεγκαν
προσηνέγκαντο
προσηνέγκατε
προσηνέγκατο
προσήνεγκε
προσήνεγκεν
προσηνές
προσηνέχθη
προσηνέχθησαν
προσηνής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: agreeable, soft, gentle, kind, pleasant, suitable, soothing
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπροσηνήςπροσηνές
GENπροσηνοῦς
DATπροσηνεῖ
ACCπροσηνῆπροσηνές
Plural
 MascFemNeut
NOMπροσηνεῖςπροσηνῆ
GENπροσηνῶν
DATπροσηνέσι(ν)
ACCπροσηνεῖςπροσηνῆ
προσηνῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: kindly, gently, lovingly
προσήξεις
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: προσήκω
προσηξίωσαν
προσηργάσατο
προσηρυθρίων
προσήρχοντο
προσηυξάμεθα
προσηυξάμην
προσηύξαντο
προσηύξατο
προσηύξω
προσηυχετο
προσηυχόμην
προσηύχοντο
προσήχθη