προσσημαίνω
 • Meaning:
  • to mention previously, declare beforehand
  • to signify or indicate besides, connote
 • Forms:
  • προσεσημαμμένων Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
προσσιελίζω
 • Meaning: to spit upon
 • Compare: σίελον saliva, spittle
 • Forms:
  • προσσιελίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
προσσιελίσῃ
προσσυναποβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw off, throw away
 • Note: Like ἀποβάλλω
προσσχόντων
 • Parse:
  • Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Meaning: to hold to, offer
 • Root: προσέχω