προσχαίρω
προσχεεῖ
προσχέειν
προσχεεῖς
προσχέοντι
προσχεοῦσιν
πρόσχες
προσχέω
προσχῇς
προσχράω
προσχρησάμενοι
πρόσχυσιν
πρόσχυσις
πρόσχωμα
προσχωρέω
προσχωρῆσαι