προσμαρτυρέω
προσμαρτυρησάντων
προσμαρτυρούντων
προσμείγνυμι
προσμείγνυται
προσμειδιάω
προσμεῖναι
προσμείνας
προσμειξάντων
προσμένει
προσμένειν
προσμένουσι
προσμένουσιν 
προσμενοῦσιν
προσμένω
προσμενῶ