προσθείη, προσθείῃ
προσθεῖναι
προσθείς
προσθεῖσα
πρόσθεμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • increase, addition
  • something that is additional
  • annex, extension (of a building)
προσθέμενοι
προσθέμενος
πρόσθεν
πρόσθες
πρόσθεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • increase, application, addition
  • something that has been added
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπρόσθεσιςπροσθέσεις
GENπροσθέσεωςπροσθέσεων
DATπροσθέσειπροσθέσεσι(ν)
ACCπρόσθεσι(ν)προσθέσεις
προσθέτω
προσθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to run toward
 • Cognates: ἐπιπροσθέω
 • Forms:
  • προσθῶσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • προσθῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
προσθῇ
προσθῇς
προσθήσει
προσθήσεις
προσθήσεσθε
προσθήσεται
προσθήσετε
προσθήσῃ
προσθῆσθε
προσθήσομεν
προσθήσουσι(ν)
προσθήσω
προσθήσωσι(ν)
προσθῆτε
προσθλίβω
προσθῶ
προσθώμεθα
προσθῶμεν
προσθῶσι(ν)
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: προσθέω