πρόσοδος
προσόδου
προσόδους
προσοδύρομαι
προσοδυρόμενοι
προσόδων
προσόζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to smell of, stink, be redolent of
 • Cognates: ὄζω
 • Forms:
  • προσώζεσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
προσοίγνυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to shut, close
 • Cognates: ἀνοίγνυμι
 • Forms:
  • προσέῳξεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
προσοίσει
προσοίσεις
προσοίσεσθαι
προσοίσετε
top
προσοίσουσι
προσοίσουσιν
προσοίσω
προσομιλέω
προσομιλῆσαι
προσονομάζεται
προσονομάζω
προσονομάσαι
προσοράω
προσορμίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to draw to the shore, moor to, reach harbour, land at
 • Forms:
  • προσωρμίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
προσοφείλεις
προσοφείλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to owe besides, be indebted additionally
 • Cognates: ὀφείλω
 • Forms:
  • προσοφείλεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
top
προσοχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: attention, care, dilligence, assiduity
 • Forms:
  • προσοχῆς Noun: Gen Sing Fem
προσοχῆς
προσοχθιεῖ
προσοχθιεῖς
προσοχθιεῖτε
προσοχθίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to be irritated by, fret
   • to be provoked at, vexed with
   • to be angry
   • to be offended
   • to be weary of
  • Passive:
   • to be treated with contempt
   • to be assailed
   • to be reviled
 • Forms:
  • προσοχθιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • προσοχθιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • προσοχθιεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • προσοχθίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • προσοχθίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • προσώχθικα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • προσώχθισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • προσώχθισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • προσώχθισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προσώχθισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προσωχθίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
προσοχθίσῃ
προσοχθίσῃς
προσόχθισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: object of wrath, offence, provocation, idol, be offensive
 • Forms:
  • προσοχθίσματα Noun: Acc Plur Neut
  • προσοχθίσματι Noun: Dat Sing Neut
  • προσοχθισμάτων Noun: Gen Plur Neut
προσοχθίσματα
προσοχθίσματι
top
προσοχθισμάτων
προσοχυρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to strengthen further, strengthen more, fortify
 • Cognates: ὀχυρόω, προσοχυρόω
 • Forms:
  • προσωχύρωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
πρόσοψιν
πρόσοψις