προσραίνω
προσρανεῖ
προσρήγνυμι
προσρήσσω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
    • Transitive: to break in pieces, shatter
    • Intransitive: to burst upon (something)
  • Cognates: ἀποῤῥήσσω
  • Forms:
    • προσρησσώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
προσρησσώμεθα