προσάββατον
Neuter
 SingularPlural
NOMπροσάββατονπροσάββατα
GENπροσαββάτουπροσαββάτων
DATπροσαββάτῳπροσαββάτοις
ACCπροσάββατονπροσάββατα
προσαββάτου
προσαββάτων
προσάγαγε
προσαγαγεῖν
προσαγάγετε
προσαγάγῃ
προσαγάγῃς
προσαγάγητε
προσαγαγόντες
προσαγάγου
προσαγγεῖλαι
προσαγγελέντος
προσαγγελθῇ
προσαγγέλλω
πρόσαγε
προσάγει
προσάγειν
προσαγειόχασιν
προσάγεται
προσαγηόχασι
προσάγομεν
προσάγοντα
προσάγοντας
προσάγοντες
προσαγόντων
προσαγορεύετε
προσαγορευθείς
προσαγορευθέντος
προσαγορευόμενος
προσαγορεύουσιν
προσαγορεύσεις
προσαγορεύω
 • Present
 • προσαγορεύετε Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • προσαγορευόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • προσαγορεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • προσαγορεύετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • Future
 • προσαγορεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • προσηγόρευσεν Verb: FutPerf Act Infin
 • Aorist
 • προσηγορεύθη Verb: Aor Pass ind 3rd Sing
 • προσαγορευθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • προσαγορευθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
 • προσηγόρευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • προσηγόρευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • προσηγόρευνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
προσάγουσιν
προσάγω
 • Present
 • προσάγωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • πρόσαγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • προσάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • προσάγοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • προσάγοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • προσαγόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • προσάγουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • προσάγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • προσάγειν Verb: Pres Act Infin
 • προσάγεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • προσάγομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • προσάγοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Imperfect
 • προσήγετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • προσῆγεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • προσῆγον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • προσήγοντο Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Plur
 • Future
 • προσαχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • προσάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • προσάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • προσάξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • προσάξομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • προσάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • προσάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • προσάγαγε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • προσαγαγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • προσαγάγετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • προσαγάγῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • προσαγάγῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • προσαγάγητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • προσαγαγόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • προσαγάγου Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • προσήχθη Verb: Aor Pass ind
 • προσήγαγε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • προσήγαγεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • προσηγάγετε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • προσαχθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc/Neut
 • προσαχθέντα
  • Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
 • προσηγάγετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • προσηγαγόμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • προσήγαγον Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • προσαγηόχασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • προσαγειόχασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
προσαγωγή
Feminine
 SingularPlural
NOMπροσαγωγήπροσαγωγαί
GENπροσαγωγῆςπροσαγωγῶν
DATπροσαγωγῇπροσαγωγαῖς
ACCπροσαγωγήνπροσαγωγάς
VOCπροσαγωγήπροσαγωγαί
προσαγωγήν
προσάγωμεν
προσάγων
προσαιτέω
προσαίτης
προσαιτήσουσιν
προσαιτῶν
προσαναβαίνει
προσαναβαίνω
προσαναβάντες
προσαναβάσεως
προσανάβασις
Feminine
 SingularPlural
NOMπροσανάβασιςπροσαναβάσεις
GENπροσαναβάσεωςπροσαναβάσεων
DATπροσαναβάσειπροσαναβάσεσι(ν)
ACCπροσανάβασι(ν)προσαναβάσεις
προσανάβηθι
προσαναβῆναι
προσαναβήσεται
προσαναλαμβάνω
προσαναλέγω
προσαναλεξάμενος
προσαναλίσκω
προσαναλώσασα
προσαναπαύσομαι
προσαναπαύω
προσαναπληροῦσα
προσαναπληρόω
προσαναπληρώσωσιν
προσανατίθημι
προσανατρέπω
προσανατρέψουσιν
προσαναφέρουσιν
προσαναφέρω
προσανέβησαν
προσανεθέμην
προσανέθεντο
προσανενεχθῆναι
προσανεπλήρωσαν
προσανέχειν
προσανέχω
προσανοικοδομέω
προσανοικοδομηθήσεται
προσανοίσω
προσάξατε
προσάξει
προσάξεις
προσάξετε
προσαξιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to demand besides, petition, request
  • to offer a request to (someone)
 • Cognates: ἀξιόω, καταξιόω, προσαξιόω
 • Forms:
  • προσηξίωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
προσάξομεν
προσάξουσιν
προσάξω
προσαπειλέω
προσαπειλησάμενοι
προσαποθανεῖται
προσαποθνῄσκω
προσαπολέσαι
προσαπόλλυμι
προσαποστείλας
προσαποστέλλω
προσάπτω
προσαπωθεῖται
προσαπωθέω
προσαρτίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: lately, recently
προσασπίζω
προσάσσω
προσάχειν
προσαχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to resound, hear sound of surf
 • Forms:
  • προσάχειν Verb: Pres Act Infin
προσαχθέντα
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: προσάγω
προσαχθέντος
προσαχθήσεται
προσάψαι