τεθανατωμένων
τεθανάτωνται
τέθαπται
 • Parse: Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
 • Root: θάπτω
τεθαύμακας
τεθαυμασμένος
τεθέαμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Root: θεάομαι
τεθεαμένος
τεθεάμεθα
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Deponent Ind 1st. Plur
 • Root: θεάομαι
τεθέαται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: θεάομαι
τέθεικα
τεθείκατε
τέθεικεν
 • Parse:
  • Verb: PluPerf act ind 3rd Plur
  • Verb: Perf act ind 3rd Sing
 • Root: τίθημι
τεθεικώς
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • Root: τίθημι
τέθειμαι
τεθειμένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass part Nom plur masc
 • Root: τίθημι
τεθειμένος
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: τίθημι
τεθειμένων
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: τίθημι
τέθειται
τεθέληκας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: θέλω
τεθεληκέναι
 • Parse: Verb: Perf Act Infin
 • Root: θέλω
τεθεμελιωμένα
τεθεμελιωμένην
τεθεμελιωμένοι
τεθεμελιωμένον
τεθεμελιωμένος
τεθεμελίωται
τεθεμελίωτο
τεθέντας
 • Parse: Verb: Aor Pass part Acc plur masc
 • Root: τίθημι
τεθέντων
 • Parse: Verb: Aor Pass part Gen Plur masc/Neut
 • Root: τίθημι
τεθεραπευμέναι
τεθεραπευμένον
τεθεραπευμένῳ
τεθερισμένα
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Plur Neut
 • Root: θερίζω
τεθῇ
τεθῆναι
τεθηριωμένος
τεθησαυρίσθαι
τεθησαυρισμένοι
τεθήσει
τεθήσονται
τεθήτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: τίθημι
τεθλακότες
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • Root: θλάω
τεθλασμένην
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: θλάω
τεθλασμένον
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: θλάω
τεθλιμμένη
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: θλίβω
τεθλιμμένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
 • Root: θλίβω
τεθλιμμένου
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: θλίβω
τεθνάναι
τεθνᾶσιν
τεθνεῶτες
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • Root: θνήσκω
τεθνήκασι
τεθνήκασιν
τεθνήκει
τεθνήκειτε
τέθνηκε
τέθνηκεν
τεθνηκέναι
τεθνηκός
 • Parse: Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
 • Root: θνήσκω
τεθνηκότα
 • Parse: Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
 • Root: θνήσκω
τεθνηκότας
 • Parse: Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
 • Root: θνήσκω
τεθνηκότες
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • Root: θνήσκω
τεθνηκότι
 • Parse: Verb: Perf Act Plur Dat Sing Masc
 • Root: θνήσκω
τεθνηκότος
 • Parse: Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc
 • Root: θνήσκω
τεθνηκότων
 • Parse: Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
 • Root: θνήσκω
τεθνηκώς
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • Root: θνήσκω
τεθνήξῃ
τεθνήξομαι
τεθνηξόμεθα
τεθορυβημένος
τεθραμμένος
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: τρέφω
τεθραυσμένος
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: θραύω
τεθραυσμένους
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: θραύω
τέθυκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: θύω
τεθύκασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: θύω
τεθυμένα
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
 • Root: θύω
τεθυμιαμένη
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: θυμιάω
τεθωρακισμένην
τεθωρακισμένον
τεθωρακισμένους
τεθῶσιν