τεχνάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to employ art
   • to use skill
  • Middle:
   • to contrive
 • Forms:
  • τεχνάσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
τέχναις
τεχνάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning:
  • to make by art
  • to execute skilfully
  • to craft
  • to shape craftily
 • Forms:
  • τεχνησάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
τεχνάσασθε
τέχνη 
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: art, trade, craft, occupation, skill
 • Forms:
  • τέχναις Noun: Dat Plur Fem
  • τέχνῃ Noun: Dat Sing Fem
  • τέχνην Noun: Acc Sing Fem
  • τέχνης Noun: Gen Sing Fem
τέχνῃ 
τέχνην
τέχνης
τεχνησάμενος
τεχνῖται
τεχνίταις
τεχνῖταις
τεχνίτας
τεχνίτην
τεχνίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: builder, craftsman, artisan, designer, skilled workman
 • Cognates: συντεχνίτης, τεχνίτης
 • Forms:
  • τεχνῖται Noun: Nom Plur Masc
  • τεχνίταις Noun: Dat Plur Masc
  • τεχνῖταις Noun: Dat Plur Masc
  • τεχνίτας Noun: Acc Plur Masc
  • τεχνίτην Noun: Acc Sing Masc
  • τεχνίτου Noun: Gen Sing Masc
  • τεχνιτῶν Noun: Gen Plur Masc
τεχνῖτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: craftswoman, artisan
τεχνίτου
τεχνιτῶν
τεχνουργία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: technical skill
 • Forms:
  • τεχνουργίᾳ Noun: Dat Sing Fem
τεχθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: τίκτω
τεχθεῖσα
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: τίκτω
τεχθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: τίκτω
τεχθέντων
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: τίκτω
τεχθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: τίκτω
τεχθησόμενοι
 • Parse: Verb: Fut Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: τίκτω
τεχθησομένῳ
 • Parse: Verb: Fut Pass Part Dat Sing Masc
 • Root: τίκτω