τέσσαρα
τεσσαράκοντα
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: forty
 • Forms:
  • τεσσεράκοντα Adj: Number
τεσσαρακονταετῆ
τεσσαρακονταετής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: forty years old
 • Forms:
  • τεσσαρακονταετῆ Adj: Acc Sing Masc
  • τεσσερακονταετῆ Adj: Acc Sing Masc
  • τεσσερακονταετής Adj: Nom Sing Masc
τεσσαρακοντάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: forty times
τεσσαρακοστόν
τεσσαρακοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fortieth
 • Forms:
  • τεσσαρακοστόν Adj: Acc Sing Masc/Neut
  • τεσσαρακοστοῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • τεσσαρακοστῷ Adj: Dat Sing Masc/Neut
  • τεσσαρακοστῇ Adj: Dat Sing Fem
τεσσαρακοστῇ
τεσσαρακοστοῦ
τεσσαρακοστῷ
τέσσαρας
τέσσαρες
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc/Fem
 • Meaning: four
 • Forms:
  • τέσσαρα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • τέσσαρας Adj: Acc Plur Masc/Fem
  • τέσσαρσι Adj: Dat Plur Masc/Fem/Neut
  • τέσσαρσιν Adj: Dat Plur Masc/Fem/Neut
  • τεσσάρων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • τέτταρα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • τέτταρες Adj: Nom Plur Masc/Fem
  • τέτρασιν Adj: Dat Plur Masc/Fem
τέσσαρες καὶ δέκα, τεσσαρεσκαίδεκα
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem/Neut
 • Meaning: fourteen
τεσσαρεσκαιδεκάτη
τεσσαρεσκαιδεκάτῃ
τεσσαρεσκαιδεκάτην
τεσσαρεσκαιδεκάτης
τεσσαρεσκαιδέκατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fourteenth
 • Forms:
  • τεσσαρεσκαιδεκάτῃ Adj: Dat Sing Fem
  • τεσσαρεσκαιδεκάτη Adj: Nom Sing Fem
  • τεσσαρεσκαιδεκάτην Adj: Acc Sing Fem
  • τεσσαρεσκαιδεκάτης Adj: Gen Sing Fem
  • τεσσαρεσκαιδεκάτου Adj: Gen Sing Neut
  • τεσσαρεσκαιδεκάτῳ Adj: Dat Sing Neut
τεσσαρεσκαιδεκάτου
τεσσαρεσκαιδεκάτῳ
τέσσαρσι
τέσσαρσιν
τεσσάρων
τεσσεράκοντα
τεσσερακονταετῆ
τεσσερακονταετής