τέ
 • Parse: particle
 • Meaning: also, and, both, even, then, whether
τέγος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: roof
 • Forms:
  • τέγους Noun: Gen Sing Neut
τέγους
τεθανατωμένων
τεθανάτωνται
τέθαπται
 • Parse: Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
 • Root: θάπτω
τεθαύμακας
τεθαυμασμένος
τεθέαμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Root: θεάομαι
τεθεαμένος
τεθεάμεθα
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Deponent Ind 1st. Plur
 • Root: θεάομαι
τεθέαται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: θεάομαι
τέθεικα
τεθείκατε
τέθεικεν
 • Parse:
  • Verb: PluPerf act ind 3rd Plur
  • Verb: perf act ind 3rd Sing
 • Root: τίθημι
top
τεθεικώς
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • Root: τίθημι
τέθειμαι
τεθειμένοι
 • Parse: Verb: perf Mid/Pass part Nom plur masc
 • Root: τίθημι
τεθειμένος
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: τίθημι
τεθειμένων
 • Parse: Verb: perf Mid/Pass part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: τίθημι
τέθειται
τεθέληκας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: θέλω
τεθεμελιωμένα
τεθεμελιωμένην
τεθεμελιωμένοι
τεθεμελιωμένον
τεθεμελιωμένος
τεθεμελίωται
τεθεμελίωτο
τεθέντας
 • Parse: Verb: Aor Pass part Acc plur masc
 • Root: τίθημι
top
τεθέντων
 • Parse: Verb: Aor Pass part Gen Plur masc/Neut
 • Root: τίθημι
τεθεραπευμέναι
τεθεραπευμένον
τεθεραπευμένῳ
τεθερισμένα
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Plur Neut
 • Root: θερίζω
τεθῇ
τεθῆναι
τεθηριωμένος
τεθησαυρίσθαι
τεθησαυρισμένοι
τεθήσει
τεθήσονται
τεθήτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: τίθημι
τεθλακότες
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • Root: θλάω
τεθλασμένην
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: θλάω
top
τεθλασμένον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: θλάω
τεθλιμμένη
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: θλίβω
τεθλιμμένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
 • Root: θλίβω
τεθλιμμένου
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: θλίβω
τεθνάναι
τεθνᾶσιν
τεθνεῶτες
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • Root: θνήσκω
τεθνήκασι
τεθνήκασιν
τεθνήκει
τεθνήκειτε
τέθνηκε
τέθνηκεν
τεθνηκέναι
τεθνηκός
 • Parse: Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
 • Root: θνήσκω
τεθνηκότα
 • Parse: Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
 • Root: θνήσκω
τεθνηκότας
 • Parse: Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
 • Root: θνήσκω
top
τεθνηκότες
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • Root: θνήσκω
τεθνηκότι
 • Parse: Verb: Perf Act Plur Dat Sing Masc
 • Root: θνήσκω
τεθνηκότος
 • Parse: Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc
 • Root: θνήσκω
τεθνηκότων
 • Parse: Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
 • Root: θνήσκω
τεθνηκώς
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • Root: θνήσκω
τεθνήξῃ
τεθνήξομαι
τεθνηξόμεθα
τεθορυβημένος
τεθραμμένος
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: τρέφω
τεθραυσμένος
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: θραύω
τεθραυσμένους
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: θραύω
τέθυκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: θύω
τεθύκασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: θύω
τεθυμένα
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
 • Root: θύω
top
τεθυμιαμένη
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: θυμιάω
τεθωρακισμένην
τεθωρακισμένον
τεθωρακισμένους
τεθῶσιν
τεινέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: τείνω
τείνοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: τείνω
τείνω
τείνων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: τείνω
τείσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: τίνω
τείσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: τίνω
τείσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: τίνω
τείχα
τείχει
top
τείχεσιν
τειχέων
τείχη
τειχήρεις
τειχήρεσιν
τειχήρης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • walled, enclosed by walls, fortified
  • beleaguered, besieged
 • Forms:
  • τειχήρεις Adj: Nom Plur Masc
  • τειχήρεσιν Adj: Dat Plur Masc
τειχίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to build a wall, fortify
 • Forms:
  • ἐτείχισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • τετειχισμέναι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Fem
  • τετειχισμέναις Verb: Perf Mid Part Dat Plur Fem
  • τετειχισμένας Verb: Perf Mid Part Acc Plur Fem
  • τετειχισμένῃ Verb: Perf Pass Part Dat Sing Fem
  • τετειχισμένην Verb: Perf Mid Part Acc Sing Fem
  • τετειχισμένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
τειχισταῖς
τειχιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: builder, mason
 • Forms:
  • τειχισταῖς Noun: Dat Plur Masc
τεῖχος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: wall, city wall
 • Forms:
  • τείχα Noun: Acc Plur Neut
  • τείχει Noun: Dat Sing Neut
  • τείχεσιν Noun: Dat Plur Neut
  • τειχέων Noun: Gen Plur Neut
  • τείχη Noun: Nom Plur Neut
  • τείχους Noun: Gen Sing Neut
  • τειχῶν Noun: Gen Plur Neut
τείχους
τειχῶν
top
τεκεῖν
τέκῃ
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: τίκτω
τεκμαίρομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to judge by certain signs
  • to fix by boundary
  • to ordain, decree
 • Forms:
  • τεκμηράμενον
   • Verb: Aor Mid Part Acc Sing Masc
   • Verb: Aor Mid Part Nom/Acc Sing Neut
τεκμηράμενον
τεκμήρια
τεκμηρίοις
τεκμήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • sign, token
  • infallible proof, positive proof
 • Forms:
  • τεκμήρια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • τεκμηρίοις Noun: Dat Plur Neut
  • τεκμηρίων Noun: Gen Plur Neut
τεκμηρίων
τέκνα
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • Noun: Voc Plur Neut
 • Root: τέκνον
τεκνία
τεκνίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an infant, little child
 • Forms:
  • τεκνία Noun: Voc Plur Neut
τεκνογονεῖν
τεκνογονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bear children, be a parent, have children
 • Forms:
  • τεκνογονεῖν Verb: Pres Act Infin
  • τεκνογονοῦσιν Verb: Pres Act ind 3rd plur
top
τεκνογονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: childbirth, childbearing, maternity
 • Forms:
  • τεκνογονίας Noun: Gen Sing Fem
τεκνογονίας
τεκνογονοῦσιν
τέκνοις
τέκνον
 • Parse:
   • Noun: Nom Sing Neut
   • Noun: Voc Sing Neut
   • Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: child, daughter, son
 • Forms:
  • τέκνα
   • Noun: Nom/Acc Plur Neut
   • Noun: Voc Plur Neut
  • τέκνοις Noun: Dat Plur Neut
  • τέκνου Noun: Gen Sing Neut
  • τέκνῳ Noun: Dat Sing Neut
  • τέκνων Noun: Gen Plur Neut
τεκνοποιέω
τεκνοποιήσατε
τεκνοποιήσῃ
τεκνοποιήσῃς
τεκνοποιήσομαι
τεκνοποιήσουσιν
τεκνοτροφέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bring up children, be a child-rearer, i.e., fulfill the duties of a female parent
 • Forms:
  • ἐτεκνοτρόφησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐτεκνοτρόφησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
top
τέκνου
τεκνοφόνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: child-murdering (ritual)
 • Forms:
  • τεκνοφόνους Adj: Acc Plur Fem
τεκνοφόνους
τεκνόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to beget
 • Construct: ἀτεκνόω
τέκνῳ
τέκνων
τεκοῦσα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • Root: τίκτω
τεκούσαις
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Plur Fem
 • Root: τίκτω
τεκοῦσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
 • Root: τίκτω
τεκούσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Sing Fem
 • Root: τίκτω
τεκούσης
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Fem
 • Root: τίκτω
τεκταίνει
τεκταίνεται
τεκταινομένη
τεκταινόμενος
top
τεκταινομένου
τεκταίνοντες
τεκταινόντων
τεκταίνουσι
τεκταίνουσιν
τεκταίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to work, contrive, scheme (to get money)
   • to devise, plan, scheme
   • to build, create, work
  • Middle:
   • to devise, plan, scheme
 • Forms:
  • ἐτέκταινον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • τεκταίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • τεκταίνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • τεκταινομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • τεκταινόμενος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • τεκταινομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • τεκταίνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • τεκταινόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • τεκταίνουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • τεκταίνουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • τεκτήνῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
τεκτήνῃ
τέκτονα
τέκτονας
τέκτονες
τεκτονικά
τεκτονικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of carpentry
  • experienced and skilled in building
  • builder, carpenter
 • Forms:
  • τεκτονικά Adj: Acc Plur Neut
top
τέκτονος
τεκτόνων
τέκτοσι
τέκτοσιν
τέκτων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: carpenter, craftsman, workman
 • Forms:
  • τέκτονα Noun: Acc Sing Masc
  • τέκτονας Noun: Acc Plur Masc
  • τέκτονες Noun: Nom Plur Masc
  • τέκτονος Noun: Gen Sing Masc
  • τεκτόνων Noun: Gen Plur Masc
  • τέκτοσι Noun: Dat Plur Masc
  • τέκτοσιν Noun: Dat Plur Masc
τέκωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: τίκτω
τελαμών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bandage
  • a broad leather strap (for carrying something)
 • Forms:
  • τελαμῶνα Noun: Acc Sing Masc
  • τελαμῶνι Noun: Dat Sing Masc
τελαμῶνα
τελαμῶνι
τελεῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: τελέω
τελεία
τελείᾳ
 • Parse:
  • Verb: Fut mid Ind 2nd sing
  • Verb: Pres Mid/Pass ind 2nd sing
 • Root: τελέω
τέλεια
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: τέλειος
top
τελείᾳ
τέλειαι
τελείαν
τελείας
τέλειοι
τελειοῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act ind/Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres mid/Pass ind/Subj 2nd sing
 • Root: τελειόω
τελείοις
τέλειον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Neut/Neut
  • Adj: Nom Sing Neut
 • Root: τέλειος
τέλειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • mature, complete, perfect
  • perfect (sacrifice); in LXX transl. of Heb. peace-offering
  • Thummim (Ezra 2:63)
 • Forms:
  • τέλεια
   • Adj: Nom Sing Fem
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • τελείᾳ
   • Adj: Nom Plur Fem
   • Adj: Dat Sing Fem
  • τελεία Adj: Nom Sing Fem
  • τέλειαι Adj: Nom Plur Fem
  • τελείαν Adj: Acc Sing Fem
  • τελείας Adj: Gen Sing Fem
  • τέλειοι Adj: Nom Plur Masc
  • τελείοις Adj: Dat Plur Masc
  • τέλειον
   • Adj: Acc Sing Masc/Neut
   • Adj: Nom Sing Neut
  • τελειοτέρας Adj: Gen Sing Fem Comparative
  • τελείου Adj: Gen Sing Masc
  • τελείων Adj: Gen Plur Masc
τελειοτέρας
τελειότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: completeness, perfection
 • Forms:
  • τελειότητα Noun: Acc Sing Fem
  • τελειότητι Noun: Dat Sing Fem
  • τελειότητος Noun: Gen Sing Fem
τελειότητα
τελειότητι
top
τελειότητος
τελείου
τελειοῦμαι
τελειοῦται
τελειόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to finish, accomplish
   • to complete, bring to its fullness
   • to consummate
   • to consecrate
   • to fulfill
   • to make perfect
  • Passive:
   • to be perfect
   • to be consecrated to
   • to be initiated into
 • Forms:
  • ἐτελειώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐτελειώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐτελείωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐτελείωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐτελείωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐτελείωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐτελέσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • τελειοῖ
   • Verb: Pres Act ind/Subj 3rd Sing
   • Verb: Pres mid/Pass ind/Subj 2nd sing
  • τελειοῦμαι Verb: Pres Pass Ind 1st Sing
  • τελειοῦται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • τελειωθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • τελειωθέντες Verb: Aor Pass part Nom plur masc
  • τελειωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • τελειωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • τελειωθήσεται Verb: Fut Pass ind 3rd Sing
  • τελειωθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • τελειωθῆτε Verb: Aor, pass Ind 2nd Plur
  • τελειωθῶμεν Verb: Aor Pass subj 1st plur
  • τελειωθῶσι Verb: Aor Pass subj 3rd plur
  • τελειωθῶσιν Verb: Aor Pass subj 3rd plur
  • τελειῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • τελειωσάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • τελειώσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • τελειώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • τελειώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • τελειώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • τελειώσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • τελειώσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • τετελείωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • τετελείωμαι Verb: Perf Pass Ind 1st Sing
  • τετελειωμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
  • τετελειωμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • τετελειωμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
  • τετελειωμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • τετελειωμένου Verb: Perf Pass Part Gen Sing Masc
  • τετελειωμένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
  • τελειώσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • τετελείωται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
τελεῖται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τελέω
τελεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: τελέω
τελειωθείς
τελειωθέντες
top
τελειωθῇ
τελειωθῆναι
τελειωθήσεται
τελειωθήσῃ
τελειωθῆτε
τελειωθῶμεν
τελειωθῶσι
τελειωθῶσιν
τελείων
τελείως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: perfectly, wholly, completely, to the end, fully
τελειῶσαι
τελειωσάντων
τελειώσας
τελειώσει
τελειώσεις
τελειώσεως
top
τελειώσῃ
τελείωσιν
τελείωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • completion
  • accomplishment, fulfillment
  • perfection
  • maturity
  • validation
 • Forms:
  • τελειώσεως Noun: Gen Sing Fem
  • τελείωσιν Noun: Acc Sing Fem
τελειώσουσιν
τελειώσω
τελειώσωσι
τελειωτήν
τελειωτής
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Meaning: an accomplisher, finisher
 • Forms:
  • τελειωτήν Noun: Acc Sing Masc
τέλεον
τέλεος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: perfect, finished, complete, mature, fulfilled
 • Forms:
  • τέλεον Adj: Acc Sing Neut
τελέσαι
τελέσαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: τελέω
τελέσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act ind 2nd sing
 • Root: τελέω
top
τελέσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: τελέω
τελέσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act subj 2nd sing
 • Root: τελέω
τελέσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: τελέω
τελεσθεῖσα
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: τελέω
τελεσθέντων
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Plur Neut
 • Root: τελέω
τελεσθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: τελέω
τελεσθῆναι
τελεσθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τελέω
τελεσθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: τελέω
τελεσθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: τελέω
τελεσθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: τελέω
τελεσιουργεῖ
τελεσιουργέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bring to maturity
  • to complete fully
  • to perfect
 • Forms:
  • τελεσιουργεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
τελέσοντα
 • Parse: Verb: Fut Act Part Acc Sing Masc
 • Root: τελέω
top
τελεσφορέω
τελεσφορηθέντες
τελεσφόρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adj: being in charge
  • Adj: having a ritual task
  • Subst.: (someone) with a sacral duty
  • Subst.: temple prostitute
τελεσφοροῦσι
τελεσφοροῦσιν
τελεσῶσι
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: τελέω
τελεσῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: τελέω
τελεταί
τελετάς
τελετή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • initiation
  • cultic rite, ritual
  • (pagan) sanctuary
 • Forms:
  • τελεταί Noun: Nom Plur Fem
  • τελετάς Noun: Acc Plur Fem
τελεύτα
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τελευτάω
τελευτᾷ
τελευταῖα
τελευταίοις
top
τελευταῖον
τελευταῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: final, last, end
 • Forms:
  • τελευταῖα Adj: Nom Plur Neut
  • τελευταίοις Adj: Dat Plur Masc
  • τελευταῖον Adj: Acc Sing Neut
τελευτᾶν
τελευτᾶτε
τελευτάτω
τελευτάτῳ
τελευτάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to die, end
  • to come to an end, finish
 • Forms:
  • τελευτῇ
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐτελεύτησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐτελεύτησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐτελεύτησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐτελεύτησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • τελεύτα
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • τελευτᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • τελευτᾶν Verb: Pres Act Infin
  • τελευτᾶτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • τελευτάτῳ Verb: Pres middle, Ind 3rd Sing
  • τελευτάτω Verb: Pres Act Imperative, 3rd Sing
  • τελευτῆσαι Verb: 1Aor Act Infin
  • τελευτήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • τελευτήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • τελευτησάσῃ Verb: Aor Act Part Dat Sing Fem
  • τελευτήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • τελευτήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • τελευτήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • τελευτήσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • τελευτήσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • τελευτήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • τελευτήσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • τελευτῶμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • τελευτῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • τελευτῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • τετελεύτηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • τετελευτηκός Verb: Perf Act Part Nom Sing Neut
  • τετελευτηκότος Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc
  • τετελευτηκυίᾳ Verb: Perf Act Part Dat Sing Fem
  • τετελευτηκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
τελευτή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: end (of life), death
 • Forms:
  • τελευτήν Noun: Acc Sing Fem
  • τελευτῆς Noun: Gen Sing Fem
τελευτήν
τελευτῆς
τελευτῆσαι
top
τελευτήσαντος
τελευτήσας
τελευτησάσῃ
τελευτήσει
τελευτήσεις
τελευτήσῃ
τελευτήσουσι
τελευτήσουσιν
τελευτήσω
τελευτήσωσιν
τελευτῶμεν
τελευτῶν
τελευτῶσιν
τελέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bring (something) to maturity
  • to end, bring to an end, complete (something)
  • to carry out, accomplish, perform, fulfill, keep (something)
  • to do
  • to pay
  • to initiate into, consecrated to
 • Construct: ἀποτελέω, διατελέω, ἐκτελέω, ἐντελέω, ἐπιτελέω, συντελέω, τελέω
 • Forms:
  • ἐτέλεσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐτέλεσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐτέλεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐτελέσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • τελείᾳ
   • Verb: Fut mid Ind 2nd sing
   • Verb: Pres Mid/Pass ind 2nd sing
  • τελέσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • τελέσας
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
   • Verb: Aor Act ind 2nd sing
  • τελέσῃς Verb: Aor Act subj 2nd sing
  • τελοῦσιν
   • Verb: Fut act part Dat Plur masc/Neut
   • Verb: Fut act ind 3rd plur
   • Verb: Pres Act ind 3rd plur
  • τελεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • τελεῖται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • τελεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • τελέσαι Verb: Aor Act Infin
  • τελέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • τελέσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • τελέσοντα Verb: Fut Act Part Acc Sing Masc
  • τελεσθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
  • τελεσθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Neut
  • τελεσθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • τελεσθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • τελεσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • τελεσθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • τελεσθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • τελεσθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • τελεσῶσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • τελεσῶσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • τελοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • τετέλεκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • τετελεκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • τετελεσμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
  • τετελεσμένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
  • τετέλεσται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
top
τέλη
τελίσκομαι
τελισκόμενος
τελίσκω
 • Parse:
 • Meaning:
  • Active:
   • to initiate
  • Passive:
   • to be initiated
   • to be a sodomite (i.e., homosexual)
 • Forms:
  • τελίσκομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • τελισκόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
τέλλω
τέλος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • end, fulfillment, completion, conclusion
  • totality
  • tax, tribute
 • Forms:
  • τέλη Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • τέλους Noun: Gen Sing Neut
  • τελῶν Noun: Gen Plur Masc
τέλους
τελοῦσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: τελέω
τελοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Fut act part Dat Plur masc/Neut
  • Verb: Fut act ind 3rd plur
  • Verb: Pres Act ind 3rd plur
 • Root: τελέω
τελῶν
top
τελῶναι
τελωνείσθω
 • Parse: Verb: Pres Pass Imperative 3rd Sing (1Macc 13:39)
 • Root: τελωνέω
τελωνέω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to take a heavy toll of (someone)
  • Middle:
   • to pay toll
   • to pay tribute
   • to pay tax
  • Passive:
   • to be subject to tax
   • to be demanded as toll
   • to be paid as toll
 • Forms:
  • ἐτελωνεῖτο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing (1Macc 13:39)
  • τελωνείσθω Verb: Pres Pass Imperative 3rd Sing (1Macc 13:39)
τελώνην
τελώνης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: tax collector, publican
 • Forms:
  • τελῶναι Noun: Nom Plur Masc
  • τελώνην Noun: Acc Sing Masc
  • τελωνῶν Noun: Gen Plur Masc
τελώνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: tax office, a tax-gatherer's place of business, revenue office
τελωνῶν
τεμεῖς
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: τέμνω
τεμένεσι
τεμένη
τέμενος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • temple
  • shrine, sacred precinct
  • king's estate
 • Forms:
  • τεμένεσι Noun: Dat Plur Neut
  • τεμένη Noun: Acc Plur Neut
  • τεμένους Noun: Gen Sing Neut
top
τεμένους
τέμνε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τέμνω
τέμνετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: τέμνω
τέμνω
τενόντων
τένων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: muscles, sinew
 • Forms:
  • τενόντων Noun: Gen Plur Masc
τέξεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: τίκτω
τέξῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Sing
 • Root: τίκτω
τέξομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: τίκτω
τέρας
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a prodigy, omen, wonder
 • Forms:
  • τέρασι Noun: Dat Plur Neut
  • τέρασιν Noun: Dat Plur Neut
  • τέρατα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • τεράτων Noun: Gen Plur Neut
τέρασι
τέρασιν
τέρατα
top
τερατεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: illusion, jugglery, untrustworthy talk
τερατεύεσθαι
τερατεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to say (something) is an omen, talk marvels, talk strangely, talk boastfully, speak with wild gestures
 • Forms:
  • τερατεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
τερατοποιόν
τερατοποιός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: working wonders, wonder-worker
 • Forms:
  • τερατοποιόν Adj: Acc Sing Masc
τερατοσκόποι
τερατοσκόπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: observer of omens, soothsayer, diviner
 • Forms:
  • τερατοσκόποι Adj: Nom Plur Masc
τεράτων
τερέβινθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: terebinth, turpentine tree, pistachio nut
τερέμινθον
τερέμινθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: terebinth, turpentine tree, pistachio nut
 • Forms:
  • τερέμινθον Noun: Acc Sing Fem
  • τερεμίνθου Noun: Gen Sing Fem
τερεμίνθου
τέρετρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: awl, auger, drill, gimlet
 • Forms:
  • τερέτρῳ Noun: Dat Sing Neut
top
τερέτρῳ
τέρμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • limit, boundary, end, goal
  • culmination, uttermost point (of a penalty)
τέρπει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: τέρπω
τέρπεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τέρπω
τερπνόν
τερπνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pleasant, pleasing, delightful
 • Forms:
  • τερπνόν Adj: Acc Sing Neut
τερπνότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pleasure, pleasantness, delight
 • Forms:
  • τερπνότητα Noun: Acc Sing Fem
  • τερπνότητες Noun: Nom Plur Fem
τερπνότητα
τερπνότητες
τερπόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: τέρπω
τερπομένων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
 • Root: τέρπω
τέρπου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: τέρπω
τέρπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to delight
   • to cheer
   • to cause to rejoice
  • Middle:
   • to be delighted
   • to be happy
   • to make happy
   • to have pleasure
  • Passive:
   • to be delighted
   • to be happy
   • to make happy
   • to have pleasure
 • Forms:
  • ἐτέρφθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • τερφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • τερφθήτωσαν Verb: Aor Pass imperfect 3rd Plur
  • τέρπει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • τέρπεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • τερπόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • τερπομένων Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
  • τέρπου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • τέρψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
top
τερφθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τέρπω
τερφθήτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Pass imperfect 3rd Plur
 • Root: τέρπω
τέρψει
τέρψεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: τέρπω
τέρψεως
τέρψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: delight, enjoyment, joy
 • Forms:
  • τέρψει Noun: Dat Sing Fem
  • τέρψεως Noun: Gen Sing Fem
τέσσαρα
τεσσαράκοντα
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: forty
 • Forms:
  • τεσσεράκοντα Adj: Number
τεσσαρακονταετῆ
τεσσαρακονταετής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: forty years old
 • Forms:
  • τεσσαρακονταετῆ Adj: Acc Sing Masc
  • τεσσερακονταετῆ Adj: Acc Sing Masc
  • τεσσερακονταετής Adj: Nom Sing Masc
τεσσαρακοντάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: forty times
τεσσαρακοστόν
τεσσαρακοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fortieth
 • Forms:
  • τεσσαρακοστόν Adj: Acc Sing Masc/Neut
  • τεσσαρακοστοῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • τεσσαρακοστῷ Adj: Dat Sing Masc/Neut
  • τεσσαρακοστῇ Adj: Dat Sing Fem
τεσσαρακοστῇ
τεσσαρακοστοῦ
top
τεσσαρακοστῷ
τέσσαρας
τέσσαρες
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc/Fem
 • Meaning: four
 • Forms:
  • τέσσαρα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • τέσσαρας Adj: Acc Plur Masc/Fem
  • τέσσαρσι Adj: Dat Plur Masc/Fem/Neut
  • τέσσαρσιν Adj: Dat Plur Masc/Fem/Neut
  • τεσσάρων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • τέτταρα Adj: Nom Plur Neut
  • τέτταρες Adj: Nom Plur Masc/Fem
  • τέτρασιν Adj: Dat Plur Masc/Fem
τέσσαρες καὶ δέκα, τεσσαρεσκαίδεκα
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem/Neut
 • Meaning: fourteen
τεσσαρεσκαιδεκάτη
τεσσαρεσκαιδεκάτῃ
τεσσαρεσκαιδεκάτην
τεσσαρεσκαιδεκάτης
τεσσαρεσκαιδέκατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fourteenth
 • Forms:
  • τεσσαρεσκαιδεκάτῃ Adj: Dat Sing Fem
  • τεσσαρεσκαιδεκάτη Adj: Nom Sing Fem
  • τεσσαρεσκαιδεκάτην Adj: Acc Sing Fem
  • τεσσαρεσκαιδεκάτης Adj: Gen Sing Fem
  • τεσσαρεσκαιδεκάτου Adj: Gen Sing Neut
  • τεσσαρεσκαιδεκάτῳ Adj: Dat Sing Neut
τεσσαρεσκαιδεκάτου
τεσσαρεσκαιδεκάτῳ
τέσσαρσι
τέσσαρσιν
τεσσάρων
τεσσεράκοντα
τεσσερακονταετῆ
top
τεσσερακονταετής
τεταγμένα
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
 • Root: τάσσω
τεταγμέναι
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Fem
 • Root: τάσσω
τεταγμέναις
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Fem
 • Root: τάσσω
τεταγμένη
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
 • Root: τάσσω
τεταγμένης
 • Parse: Verb: Perf Mid part Gen Sing Fem
 • Root: τάσσω
τεταγμένοι
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: τάσσω
τεταγμένοις
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Dat Plur Masc
 • Root: τάσσω
τεταγμένον
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: τάσσω
τεταγμένος
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: τάσσω
τεταγμένου
 • Parse: Verb: Perf Mid part Gen Sing Masc
 • Root: τάσσω
τεταγμένους
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: τάσσω
τεταγμένῳ
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Ding Masc/Neut
 • Root: τάσσω
τεταγμένων
 • Parse: Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
 • Root: τάσσω
τεταγμένως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in orderly manner
τέτακα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: τείνω
top
τέτακται
 • Parse: Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τάσσω
τεταλαιπώρηκεν
τεταμένοις
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Dat Plur Masc
 • Root: τείνω
τεταμένους
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
 • Root: τείνω
τεταπεινωμένα
τεταπεινωμένη
τεταπεινωμένην
τεταπεινωμένος
τεταπεινωμένου
τεταπεινωμένῳ
τεταραγμέναι
τεταραγμένη
τεταραγμένοι
τεταραγμένον
τεταραγμένος
top
τετάρακται
τεταρταῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: four days, fourth day
τετάρτη
τετάρτῃ
τετάρτην
τετάρτης
τέταρτοι
τέταρτον
τέταρτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fourth
 • Forms:
  • τετάρτη Adj: Nom Sing Fem
  • τετάρτῃ Adj: Dat Sing Fem
  • τετάρτην Adj: Acc Sing Fem
  • τετάρτης Adj: Gen Sing Fem
  • τέταρτοι Adj: Nom Plur Masc
  • τέταρτον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • τετάρτου Adj: Gen Sing Neut
  • τετάρτῳ Adj: Dat Sing Neut
τέταρτος καὶ δέκατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fourteenth
τετάρτου
τετάρτῳ
τέταχα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: τάσσω
τέταχας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: τάσσω
τεταχέναι
top
τετειχισμέναι
τετειχισμέναις
τετειχισμένας
τετειχισμένῃ
τετειχισμένην
τετειχισμένων
τετελείωκεν
τετελείωμαι
τετελειωμένη
τετελειωμένοι
τετελειωμένον
τετελειωμένος
τετελειωμένου
τετελειωμένων
τετελείωται
top
τετέλεκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: τελέω
τετελεκώς
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • Root: τελέω
τετελεσμένον
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
 • Root: τελέω
τετελεσμένων
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: τελέω
τετέλεσται
 • Parse: Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τελέω
τετελεύτηκεν
τετελευτηκός
τετελευτηκότος
τετελευτηκυίᾳ
τετελευτηκώς
τετεύχεν
τετευχότες
τετευχώς
τετηκότι
 • Parse: Verb: Perf Act Plur Dat Sing Masc
 • Root: τήκω
τετήρηκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: τηρέω
top
τετήρηκαν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: τηρέω
τετήρηκας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: τηρέω
τετηρήκασι
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: τηρέω
τετηρήκασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: τηρέω
τετήρηκεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: τηρέω
τετηρημένην
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: τηρέω
τετηρημένοις
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: τηρέω
τετηρημένους
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: τηρέω
τετήρηται
 • Parse: Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τηρέω
τετιλμένου
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: τίλλω
τετιμημένης
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: τιμάω
τετιμημένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: τιμάω
τετιμημένου
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: τιμάω
τετίμηνται
 • Parse: Verb: Perf Pass Ind 3rd Plur
 • Root: τιμάω
τετίμηται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τιμάω
τετιμώρηται
top
τέτοκας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: τίκτω
τέτοκεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: τίκτω
τετοκυιῶν
 • Parse: Verb: Perf Act Part Gen Plur Fem
 • Root: τίκτω
τετοκώς
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • Root: τίκτω
τετραάρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: tetrarch
 • Forms:
  • τετραάρχου Noun: Gen Sing Masc
τετραάρχου
τετρααρχοῦντος
τετράδα
τετράδι
τετραδίοις
τετράδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: quaternion, squad of four soldiers
 • Forms:
  • τετραδίοις Noun: Dat Plur Neut
τετράδος
τετράδραχμον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a coin of four drachmas
τετράγωνα
τετράγωνοι
τετραγώνοις
τετράγωνον
τετράγωνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: square, rectangular, foursquare, four-cornered
 • Forms:
  • τετραγώνοις Adj: Dat Plur Masc/Fem
  • τετραγώνους Adj: Acc Plur Masc/Fem
  • τετραγώνῳ Adj: Dat sing Masc/Fem/Neut
  • τετράγωνα Adj: Acc Plur Neut
  • τετράγωνοι Adj: Nom Plur Fem
  • τετράγωνον Adj: Nom Sing Neut
  • τετραγώνων Adj: Gen Plur Neut
top
τετραγώνους
τετραγώνῳ
τετραγώνων
τετραίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pierce, perforate, bore, drill, punch through
 • Forms:
  • ἔτρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • τετρημένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • τρήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
τετράκις
 • Parse: Adjective
 • Meaning: four times
τετρακισμύριοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: forty thousand
τετρακισχίλια
τετρακισχίλιοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: four thousand
 • Forms:
  • τετρακισχίλια Adj: Nom Plur Neut
  • τετρακισχιλίοις Adj: Dat Plur Masc
  • τετρακισχιλίους Adj: Acc Plur Masc
  • τετρακισχιλίων Adj: Gen Plur Masc
τετρακισχιλίοις
τετρακισχιλίους
τετρακισχιλίων
τετρακόσια
τετρακόσιαι
τετρακοσίαις
τετρακοσίας
top
τετρακόσιοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: four hundred
 • Forms:
  • τετρακόσια Adj: Acc Plur Neut
  • τετρακόσιαι Adj: Nom Plur Fem
  • τετρακοσίαις Adj: Dat Plur Fem
  • τετρακοσίας Adj: Acc Plur Fem
  • τετρακοσίοις Adj: Dat Plur Neut
  • τετρακοσίους Adj: Acc Plur Masc
  • τετρακοσίων Adj: Gen Plur Neut
τετρακοσίοις
τετρακοσιοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: four hundredth
 • Forms:
  • τετρακοσιοστῷ Adj: Dat Sing Neut
τετρακοσιοστῷ
τετρακοσίους
τετρακοσίων
τετραμερές
τετραμερής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: quadripartite, four parts, quarter
 • Forms:
  • τετραμερές Adj: Acc Plur Neut
τετράμηνον
τετράμηνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: four months long
 • Forms:
  • τετράμηνον Adj: Nom Sing Neut
τετραπέδοις
τετράπεδος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: four-sided, four-faced, with four surfaces
 • Forms:
  • τετραπέδοις Adj: Dat Plur Masc
  • τετραπέδους Adj: Acc Plur Masc
top
τετραπέδους
τετραπλῆ
τετραπλόος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: quadruple, fourfold
 • Note: Contracted forms are τετραπλοῦς, τετραπλῆ, τετραπλοῦν
 • Forms:
  • τετραπλῆ Adj: Nom Sing Fem
  • τετραπλοῦν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • τετραπλοῦς Adj: Nom Sing Masc
τετραπλοῦν
τετραπλοῦς
τετραπλῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: four-fold, four-sided
τετράποδα
τετράποδι
τετράποδος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: four-footed, four-sided
τετραπόδων
τετράποσιν
τετράπουν
τετράπους
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: a quadruped, four-footed beast
 • Forms:
  • τετράποδα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • τετράποδι Adj: Dat Sing Neut
  • τετραπόδων Adj: Gen Plur Neut
  • τετράποσιν Adj: Dat Plur Neut
  • τετράπουν Adj: Acc Sing Neut
τετραρχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be tetrarch
 • Forms:
  • τετρααρχοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • τετραρχοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
top
τετράρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: tetrarch, ruler of a quarter of the region
 • Forms:
  • τετράρχου Noun: Gen Sing Masc
τετράρχου
τετραρχοῦντος
τετράς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the fourth day (of the month or of the week)
 • Forms:
  • τετράδι Noun: Dat Sing Fem
  • τετράδος Noun: Gen Sing Fem
  • τετράδα Noun: Acc Sing Fem
τέτρασιν
τετράστιχον
τετράστιχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: in four rows or courses, arranged in four rows
 • Forms:
  • τετράστιχον Adj: Acc Sing Neut
  • τετραστίχου Adj: Gen Sing Fem
τετραστίχου
τετραυματισμένοι
τετραυματισμένους
τετραυματισμένων
τετραχηλισμένα
τετρημένος
τετριμμέναι
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Plur Fem
 • Root: τρίβω
top
τετροπωμένους
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
 • Root: τροπέω
τετρόπωνται
τετρόπωται
τετρυπημένον
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
 • Root: τρυπάω
τέτρωμαι
τετρωμένη
τετρωμένου
τέτταρες
τέτταρα
τετυρωμένα
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
 • Root: τυρόω
τετυρωμένον
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
 • Root: τυρόω
τετύφλωκεν
τετυφωμένοι
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: τυφόω
τετύφωται
 • Parse: Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τυφόω
τέτυχε
τέτυχεν
τεύξασθαι
τεύξεσθε
top
τευξόμεθα
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • Verb: Aor mid subj 1st plur
 • Root: τυγχάνω
τευξόμενος
τεύχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make ready, make, build, work
  • Of events: to cause, make, bring to pass, bring about
 • Forms:
  • τεύξασθαι Verb: Aor Mid Infin
τέφρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ashes
 • Forms:
  • τέφραν Noun: Acc Sing Fem
τέφραν
τεφρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to incinerate, turn to ashes, cover with ashes
 • Forms:
  • τεφρώσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
τεφρώσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: τεφρόω
τεχνάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to employ art
   • to use skill
  • Middle:
   • to contrive
 • Forms:
  • τεχνάσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
τέχναις
τεχνάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning:
  • to make by art
  • to execute skilfully
  • to craft
  • to shape craftily
 • Forms:
  • τεχνησάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
τεχνάσασθε
top
τέχνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: art, trade, craft, occupation, skill
 • Forms:
  • τέχναις Noun: Dat Plur Fem
  • τέχνῃ Noun: Dat Sing Fem
  • τέχνην Noun: Acc Sing Fem
  • τέχνης Noun: Gen Sing Fem
τέχνῃ
τέχνην
τέχνης
τεχνησάμενος
τεχνῖται
τεχνίταις
τεχνῖταις
τεχνίτας
τεχνίτην
τεχνίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: builder, craftsman, artisan, designer, skilled workman
 • Forms:
  • τεχνῖται Noun: Nom Plur Masc
  • τεχνίταις Noun: Dat Plur Masc
  • τεχνῖταις Noun: Dat Plur Masc
  • τεχνίτας Noun: Acc Plur Masc
  • τεχνίτην Noun: Acc Sing Masc
  • τεχνίτου Noun: Gen Sing Masc
  • τεχνιτῶν Noun: Gen Plur Masc
τεχνῖτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: craftswoman, artisan
τεχνίτου
τεχνιτῶν
τεχνουργία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: technical skill
 • Forms:
  • τεχνουργίᾳ Noun: Dat Sing Fem
top
τεχθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: τίκτω
τεχθεῖσα
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: τίκτω
τεχθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: τίκτω
τεχθέντων
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: τίκτω
τεχθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: τίκτω
τεχθησόμενοι
 • Parse: Verb: Fut Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: τίκτω
τεχθησομένῳ
 • Parse: Verb: Fut Pass Part Dat Sing Masc
 • Root: τίκτω