τε, τέ
 • Parse: particle/Conjunction
 • Meaning:
  • and
  • ἐάν τε = if
  • τε … καὶ … = both … and …
  • τε … δὲ … = both ... and ..
  • τε … δὲ … = on the one hand …, but on the other ..
  • ἐμέ τε ἀποκατασταθῆναι ..., ἐκεῖνον δὲ κρεμασθῆναι
   for me to be restored ... but for him to be hanged (Gen 41:13)
  • ἐάν τε γὰρ … μήτε … = for if … neither …