τραγέλαφον
τραγέλαφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the goat-stag, wild goat
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMτραγέλαφοςτραγέλαφοι
GENτραγελάφουτραγελάφων
DATτραγελάφῳτραγελάφοις
ACCτραγέλαφοντραγελάφους
VOCτραγέλαφετραγέλαφοι
τραγελάφων
τράγοι
τράγον
τράγος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: male goat
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMτράγοςτράγοι
GENτράγουτράγων
DATτράγῳτράγοις
ACCτράγοντράγους
VOCτράγετράγοι
τράγου
τράγους
τράγῳ
τράγων
τρανάς
τρανή
τρανόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: τρανός
τρανός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: clear, distinct, articulate
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτρανόςτρανήτρανόν
GENτρανοῦτρανῆςτρανοῦ
DATτρανῷτρανῇτρανῷ
ACCτρανόντρανήντρανόν
Plural
 MascFemNeut
NOMτρανοίτραναίτρανά
GENτρανῶντρανῶντρανῶν
DATτρανοῖςτραναῖςτρανοῖς
ACCτρανούςτρανάςτρανά
τράπεζα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a table, a dining table with four legs
  • objects on a table
  • the meal served on a table
  • a money-changer's table (i.e., a bank)
  • the company of guests at the dinner table
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτράπεζατράπεζαι
GENτραπέζηςτραπεζῶν
DATτραπέζῃτραπέζαις
ACCτράπεζαντραπέζας
VOCτράπεζατραπέζαι
τράπεζαι
τραπέζαις
τράπεζαν
τραπέζας
τραπέζῃ
τραπέζης
τραπεζίταις
τραπεζίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a banker, exchanger, money changer
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMτραπεζίτηςτραπεζίται
GENτραπεζίουτραπεζιῶν
DATτραπεζίτῃτραπεζίταις
ACCτραπεζίτηντραπεζίτας
τραπεζῶν
τραπείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: τρέπω
τραπείσης
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: τρέπω
τραπέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: τρέπω
τραπῆναι
τραπήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τρέπω
τραῦμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: physical wound, injury, hurt
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMτραῦματραύματα
GENτραύματοςτραυμάτων
DATτραύματιτραύμασι(ν)
ACCτραῦματραύματα
τραύματα
τραυματίᾳ
τραυματίαι
τραυματίαις
τραυματίαν
τραυματίας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • wounded, injured
  • slain, corpse of slain man
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMτραυματίαςτραυματίαι
GENτραυματίουτραυματιῶν
DATτραυματίᾳτραυματίαις
ACCτραυματίαντραυματίας
τραυματίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wound, injure
 • Forms:
  • ἐτραυμάτισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐτραυματίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐτραυματίσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • τετραυματισμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • τετραυματισμένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
  • τετραυματισμένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
  • τραυματίσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
τραυματίου
τραυματίσαντες
τραυματιῶν
τραύματος
τραυμάτων
τραφείς
 • Parse: Verb: 1Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: τρέφω
τραφῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: τρέφω
τραχεῖα
τραχεῖαι
τραχεῖαν
τραχείας
 • Parse:
  • Adj: Acc Plur Fem
  • Adj: Gen Sing Fem
 • Root: τραχύς
τραχεῖς
τραχέος
τραχηλιάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to stiffen, arch one's neck, be haughty
  • to harden the neck
  • to proudly raise the neck
 • Forms:
  • ἐτραχηλίασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐτραχηλίασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
τραχηλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to bend the head back exposing the neck as a wrestling hold to overpower the opponent
   • to seize by the throat
   • to expose the throat before cutting it
  • Passive:
   • to be laid open
   • to be laid bare
 • Forms:
  • τετραχηλισμένα Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
τραχήλοις
τράχηλον
τράχηλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: neck, throat
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMτράχηλοςτράχηλοι
GENτραχήλουτραχήλων
DATτραχήλῳτραχήλοις
ACCτράχηλοντραχήλους
VOCτράχηλετράχηλοι
τραχήλου
τραχήλους
τραχήλῳ
τραχήλων
τραχύ
τραχύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Of ground:
   • uneven, rocky, rough, rock-strewn, rugged
   • wildly flowing
  • Of creature: harsh, savage, rough (disposition)
  • Of situation: hard to take and handle
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτραχύςτραχεῖατραχύ
GENτραχέοςτραχείαςτραχέος
DATτραχεῖτραχείᾳτραχεῖ
ACCτραχύντραχεῖαντραχύ
Plural
 MascFemNeut
NOMτραχεῖςτραχεῖαιτραχέα
GENτραχέωντραχειωντραχέων
DATτραχέσιτραχείαιςτραχέσι
ACCτραχεῖςτραχείαςτραχέα
τραχύτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • harshness, uproar, disturbance, roughness, ruggedness
  • sharp exchange of views
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτραχύτηςτραχύτητες
GENτραχύτητοςτραχυτήτων
DATτραχύτητιτραχύτησιν
ACCτραχύτητατραχύτητας
τραχύτητα
τρεῖς
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Masc/Fem
 • Meaning: three
Plural
 MascFemNeut
NOMτρεῖςτρία
GENτριῶν
DATτρισί(ν)
ACCτρεῖςτρία
τρεισκαίδεκα, τρεῖς καὶ δέκα
 • Parse: Number
 • Meaning: thirteen
τρέμει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: τρέμω
τρέμειν
τρέμοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
 • Root: τρέμω
τρέμοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: τρέμω
τρέμοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: τρέμω
τρέμουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: τρέμω
τρέμουσι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: τρέμω
τρέμουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: τρέμω
τρέμω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be afraid, tremble, quiver, shake (with fear)
 • Forms:
  • τρέμουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • τρέμουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • τρέμουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • τρέμων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • τρέμει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • τρέμειν Verb: Pres Act Infin
  • τρέμοντα Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  • τρέμοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • τρέμοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
τρέμων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: τρέμω
τρεπόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: τρέπω
τρέπονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: τρέπω
τρεπτός
Singular
 MascFemNeut
NOMτρεπτόςτρεπτάτρεπτόν
GENτρεπτοῦτρεπτᾶςτρεπτοῦ
DATτρεπτῷτρεπτᾷτρεπτῷ
ACCτρεπτόντρεπτάντρεπτόν
Plural
 MascFemNeut
NOMτρεπτοίτρεπταίτρεπτά
GENτρεπτῶν
DATτρεπτοῖςτρεπταῖςτρεπτοῖς
ACCτρεπτούςτρεπτάςτρεπτά
τρέπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to turn (in a certain direction)
   • to charge, rush
   • to defeat
   • to shift
  • Middle:
   • to turn to
   • to turn in the direction of
   • to direct oneself (into another way of thinking or action)
   • to rout, put to flight, clobber
   • to fall (into a certain state involuntarily)
  • Passive:
   • to be turned to
   • to be turned into
   • to be changed in
 • Cognates: ἀνατρέπω, ἀποτρέπω, διατρέπω, ἐκτρέπω, ἐντρέπω, ἐπιτρέπω, μετατρέπω, περιτρέπω, προσανατρέπω, προτρέπω, τρέπω
 • Forms:
  • ἐτράπησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐτρέπετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐτρέψαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐτρέψατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἔτρεψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • τρέψῃ Verb: Aor Act subj 3rd Sing
  • τρέπονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • τραπείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • τραπείσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
  • τραπέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • τραπῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • τραπήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • τρεπόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • τρέψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
τρέφε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τρέφω
τρέφει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: τρέφω
τρέφειν
τρέφεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: τρέφω
τρέφεσθαι
τρέφεται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τρέφω
τραφῇ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: τρέφω
τρέφῃς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: τρέφω
τρέφηται
 • Parse: Verb: Pres Pass Subj 3rd Sing
 • Root: τρέφω
τρεφόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: τρέφω
τρεφομένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: τρέφω
τρέφοντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc plur Neut
  • Verb: Pres Act Part Acc sing masc
 • Root: τρέφω
τρέφοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: τρέφω
τρέφουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: τρέφω
τρέφω
 • Present
 • τρέφοντα
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc plur Neut
  • Verb: Pres Act Part Acc sing masc
 • τρέφει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • τρέφεσθαι Verb: Pres Pass Infin
 • τρέφεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • τρέφηται Verb: Pres Pass Subj 3rd Sing
 • τρέφωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • τρέφῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • τρέφων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • τρέφε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • τρέφειν Verb: Pres Act Infin
 • τρέφεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • τρεφόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • τρεφομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • τρέφοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • τρέφουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἔτρεφεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • ἐτρέφετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • ἐτρέφοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Future
 • θρέψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • τραφείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • τραφῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἔθρεψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐθρέψαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔθρεψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐθρέψατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐτράφης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • θρέψαι Verb: Aor Act Infin
 • θρέψαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • θρέψας Verb: Aor Act Part Nom Sing
 • τραφῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Perfect
 • τεθραμμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
τρέφων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: τρέφω
τρέφωσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: τρέφω
τρέχει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: τρέχω
τρέχεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: τρέχω
τρέχετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: τρέχω
τρέχῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: τρέχω
τρέχῃς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: τρέχω
τρέχοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: τρέχω
τρέχοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: τρέχω
τρέχοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: τρέχω
τρέχοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: τρέχω
τρεχόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: τρέχω
τρέχουσι
τρέχουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: τρέχω
τρέχω
 • Present
 • τρέχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • τρέχετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • τρέχῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • τρέχοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • τρέχοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • τρεχόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • τρέχουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • τρέχωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • τρέχεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • τρέχῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • τρέχοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • τρέχοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • τρέχων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἔτρεχεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • ἐτρέχετε Verb: Imp act Ind 2nd Plur
 • ἔτρεχον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • δραμεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • δραμοῦμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • δραμοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • δραμοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • δράμε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • δραμεῖν Verb: Aor Act Infin
 • δραμοῦσα Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
 • δράμω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • δραμών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἔδραμε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔδραμεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐδράμομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔδραμον
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Perfect
τρέχωμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: τρέχω
τρέχων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: τρέχω
τρέψῃ
 • Parse: Verb: Aor Act subj 3rd Sing
 • Root: τρέπω
τρέψομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: τρέπω
τρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to flee
 • Forms:
  • τρωθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
τρῆμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: opening, hole, eye of needle
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMτρῆματράματα
GENτρήματοςτραμάτων
DATτράματιτράμασι(ν)
ACCτρῆματράματα
τρήματος
τρήσει
τρία
τριακάδος
τριακάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: thirtieth day (of a month)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτριακάςτριακάδες
GENτριακάδοςτριακάδων
DATτριακάδιτριακάσι
ACCτριακάδατριακάδας
τριάκοντα
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: thirty
Thirty
NumberCodeGreek
30λ'τριάκοντα
31λα'τριάκοντα καὶ (εἷς , μία, ἕν)
32λβ'τριακονταδύο
33λγ'τριακοντατρεῖς
34λδ'τριακοντατέσσαρες
35λε'τριακονταπέντε
36λς'τριακονταέξ
37λζ'τριακονταεπτά
38λη'τριακονταοκτώ
39λθ'τριακονταεννέα
τριακονταδύο
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc/Fem
 • Meaning: thirty-two, 32
τριακονταεννέα
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc/Fem
 • Meaning: thirty-nine, 39
τριακονταέξ
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc/Fem
 • Meaning: thirty-six, 36
τριακονταεπτά
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc/Fem
 • Meaning: thirty-seven, 37
τριακονταετός
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: thirty years old
 • Forms:
  • τριακονταετοῦς Noun: Gen Plur Neut
τριακοντάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: thirty times
τριακονταοκτώ
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc/Fem
 • Meaning: thirty-eight, 38
τριακονταπέντε
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc/Fem
 • Meaning: thirty-five, 35
τριακοντατρεῖς
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc/Fem
 • Meaning: thirty-three, 33
τριακοντατρία
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc/Fem
 • Meaning: thirty-three, 33
τριακονταετοῦς
τριακοντατέσσαρες
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc/Fem
 • Meaning: thirty-four, 34
τριακόσια
τριακόσιαι
τριακοσίαις
τριακοσίας
τριακόσιοι
Plural
 MascFemNeut
NOMτριακόσιοιτριακόσιαιτριακόσια
GENτριακοσίωντριακοσίωντριακοσίων
DATτριακοσίοιςτριακοσίαιςτριακοσίοις
ACCτριακοσίουςτριακοσίαςτριακόσια
τριακοσίοις
τριακοσιοστός
τριακοσίους
τριακοσίων
τριακοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: thirtieth
 • Forms:
  • τριακοστοῦ Adj: Gen Sing Neut
  • τριακοστῷ Adj: Dat Sing Masc
τριακοστοῦ
τριακοστῷ
τριβή
Feminine
 SingularPlural
NOMτριβήτριβαί
GENτριβῆςτριβῶν
DATτριβῇτριβαῖς
ACCτριβήντριβάς
VOCτριβήτριβαί
τρίβοι
τρίβοις
τρίβολοι
τριβόλοις
τρίβολος
Masculine
 SingularPlural
NOMτρίβολοςτρίβολοι
GENτριβόλουτριβόλων
DATτριβόλῳτριβόλοις
ACCτρίβολοντριβόλους
VOCτρίβολετρίβολοι
τριβόλους
τριβολώδη
τριβολώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: full of thistles
 • Forms:
  • τριβολώδη Adj: Acc Sing Masc/Fem/Neut
τριβόλων
τρίβον
τρίβος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a rut, worn track, path, road
  • a familiar path
  • the beaten path which is worn smooth
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMτρίβοςτρίβοι
GENτρίβουτρίβων
DATτρίβῳτρίβοις
ACCτρίβοντρίβους
VOCτρίβετρίβοι
τρίβου
τρίβους
τρίβουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: τρίβω
τρίβω
τρίβῳ
τρίβων
τρίγωνον
τρίγωνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: triangular, three-cornered
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτρίγωνοςτρίγωνον
GENτριγώνου
DATτριγώνῳ
ACCτρίγωνον
Plural
 MascFemNeut
NOMτρίγωνοιτρίγωνα
GENτριγώνων
DATτριγώνοις
ACCτριγώνουςτρίγωνα
τριετῆ
τριετής
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: of or for three years, three years old
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτριετήςτριετές
GENτριετοῦς
DATτριετεῖ
ACCτριετῆτριετές
Plural
 MascFemNeut
NOMτριετεῖςτριετῆ
GENτριετῶν
DATτριετέσι(ν)
ACCτριετεῖςτριετῆ
τριετία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: space of three years
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτριετίατριετίαι
GENτριετίαςτριετιῶν
DATτριετίᾳτριετίαις
ACCτριετίαντριετίας
τριετίαν
τριετίζοντα
τριετίζοντι
τριετίζουσαν
τριετίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Meaning: to be three years old, live three years
 • Forms:
  • τριετίζοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • τριετίζοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • τριετίζουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
τριετοῦς
τρίζει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: τρίζω
τρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to grate teeth, grind teeth, gnash
 • Forms:
  • τρίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
τριημερία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: period of three days
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτριημερίατριημερίαι
GENτριημερίαςτριημεριῶν
DATτριημερίᾳτριημερίαις
ACCτριημερίαντριημερίας
VOCτριημερίατριημερίαι
τριημερίαν
τριηρέων
trireme
τριήρης
τριήρης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a trireme; a galley with three banks of oars on each side
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτριήρηςτριήρεες, τριήρεις
GENτριήρεος
τριηρους
τριηρῶν, τριηρέων
DATτριήρειτριήρεσι(ν)
ACCτριήρη,τριήρεατριήρεας, τριήρεις
τρίκλινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: with three couches (e.g., a dining room with 3 couches)
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτρίκλινοςτρίκλινον
GENτρικλίνου
DATτρικλίνῳ
ACCτρίκλινον
Plural
 MascFemNeut
NOMτρίκλινοιτρίκλινα
GENτρικλίνων
DATτρικλίνοις
ACCτρικλίνουςτρίκλινα
τρικλίνῳ
τρικυμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the third wave, a huge wave
  • a soaring wave
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτρικυμίατρικυμίαι
GENτρικυμίαςτρικυμιῶν
DATτρικυμίᾳτρικυμίαις
ACCτρικυμίαντρικυμίας
τρικυμίαις
τριμεριεῖς
τριμερίζω
τρίμηνον
τρίμηνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: duration of three months
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτρίμηνοςτρίμηνον
GENτριμήνου
DATτριμήνῳ
ACCτρίμηνον
Plural
 MascFemNeut
NOMτρίμηνοιτρίμηνα
GENτριμήνων
DATτριμήνοις
ACCτριμήνουςτρίμηνα
τριόδους
 • Parse: Adj: Nom/Acc Sing Masc
 • Meaning:
  • with three teeth
  • three-pronged
 • Forms:
Singular
 MascFem
NOMτριόδους
GENτριόδοντος
DATτριόδοντι
ACCτριόδοντα
Plural
 MascFem
NOMτριόδοντες
GENτριόδοντων
DATτριόδουσι(ν)
ACCτριόδοντας
τριπλαῖ
τριπλασίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: triply, three times more, three times as much
τριπλοῦς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: thrice repeated, triple, threefold
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτριπλοῦςτριπλῆτριπλοῦν
GENτριπλοῦτριπλῆςτριπλοῦ
DATτριπλῷτριπλῇτριπλῷ
ACCτριπλοῦντριπλῆντριπλοῦν
Plural
 MascFemNeut
NOMτριπλοῖτριπλαῖτριπλᾶ
GENτριπλῶν
DATτριπλοῖςτριπλαῖςτριπλοῖς
ACCτριπλοῦςτριπλᾶςτριπλᾶ
τρίς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: three times, thrice
τρισαθλία
τρισάθλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: thrice-unhappy, thrice-wretched
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτρισάθλιοςτρισαθλίατρισάθλιον
GENτρισαθλίουτρισαθλίαςτρισαθλίου
DATτρισαθλίῳτρισαθλίᾳτρισαθλίῳ
ACCτρισάθλιοντρισαθλίαντρισάθλιον
VOCτρισάθλιετρισαθλίατρισάθλιε
Plural
 MascFemNeut
NOMτρισάθλιοιτρισάθλιαιτρισάθλια
GENτρισαθλίωντρισαθλίωντρισαθλίων
DATτρισαθλίοιςτρισαθλίαιςτρισαθλίοις
ACCτρισαθλίουςτρισαθλίαςτρισάθλια
VOCτρισάθλιοιτρισάθλιαιτρισάθλια
τρισαλιτήριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: thrice-sinful, thrice-accursed, thoroughly evil
 • Forms:
  • τρισαλιτηρίου Noun: Gen Sing Masc
τρισαλιτηρίου
Singular
 MascFemNeut
NOMτρισαλιτηρίοςτρισαλιτηρίον
GENτρισαλιτηρίου
DATτρισαλιτηρίῳ
ACCτρισαλιτηρίον
Plural
 MascFemNeut
NOMτρισαλιτηρίοιτρισαλιτηρία
GENτρισαλιτηρίων
DATτρισαλιτηρίοις
ACCτρισαλιτηρίουςτρισαλιτηρία
τρισί
τρισίν
τρισκαίδεκα
 • Parse: Number
 • Meaning: thirteen
τρισκαιδεκάτῃ
τρισκαιδεκάτην
τρισκαιδέκατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: thirteenth
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτρισκαιδέκατοςτρισκαιδεκάτητρισκαιδέκατον
GENτρισκαιδεκάτουτρισκαιδεκάτηςτρισκαιδεκάτου
DATτρισκαιδεκάτῳτρισκαιδεκάτῃτρισκαιδεκάτῳ
ACCτρισκαιδέκατοντρισκαιδεκάτηντρισκαιδέκατον
VOCτρισκαιδέκατετρισκαιδεκάτητρισκαιδέκατε
Plural
 MascFemNeut
NOMτρισκαιδέκατοιτρισκαιδέκαταιτρισκαιδέκατα
GENτρισκαιδεκάτωντρισκαιδεκάτωντρισκαιδεκάτων
DATτρισκαιδεκάτοιςτρισκαιδεκάταιςτρισκαιδεκάτοις
ACCτρισκαιδεκάτουςτρισκαιδεκάταςτρισκαιδέκατα
VOCτρισκαιδέκατοιτρισκαιδέκαταιτρισκαιδέκατα
τρισκαιδεκάτου
τρισκαιδεκάτῳ
τρισμύριοι
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: 30,000
 • Forms:
Plural
 MascFemNeut
NOMτρισμύριοιτρισμύριαιτρισμύρια
GENτρισμυρίωντρισμυρίωντρισμυρίων
DATτρισμυρίοιςτρισμυρίαιςτρισμυρίοις
ACCτρισμυρίουςτρισμυρίαςτρισμύρια
τρισμυρίων
τρισσαί
τρισσεύσεις
τρισσεύσω
τρισσεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to do a thing thrice
  • to do a thing for the third time
  • to do a thing on the third day (i.e., on the day after tomorrow)
  • to divide into three
 • Forms:
  • ἐτρίσσευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • τρισσεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • τρισσεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
τρισσή
τρισσοί
τρισσός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: threefold, third in rank, third in importance
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτρισσόςτρισσήτρισσόν
GENτρισσοῦτρισσῆςτρισσοῦ
DATτρισσῷτρισσῇ
τριττῇ
τρισσῷ
ACCτρισσόντρισσήντρισσόν
Plural
 MascFemNeut
NOMτρισσοίτρισσαίτρισσά
GENτρισσῶντρισσῶντρισσῶν
DATτρισσοῖςτρισσαῖςτρισσοῖς
ACCτρισσούςτρισσάςτρισσά
τρισσούς
τρισσόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to do a thing thrice or for the third time
 • Forms:
  • τρισσώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
τρισσῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: thirdly
τρισσώσατε
τριστάται
τριστάταις
τριστάτας
τριστάτην
τριστάτης
Masculine
 SingularPlural
NOMτριστάτηςτριστάται
GENτριστάτουτριστατῶν
DATτριστάτῃτριστάταις
ACCτριστάτηντριστάτας
τρίστεγον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: third loft, a third story
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMτρίστεγοντρίστεγα
GENτριστέγουτριστέγων
DATτριστέγῳτριστέγοις
ACCτρίστεγοντρίστεγα
τριστέγου
τρισχίλια
τρισχίλιαι
τρισχιλίαν
τρισχιλίας
τρισχίλιοι
Plural
 MascFemNeut
NOMτρισχίλιοιτρισχίλιαιτρισχίλια
GENτρισχιλίωντρισχιλίωντρισχιλίων
DATτρισχιλίοιςτρισχιλίαιςτρισχιλίοις
ACCτρισχιλίουςτρισχιλίαςτρισχίλια
VOCτρισχίλιοιτρισχίλιαιτρισχίλια
τρισχιλίοις
τρισχίλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: three thousand (used with collective noun)
 • Forms:
  • τρισχιλίαν Adj: Acc Sing Fem
τρισχιλιοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: three thousandth
τρισχιλίους
τρισχιλίων
τριταῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: on the third day, for three days, three days ago
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτριταῖοςτριταίατριταῖον
GENτριταίουτριταίαςτριταίου
DATτριταίῳτριταίᾳτριταίῳ
ACCτριταῖοντριταίαντριταῖον
Plural
 MascFemNeut
NOMτριταῖοιτριταῖαιτριταῖα
GENτριταίων
DATτριταίοιςτριταίαιςτριταίοις
ACCτριταίουςτριταίαςτριταῖα
τριταίων
τρίτη
τρίτῃ
τρίτην
τρίτης
τρίτοι
τρίτον
 • Parse:
  • Adverb
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: τρίτος
τρίτος
Singular
 MascFemNeut
NOMτρίτοςτρίτητρίτον
GENτρίτουτρίτηςτρίτου
DATτρίτῳτρίτῃτρίτῳ
ACCτρίτοντρίτηντρίτον
Plural
 MascFemNeut
NOMτρίτοιτρίταιτρίτα
GENτρίτωντρίτωντρίτων
DATτρίτοιςτρίταιςτρίτοις
ACCτρίτουςτρίταςτρίτα
τρίτος καὶ δέκατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: thirteenth
τρίτου
τρίτους
τριττῇ
τρίτῳ
τρίχα
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: θρίξ
τρίχαπτα
τρίχαπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: plaited or woven of hair, a fine veil of hair
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτρίχαπτοςτριχάπτητρίχαπτον
GENτριχάπτουτριχάπτηςτριχάπτου
DATτριχάπτῳτριχάπτῃτριχάπτῳ
ACCτρίχαπτοντριχάπτηντρίχαπτον
VOCτρίχαπτετριχάπτητρίχαπτε
Plural
 MascFemNeut
NOMτρίχαπτοιτρίχαπταιτρίχαπτα
GENτριχάπτωντριχάπτωντριχάπτων
DATτριχάπτοιςτριχάπταιςτριχάπτοις
ACCτριχάπτουςτριχάπταςτρίχαπτα
VOCτρίχαπτοιτρίχαπταιτρίχαπτα
τριχάπτῳ
τρίχας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: θρίξ
τρίχες
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: θρίξ
τριχίνας
τριχίνην
τρίχινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hairy, of hair, fur, made of hair
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτρίχινοςτριχίνητρίχινον
GENτριχίνουτριχίνηςτριχίνου
DATτριχίνῳτριχίνῃτριχίνῳ
ACCτρίχινοντριχίνηντρίχινον
VOCτρίχινετριχίνητρίχινε
Plural
 MascFemNeut
NOMτρίχινοιτρίχιναιτρίχινα
GENτριχίνωντριχίνωντριχίνων
DATτριχίνοιςτριχίναιςτριχίνοις
ACCτριχίνουςτριχίναςτρίχινα
VOCτρίχινοιτρίχιναιτρίχινα
τριχός
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: θρίξ
τρίχωμα
Neuter
 SingularPlural
NOMτρίχωματριχώματα
GENτριχώματοςτριχωμάτων
DATτριχώματιτριχώμασι(ν)
ACCτρίχωματριχώματα
τριχώματος
τριχῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: θρίξ
τρῖψις
Feminine
 SingularPlural
NOMτρῖψιςτρίψεις
GENτρίψεωςτριψεῶν
DATτρίψειτρίψεσι(ν)
ACCτρῖψιντρίψεις
τρῖψον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τρίβω
τριῶν
 • Parse:
  • Adj: Gen Plur Masc
  • Adj: Gen Plur Fem
 • Root: τρεῖς
τριώροφα
τριώροφος
Singular
 MascFemNeut
NOMτριώροφοςτριώροφον
GENτριωρόφου
DATτριωρόφῳ
ACCτριώροφον
Plural
 MascFemNeut
NOMτριώροφοιτριώροφα
GENτριωρόφων
DATτριωρόφοις
ACCτριωρόφουςτριώροφα
τρομέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to tremble
 • Forms:
  • ἐτρόμησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
τρόμοις
τρόμον
τρόμος
Masculine
 SingularPlural
NOMτρόμοςτρόμοι
GENτρόμουτρόμων
DATτρόμῳτρόμοις
ACCτρόμοντρόμους
VOCτρόμετρόμοι
τρόμου
τρόμῳ
τρόπαια
τρόπαιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a trophy, monument (indicating enemy's defeat in a battle)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMτρόπαιοντρόπαια
GENτροπαίουτροπαίων
DATτροπαίῳτροπαίοις
ACCτρόπαιοντρόπαια
τροπάς
τροπέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to turn about, turn tail, retreat
 • Forms:
  • τετροπωμένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
τροπή
Feminine
 SingularPlural
NOMτροπήτροπαί
GENτροπῆςτροπῶν
DATτροπῇτροπαῖς
ACCτροπήντροπάς
VOCτροπήτροπαί
τροπῇ
τροπήν
τροπῆς
τροπικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: figurative, metaphorical
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτροπικόςτροπικοί
GENτροπικοῦτροπικῶν
DATτροπικῷτροπικοῖς
ACCτροπικόντροπικούς
VOCτροπικέτροπικοί
 • Comparatives & Superlatives
 • τροπικώτερον
  • Adj: Acc Sing Masc Comp
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut Comp
τροπικώτερον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc Comp
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut Comp
 • Root: τροπικός
τρόπιος
τρόπις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: keel of a ship
 • Forms:
Masculine/Feminine
 SingularPlural
NOMτρόπιςτρόπιες
GENτρόπιοςπροπίων
DATτρόπιιτρόπισι
ACCτρόπιντρόπιας
τρόποις
τρόπον
τρόπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a manner, way, kind, guise, method
  • custom, habit
  • way of life, turn of mind, conduct, character
  • manner of living
  • condition, nature
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMτρόποςτρόποι
GENτρόπουτρόπων
DATτρόπῳτρόποις
ACCτρόποντρόπους
VOCτρόπετρόποι
τροπούμενον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
 • Root: τροπόω
τροπούμενος
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: τροπόω
τρόπους
τροποῦται
τροποφορέω
τροπόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to cause to turn away, turn back
   • to put to flight, rout, cause to flee
  • Middle:
   • to put to flight, rout
   • to reach a turning point
  • Passive:
   • to turn into a rout
   • to be put to flight, routed
   • to reach a turning point (in a war)
 • Forms:
  • ἐτροποῦτο Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐτροπώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐτροπώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐτροπώσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐτρόπωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • τετρόπωνται Verb: Perf Pass Ind 3rd Plur
  • τετρόπωται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • τροπούμενον Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
  • τροπούμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • τροποῦται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • τροπωθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Plur Neut
  • τροπώσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • τροπώσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • τροπώσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
τρόπῳ
τροπωθέντα
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: τροπόω
τρόπων
τροπῶν
τροπώσασθαι
τροπώσεταί
τρόπωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the act of being caused to flee; act of being put to flight
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτρόπωσιςτροπώσεις
GENτροπώσεωςτροπσεῶν
DATτροπώσειτροπώσεσι(ν)
ACCτρόπωσιντροπώσεις
τροπώσομαι
τροφάς
τροφέα
τροφεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a wet-nurse; a breast-feeding woman who is not the child's mother
  • a woman who nurtures a baby
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτροφείατροφεῖαι
GENτροφείαςτροφείων
DATτροφείᾳτροφείαις
ACCτροφείαντροφείας
τροφεύουσαν
τροφεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • nourisher
  • foster father; one who rears a child instead of his parents
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMτροφεύςτροφεῖς
GENτροφέωςτροφέων
DATτροφεῖτροφεῦσι
ACCτροφέατροφέας
τροφεύσαντα
τροφεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to serve as a wet-nurse, nurse, give suckle, nourish
 • Forms:
  • τροφεύουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • τροφεύσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
τροφή
Feminine
 SingularPlural
NOMτροφήτροφαί
GENτροφῆςτροφῶν
DATτροφῇτροφαῖς
ACCτροφήντροφάς
VOCτροφήτροφαί
τροφῇ
τροφήν
τροφῆς
τροφοί
τροφόν
τροφός
Feminine
 SingularPlural
NOMτροφόςτροφοί
GENτροφοῦτροφῶν
DATτροφῷτροφοῖς
ACCτροφόντροφούς
VOCτροφέτροφοί
τροφοφορέω
τροφοφορήσασαν
τροφοφορήσαι
τροφοφορήσει
τροφῶν
τροχαντήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bone crusher, an instrument of torture, joint-dislocator
  • trochanter, i. e., an anatomical part of the femur connecting to the hip bone
  • part of the stern of a ship
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMτροχαντήρτροχαντῆρες
GENτροχαντῆροςτροχαντήρων
DATτροχαντῆριτροχαντῆρσι(ν)
ACCτροχαντῆρατροχαντῆρας
τροχαντῆρας
τροχιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a wheel-track, course, way, path (to be followed)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτροχιάτροχιαί
GENτροχιάςτροχιῶν
DATτροχιᾷτροχιαῖς
ACCτροχιάντροχιάς
τροχιαί
τροχιαῖον
τροχιαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: worked by a wheel
  • Substantival: wheel
 • Forms:
Singular
NOMτροχιαῖοςτροχιαίατροχιαῖον
GENτροχιαίουτροχιαίαςτροχιαίου
DATτροχιαίῳτροχιαίᾳτροχιαίῳ
ACCτροχιαῖοντροχιαίαντροχιαῖον
Plural
 MascFemNeut
NOMτροχιαῖοιτροχιαῖαιτροχιαῖα
GENτροχιαίων
DATτροχιαίοιςτροχιαίαιςτροχιαίοις
ACCτροχιαίουςτροχιαίαςτροχιαῖα
τροχιαῖς
τροχιάς
τροχίας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: cast iron, wrought iron
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMτροχίαςτροχίαι
GENτροχίουτροχιῶν
DATτροχίᾳτροχίαις
ACCτροχίαντροχίας
τροχίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to turn on the wheel
   • to torture (someone on a wheel)
  • Passive:
   • to be broken on the wheel
   • to be tortured
 • Forms:
  • τροχισθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
τροχιός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: round
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτροχιόςτροχιάτροχιόν
GENτροχιοῦτροχιᾶςτροχιοῦ
DATτροχιῷτροχιᾷτροχιῷ
ACCτροχιόντροχιάντροχιόν
Plural
 MascFemNeut
NOMτροχιοίτροχιαίτροχιά
GENτροχιῶν
DATτροχιοῖςτροχιαῖςτροχιοῖς
ACCτροχιούςτροχιάςτροχιά
τροχίσκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: small wheel or circle, earring
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτροχίσκοςτροχίσκοι
GENτροχίσκουτροχίσκῶν
DATτροχίσκῳτροχίσκοις
ACCτροχίσκοντροχίσκους
VOCτροχίσκετροχίσκοι
τροχίσκους
τροχισθέντας
τροχοί
τροχοῖς
τροχόν
τροχός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a wheel (of a chariot)
  • a wheel (of an agricultural implement)
  • a potter's wheel
  • a wheel of torture
  • circular course, circuit
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτροχόςτροχοί
GENτροχοῦτροχῶν
DATτροχῷτροχοῖς
ACCτροχόντροχούς
VOCτροχέτροχοί
τροχοῦ
τροχούς
τροχῷ
τροχῶν
τρύβλια
τρυβλία
τρύβλιον
τρύβλιον, τρυβλίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a bowl, dish, cup
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMτρυβλίοντρυβλία
GENτρυβλίουτρυβλίων
DATτρυβλίῳτρυβλίοις
ACCτρυβλίοντρυβλία
τρυβλίῳ
τρυγᾶν
τρυγάω
 • Present
 • τρυγᾶν Verb: Pres Act Infin
 • τρυγῶσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • τρυγῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • τρυγῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • τρυγῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Imperfect
 • Future
 • τρυγήσουσι(ν)
  • Verb: Fut act part Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Fut act ind 3rd plur
 • τρυγήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • τρυγήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Aorist
 • ἐτρύγησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐτρύγησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐτρυγήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐτρύγησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐτρύγησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • τρυγήσουσι(ν) Verb: Aor Act subj 3rd plur
 • τρυγηθείη Verb: Aor Pass opt 3rd Sing
 • τρυγήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • τρυγήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • τρύγησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Perfect
τρυγηθείη
τρυγήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: τρυγάω
τρυγήσεις
τρυγήσετε
τρυγήσῃς
τρύγησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τρυγάω
τρυγήσουσιν
 • Parse:
  • Verb: Fut act part Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Aor Act subj 3rd plur
  • Verb: Fut act ind 3rd plur
 • Root: τρυγάω
τρυγηταί
τρυγηταῖς
τρυγητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a grape gatherer
  • harvester (someone who harvests any crop)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMτρυγητήςτρυγηταί
GENτρυγητοῦτρυγητῶν
DATτρυγητῇτρυγηταῖς
ACCτρυγητήντρυγητάς
τρύγητον
τρυγητόν
τρύγητος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • act of harvesting
  • gathering of fruit, harvesting
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMτρύγητοςτρύγητοι
GENτρυγήτουτρυγήτων
DATτρυγήτῳτρυγήτοις
ACCτρύγητοντρυγήτους
τρυγητός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a vintage, harvest, crop
  • crop which is about to be harvested
  • crop which has been harvested
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMτρυγητόςτρυγητοί
GENτρυγητοῦτρυγητῶν
DATτρυγητῷτρυγητοίς
ACCτρυγητόντρυγητοῦς
τρυγήτου, τρυγητοῦ
τρυγήτῳ, τρυγητῷ
τρυγητῶν
τρυγίας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • lees, sediment
  • dregs
  • new wine (that hasn't been filtered)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMτρυγίαςτρυγίαι
GENτρυγίουτρυγιῶν
DATτρυγίᾳτρυγίαις
ACCτρυγίαντρυγίας
τρυγόνα
τρυγόνας
τρυγόνες
τρυγόνος
τρυγόνων
τρυγών
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: turtledove
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
 SingularPlural
NOMτρυγώντρυγόνες
GENτρυγόνοςτρυγόνων
DATτρυγόνιτρυγόσι(ν)
ACCτρυγόνατρυγόνας
τρυγῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: τρυγάω
τρυγῶντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: τρυγάω
τρυγῶσι
τρυγῶσιν
τρυμαλιά
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Fem
 • Meaning:
  • an orifice, hole, eye
  • a hole in a rock (like a small cave used as a hiding place)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτρυμαλιάτρυμαλιαί
GENτρυμαλιᾶςτρυμαλιῶν
DATτρυμαλιᾷτρυμαλιαῖς
ACCτρυμαλιάντρυμαλιᾶς
τρυμαλιᾷ
τρυμαλιάν
τρυμαλιὰς
τρυμαλιᾶς
τρυμαλιῶν
τρύξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: unfermented wine
 • Forms:
 
 SingularPlural
NOMτρύξτρύγες
GENτρυγόςτρυγῶν
DATτρυγίτρυγι(ν)
ACCτρύγατρύγας
τρυπᾷ
τρύπανον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Neut
 • Meaning: an auger, drill, gimlet
τρύπας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: τρῦπη
τρυπάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bore, pierce through, drill through, force a hole through, puncture
 • Forms:
  • τετρυπημένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
  • τρυπῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • τρυπήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • τρυπήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
τρῦπη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hole, orifice, opening of the anus
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτρῦπητρυπαί
GENτρύπαςτρυπῶν
DATτρυπᾷτρυπαῖς
ACCτρυπᾶντρύπας
τρύπημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an aperture, eye
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMτρύπηματρυπήματα
GENτρυπήματοςτρυπημάτων
DATτρυπήματιτρυπήμασι(ν)
ACCτρύπηματρυπήματα
τρυπήματος
τρυπῆσαι
τρυπήσει
τρυπήσεις
τρυφᾷ
τρυφαί
τρυφαῖς
τρυφαλίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fresh cheese
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτρυφαλίςτρυφαλίδες
GENτρυφαλίδοςτρυφαλίδων
DATτρυφαλίδιτρυφαλίσι(ν)
ACCτρυφαλίδατρυφαλίδας
VOCτρυφαλίτρυφαλίδες
τρυφάς
τρυφάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to live in luxury, indulge in luxury
  • to live softly, delicately, luxuriously
  • to indulge in material comfort
  • to fare sumptuously, live in pleasure
  • to revel, riot (i.e., make merry with liquor)
 • Cognates: ἐντρυφάω, κατατρυφάω, τρυφάω
 • Forms:
 • Present
 • τρυφῶν
  • Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc sing neut
 • τρυφῶντα
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc plur neut
  • Verb: Pres Act Part Acc sing masc
 • τρυφῶντας Verb: Pres Act Part Acc plur masc
 • τρυφῶντες Verb: Pres Act Part Nom plur masc
 • τρυφῶσι
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd plur
 • Imperfect
 • τρυφῶν Verb: imp act ind 3rd plur
 • Future
 • τρυφήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἐτρύφησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐτρυφήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • τρυφήσῃ Verb: Aor Act subj 3rd Sing
 • τρυφήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Perfect
τρυφερά
τρυφεραί
τρυφερεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning:
  • to be delicate, dainty
  • to be benevolent
 • Forms:
  • τρυφερευομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
τρυφερευομένη
τρυφεροί
τρυφερόν
τρυφερός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • sensitive, delicate, gentle, subdued, dainty, pampered, spoiled
  • affording much pleasure
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτρυφερόςτρυφεράτρυφερόν
GENτρυφεροῦτρυφερᾶςτρυφεροῦ
DATτρυφερῷτρυφερᾷτρυφερῷ
ACCτρυφερόντρυφεράντρυφερόν
Plural
 MascFemNeut
NOMτρυφεροίτρυφεραίτρυφερά
GENτρυφερῶν
DATτρυφεροῖςτρυφεραῖςτρυφεροῖς
ACCτρυφερούςτρυφεράςτρυφερά
τρυφερότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: delicacy, daintiness, luxury
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτρυφερότηςτρυφερότητες
GENτρυφερότοςτρυφεροτήτων
DATτρυφερότητιτρυφερότησιν
ACCτρυφερότητατρυφερότητας
τρυφερότητα
τρυφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • indulgence, reveling, debauchery, passion
  • luxury, splendour
  • enjoyment, joy, delight
  • dainty
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτρυφήτρυφαί
GENτρυφῆςτρυφῶν
DATτρυφῇ
τρυφᾷ
τρυφαῖς
ACCτρυφήντρυφάς
VOCτρυφήτρυφαί
τρυφῇ
τρύφημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • object of pride, that in which one takes pride, a pride
  • Plural: luxuries, delicacies, dainties
 • Cognates: ἐντρύφημα, τρύφημα
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMτρύφηματρυφήματα
GENτρυφήματοςτρυφημάτων
DATτρυφήματιτρυφήμασι(ν)
ACCτρύφηματρυφήματα
τρυφημάτων
τρυφήν
τρυφῆς
τρυφήσῃ
τρυφήσητε
τρυφήσουσιν
τρυφῶν
 • -----------
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc sing neut
  • Verb: imp act ind 3rd plur
 • Root: τρυφάω
τρυφῶντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc plur neut
  • Verb: Pres Act Part Acc sing masc
 • Root: τρυφάω
τρυφῶντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc plur masc
 • Root: τρυφάω
τρυφῶντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom plur masc
 • Root: τρυφάω
τρυφῶσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd plur
 • Root: τρυφάω
τρυχόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: τρύχω
τρύχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to wear out, exhaust, consume
   • to impoverish
   • to impoverish
  • Passive:
   • to be tormented
   • to be vexed
 • Forms:
  • ἐτρύχοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • τρυχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
τρώγει
 • Parse: Verb: Pres Act ind 3rd Sing
 • Root: τρώγω
τρώγειν
τρῶγλαι
τρώγλαις
τρώγλας
τρώγλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a hole (in a chest formed by gnawing), a mouse's hole
  • a hole (of an asp)
  • a hole (in a rock), cave, cavern
  • a deep hole in the ground, a pit
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτρώγλητρῶγλαι
GENτρώγληςτρωγλῶν
DATτρώγλῃτρώγλαις
ACCτρώγληντρώγλας
VOCτρώγλητρῶγλαι
τρώγλην
τρωγλῶν
τρώγοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: τρώγω
τρώγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to gnaw, crop, browse upon, eat, nibble, munch
 • Cognates: ἐκτρώγω, κατατρώγω, τρώγω
 • Forms:
  • τρώγει Verb: Pres Act ind 3rd Sing
  • τρώγειν Verb: Pres Act infin
  • τρώγοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • τρώγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
τρώγων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: τρώγω
τρωθήσῃ
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • Root: τρέω
τρωθήσομαι
τρώμα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wound
 • Note: Alternate spelling for τραῦμα
 • Cognates: ἔκτρωμα
τρώσαι
τρώσασα
τρωσάτω
τρώσῃ