τραγέλαφον
τραγέλαφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the goat-stag, wild goat
 • Forms:
  • τραγέλαφον Noun: Acc Sing Masc
  • τραγελάφων Noun: Gen Plur Masc
τραγελάφων
τράγοι
τράγον
τράγος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: male goat
 • Forms:
  • τράγον Noun: Acc sing Masc
  • τράγων Noun: Gen Plur Masc
  • τράγοι Noun: Nom Plur Masc
  • τράγους Noun: Acc Plur Masc
  • τράγου Noun: Gen Sing Masc
  • τράγῳ Noun: Dat Sing Masc
τράγου
τράγους
τράγῳ
τράγων
τρανάς
τρανή
τρανόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: τρανός
τρανός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: clear, articulate
 • Forms:
  • τρανάς Adj: Acc Plur Fem
  • τρανή Adj: Nom Sing Fem
  • τρανόν
   • Adj: Nom Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
τράπεζα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a table, a dining table with four legs
  • objects on a table
  • a money-changer's table (i.e., a bank)
 • Forms:
  • τράπεζαι Noun: Nom Plur Fem
  • τραπέζαις Noun: Dat Plur Fem
  • τράπεζαν Noun: Acc Sing Fem
  • τραπέζας Noun: Acc Plur Fem
  • τραπέζῃ Noun: Dat Sing Fem
  • τραπέζης Noun: Gen Sing Fem
  • τραπεζῶν Noun: Gen Plur Fem
τράπεζαι
τραπέζαις
τράπεζαν
τραπέζας
τραπέζῃ
τραπέζης
τραπεζίταις
τραπεζίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a banker, exchanger, money changer
 • Forms:
  • τραπεζίταις Noun: Dat Plur Masc
τραπεζῶν
τραπείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: τρέπω
τραπείσης
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: τρέπω
τραπέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: τρέπω
τραπῆναι
τραπήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τρέπω
τραῦμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: wound, injury
 • Pattern:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMτραῦματραύματα
  GENτραύματοςτραυμάτων
  DATτραύματιτραύμασι(ν)
  ACCτραῦματραύματα
τραύματα
τραυματίᾳ
τραυματίαι
τραυματίαις
τραυματίαν
τραυματίας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • wounded, injured
  • slain, corpse of slain man
 • Forms:
  • τραυματίᾳ Noun: Dat Sing Masc
  • τραυματίαι Noun: Nom Plur Masc
  • τραυματίαις Noun: Dat Plur Masc
  • τραυματίαν Noun: Acc Sing Masc
  • τραυματίου Noun: Gen Sing Masc
  • τραυματιῶν Noun: Gen Plur Masc
τραυματίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wound, injure
 • Forms:
  • ἐτραυμάτισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐτραυματίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐτραυματίσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • τετραυματισμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • τετραυματισμένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
  • τετραυματισμένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
  • τραυματίσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
τραυματίου
τραυματίσαντες
τραυματιῶν
τραύματος
τραυμάτων
τραφῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: τρέφω
τραχεῖα
τραχεῖαι
τραχεῖαν
τραχείας
 • Parse:
  • Adj: Acc Plur Fem
  • Adj: Gen Sing Fem
 • Root: τραχύς
τραχεῖς
τραχέος
τραχηλιάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to stiffen, arch one's neck, be haughty
  • to harden the neck
  • to proudly raise the neck
 • Forms:
  • ἐτραχηλίασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐτραχηλίασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
τραχηλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to bend the head back exposing the neck as a wrestling hold to overpower the opponent
   • to seize by the throat
   • to expose the throat before cutting it
  • Passive:
   • to be laid open
   • to be laid bare
 • Forms:
  • τετραχηλισμένα Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
τραχήλοις
τράχηλον
τράχηλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: neck, throat
 • Forms:
  • τραχήλοις Noun: Dat Plur Masc
  • τράχηλον Noun: Acc Sing Masc
  • τραχήλου Noun: Gen Sing Masc
  • τραχήλους Noun: Acc Plur Masc
  • τραχήλῳ Noun: Dat Sing Masc
  • τραχήλων Noun: Gen Plur Masc
τραχήλου
τραχήλους
τραχήλῳ
τραχήλων
τραχύ
τραχύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Of ground: uneven, rocky, rough, rock-strewn, rugged
  • Of creatures: harsh, savage, rough
 • Forms:
  • τραχέος Adj: Gen sing masc/Neut
  • τραχύ Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • τραχεῖα Adj: Nom Sing Fem
  • τραχεῖαι Adj: Nom Plur Fem
  • τραχεῖαν Adj: Acc Sing Fem
  • τραχεῖς Adj: Acc Plur Masc
  • τραχείας
   • Adj: Acc Plur Fem
   • Adj: Gen Sing Fem
τραχύτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: harshness, uproar, disturbance, roughness, ruggedness
 • Forms:
  • τραχύτητα Noun: Acc Sing Fem
τραχύτητα
τρεῖς
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Masc/Fem
 • Meaning: three
 • Forms:
  • τρία Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • τρισί Adj: Dat Plur Masc/Fem/Neut
  • τρισίν Adj: Dat Plur Masc/Fem/Neut
  • τριῶν Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
τρεισκαίδεκα , τρεῖς καὶ δέκα
 • Parse: Number
 • Meaning: thirteen
τρέμει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: τρέμω
τρέμειν
τρέμοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
 • Root: τρέμω
τρέμοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: τρέμω
τρέμοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: τρέμω
τρέμουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: τρέμω
τρέμουσι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: τρέμω
τρέμουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: τρέμω
τρέμω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be afraid, tremble, quiver
 • Forms:
  • τρέμουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • τρέμουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • τρέμουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • τρέμων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • τρέμει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • τρέμειν Verb: Pres Act Infin
  • τρέμοντα Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  • τρέμοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • τρέμοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
τρέμων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: τρέμω
τρεπόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: τρέπω
τρέπονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: τρέπω
τρεπτός
τρέπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to turn
   • to charge, rush
   • to shift
  • Middle:
   • to turn to
   • to turn in the direction of
   • to rout, put to flight
  • Passive:
   • to be turned to
   • to be turned into
   • to be changed in
 • Cognates: ἀνατρέπω, ἀποτρέπω, διατρέπω, ἐκτρέπω, ἐντρέπω, ἐπιτρέπω, μετατρέπω, περιτρέπω, προσανατρέπω, προτρέπω, τρέπω
 • Forms:
  • ἐτράπησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐτρέπετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐτρέψαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐτρέψατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἔτρεψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • τρέψῃ Verb: Aor Act subj 3rd Sing
  • τρέπονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • τραπείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • τραπείσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
  • τραπέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • τραπῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • τραπήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • τρεπόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • τρέψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
τρέφε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τρέφω
τρέφει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: τρέφω
τρέφειν
τρέφεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: τρέφω
τρέφεσθαι
τρέφεται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τρέφω
τρέφῃς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: τρέφω
τρέφηται
 • Parse: Verb: Pres Pass Subj 3rd Sing
 • Root: τρέφω
τρεφόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: τρέφω
τρεφομένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: τρέφω
τρέφοντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc plur Neut
  • Verb: Pres Act Part Acc sing masc
 • Root: τρέφω
τρέφοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: τρέφω
τρέφουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: τρέφω
τρέφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to feed, nourish, maintain, care for, support, take care of
   • Of children: to rear, bring up, train
   • to educate
   • to let grow
  • Middle:
   • to grow up
 • Cognates: ἀνατρέφω, ἐκτρέφω, διατρέφω, συνεκτρέφω, συντρέφω, τρέφω
 • Forms:
  • ἔθρεψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐθρέψαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἔθρεψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐθρέψατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐτράφης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἔτρεφεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐτρέφετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐτρέφοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • θρέψαι Verb: Aor Act Infin
  • θρέψαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
  • θρέψας Verb: Aor Act Part Nom Sing
  • θρέψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • τεθραμμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • τρέφοντα
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc plur Neut
   • Verb: Pres Act Part Acc sing masc
  • τρέφει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • τρέφεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • τρέφεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • τρέφηται Verb: Pres Pass Subj 3rd Sing
  • τρέφωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • τρέφῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • τρέφων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • τραφῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • τρέφε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • τρέφειν Verb: Pres Act Infin
  • τρέφεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • τρεφόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • τρεφομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • τρέφοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • τρέφουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
τρέφων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: τρέφω
τρέφωσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: τρέφω
τρέχει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: τρέχω
τρέχεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: τρέχω
τρέχετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: τρέχω
τρέχῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: τρέχω
τρέχῃς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: τρέχω
τρέχοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: τρέχω
τρέχοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: τρέχω
τρέχοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: τρέχω
τρέχοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: τρέχω
τρεχόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: τρέχω
τρέχουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: τρέχω
τρέχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to run, race
  • to proceed quickly (without hindrance)
  • to charge through
 • Cognates: ἀνατρέχω, ἀποτρέχω, διατρέχω, εἰστρέχω, ἐκτρέχω, ἐπανατρέχω, ἐπισυντρέχω, ἐπιτρέχω, κατατρέχω, παρατρέχω, περιτρέχω, προστρέχω, προτρέχω, συντρέχω, τρέχω, ὑποτρέχω
 • Forms:
  • δράμε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • δραμεῖν Verb: Aor Act Infin
  • δραμεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • δραμοῦμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • δραμοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • δραμοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • δραμοῦσα Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
  • δράμω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • δραμών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἔδραμε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔδραμεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐδράμομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἔδραμον
   • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
   • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔτρεχεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐτρέχετε Verb: Imp act Ind 2nd Plur
  • ἔτρεχον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • τρέχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • τρέχετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • τρέχῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • τρέχοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • τρέχοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • τρεχόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • τρέχουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • τρέχωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • τρέχεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • τρέχῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • τρέχοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • τρέχοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • τρέχων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
τρέχωμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: τρέχω
τρέχων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: τρέχω
τρέψῃ
 • Parse: Verb: Aor Act subj 3rd Sing
 • Root: τρέπω
τρέψομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: τρέπω
τρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to flee
 • Forms:
  • τρωθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
τρῆμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: opening, hole, eye of needle
τρήματος
τρήσει
τρία
τριακάδος
τριακάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: thirtieth day (of a month)
 • Forms:
  • τριακάδος Noun: Gen Sing Fem
τριάκοντα
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: thirty
τριακονταεπτά
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc/Fem
 • Meaning: thirty-seven
τριακονταετός
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: thirty years old
 • Forms:
  • τριακονταετοῦς Noun: Gen Plur Neut
τριακονταετοῦς
τριακοντάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: thirty times
τριακονταεπτὰ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: thirty-seven, 37
τριακοντατέσσαρες
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc/Fem
 • Meaning: thirty-four
τριακόσια
τριακόσιαι
τριακοσίαις
τριακοσίας
τριακόσιοι
τριακοσίοις
τριακοσιοστός
τριακοσίους
τριακοσίων
τριακοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: thirtieth
 • Forms:
  • τριακοστοῦ Adj: Gen Sing Neut
  • τριακοστῷ Adj: Dat Sing Masc
τριακοστοῦ
τριακοστῷ
τριβή
τρίβοι
τρίβοις
τρίβολοι
τριβόλοις
τρίβολος
τριβόλους
τριβολώδη
τριβολώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: full of thistles
 • Forms:
  • τριβολώδη Adj: Acc Sing Masc/Fem/Neut
τριβόλων
τρίβον
τρίβος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a rut, worn track, path, road
  • the beaten path which is worn smooth
 • Forms:
  • τρίβοι Noun: Nom Plur Fem
  • τρίβοις Noun: Dat Plur Fem
  • τρίβον Noun: Acc Sing Fem
  • τρίβου Noun: Gen Sing Masc
  • τρίβους Noun: Acc Plur Fem
  • τρίβῳ Noun: Dat Sing Fem
  • τρίβων Noun: Gen Plur Masc
τρίβου
τρίβους
τρίβουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: τρίβω
τρίβω
τρίβῳ 
τρίβων
τρίγωνον
τρίγωνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: triangular, three-cornered
 • Forms:
  • τρίγωνον
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
τριετῆ
τριετής
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: of or for three years, three years old
 • Forms:
  • τριετῆ Noun: Gen Sing Masc
  • τριετοῦς Adj: Gen Sing Masc
τριετία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: space of three years
 • Forms:
  • τριετίαν Noun: Acc Sing Fem
τριετίαν
τριετίζοντα
τριετίζοντι
τριετίζουσαν
τριετίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Meaning: to be three years old, live three years
 • Forms:
  • τριετίζοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • τριετίζοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • τριετίζουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
τριετοῦς
τρίζει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: τρίζω
τρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to grate teeth, grind teeth, gnash
 • Forms:
  • τρίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
τριημερία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: period of three days
 • Forms:
  • τριημερίαν Noun: Acc Sing Fem
τριημερίαν
τριηρέων
trireme
τριήρης
τριήρης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a trireme; a galley with three banks of oars on each side
 • Pattern:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMτριήρηςτριήρεις
  GENτριήρουςτριήρων, τριηρέων
  DATτριήρειτριήρεσι(ν)
  ACCτριήρητριήρεις
  VOCτριῆρεςτριήρεις
τρίκλινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: a dining room with 3 couches
 • Forms:
  • τρικλίνῳ Adj: Dat Sing Masc/Fem/Neut
τρικλίνῳ
τρικυμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the third wave, a huge wave
 • Forms:
  • τρικυμίαις Noun: Dat Plur Fem
τρικυμίαις
τριμεριεῖς
τριμερίζω
τρίμηνον
τρίμηνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: three months
 • Forms:
  • τρίμηνον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
τριόδους
 • Parse: Adj: Nom/Acc Sing Masc
 • Meaning: with three teeth, three-pronged
τριπλαῖ
τριπλασίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: triply, three times more
τριπλόυς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: thrice repeated, triple, threefold
 • Forms:
  • τριπλαῖ Adj: Nom Plur Fem
τρίς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: three times, thrice
τρισαθλία
τρισάθλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: thrice-unhappy, thrice-wretched
 • Forms:
  • τρισαθλία Adj: Nom Sing Fem
τρισαλιτήριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: thrice-sinful, thrice-accursed, thoroughly evil
 • Forms:
  • τρισαλιτηρίου Noun: Gen Sing Masc
τρισαλιτηρίου
τρισί
τρισίν
τρισκαίδεκα
 • Parse: Number
 • Meaning: thirteen
τρισκαιδεκάτῃ
τρισκαιδεκάτην
τρισκαιδέκατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: thirteenth
 • Forms:
  • τρισκαιδεκάτῃ Adj: Dat Sing Fem
  • τρισκαιδεκάτην Adj: Acc Sing Fem
  • τρισκαιδεκάτου Adj: Gen Sing Neut
  • τρισκαιδεκάτῳ Adj: Dat Sing Neut
τρισκαιδεκάτου
τρισκαιδεκάτῳ
τρισμύριοι
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: 30,000
 • Forms:
  • τρισμυρίων Adj: Gen Plur Neut
τρισμυρίων
τρισσαί
τρισσεύσεις
τρισσεύσω
τρισσεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to do a thing thrice
  • to do a thing for the third time
  • to do a thing on the third day (i.e., on the day after tomorrow)
 • Forms:
  • ἐτρίσσευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • τρισσεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • τρισσεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
τρισσή
τρισσός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: threefold, third in rank, third in importance
 • Forms:
  • τρισσαί Adj: Nom Plur Fem
  • τρισσή Adj: Nom Sing Fem
  • τρισσούς Adj: Acc Plur Masc
  • τριττῇ Adj: Dat Sing Fem
τρισσούς
τρισσόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to do a thing thrice or for the third time
 • Forms:
  • τρισσώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
τρισσῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: thirdly
τρισσώσατε
τριστάται
τριστάταις
τριστάτας
τριστάτην
τριστάτης
τρίστεγον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: third loft, a third story
 • Forms:
  • τριστέγου Noun: Gen Sing Neut
τριστέγου
τρισχίλια
τρισχίλιαι
τρισχιλίαν
τρισχιλίας
τρισχίλιοι
τρισχιλίοις
τρισχίλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: three thousand (used with collective noun)
 • Forms:
  • τρισχιλίαν Adj: Acc Sing Fem
τρισχιλιοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: three thousandth
τρισχιλίους
τρισχιλίων
τριταῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: on the third day, for three days, three days ago
 • Forms:
  • τριταίων Adj: Gen Plur Masc
τριταίων
τρίτη 
τρίτῃ 
τρίτην
τρίτης
τρίτοι
τρίτον
 • Parse:
  • Adverb
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: τρίτος
τρίτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: third, thirdly
 • Cognates: ἔντριτος, τρίτος
 • Forms:
  • τρίτη Adj: Nom Sing Fem
  • τρίτῃ Adj: Dat Sing Fem
  • τρίτην Adj: Acc Sing Fem
  • τρίτης Adj: Gen Sing Fem
  • τρίτοι Adj: Nom Plur Masc
  • τρίτον
   • Adverb
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • τρίτου Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • τρίτους Adj: Acc Plur Masc
  • τρίτῳ Adj: Dat Sing Masc
τρίτος καὶ δέκατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: thirteenth
τρίτου
τρίτους
τριττῇ
τρίτῳ
τρίχα
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: θρίξ
τρίχαπτα
τρίχαπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: plaited or woven of hair, a fine veil of hair
 • Forms:
  • τρίχαπτα Adj: Nom Plur Neut
  • τριχάπτῳ Adj: Dat Sing Fem
τριχάπτῳ
τρίχας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: θρίξ
τρίχες
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: θρίξ
τριχίνας
τριχίνην
τρίχινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hairy, of hair, fur
 • Forms:
  • τριχίνας Adj: Acc Plur Fem
  • τριχίνην Adj: Acc Sing Fem
τριχός
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: θρίξ
τρίχωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a growth of hair, hair, head of hair
 • Cognates: χῶμα, πρόσχωμα, τρίχωμα
 • Pattern:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMτρίχωματριχώματα
  GENτριχώματοςτριχωμάτων
  DATτριχώματιτριχώμασι(ν)
  ACCτρίχωματριχώματα
τριχώματος
τριχῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: θρίξ
τρῖψις
τρῖψον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τρίβω
τριῶν
 • Parse:
  • Adj: Gen Plur Masc
  • Adj: Gen Plur Fem
 • Root: τρεῖς
τριώροφα
τριώροφος
τρομέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to tremble
 • Forms:
  • ἐτρόμησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
τρόμοις
τρόμον
τρόμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a trembling, quivering, quaking with fear
 • Cognates: ἔκτρομος, ἔντρομος, τρόμος
 • Forms:
  • τρόμοις Noun: Dat Plur Masc
  • τρόμον Noun: Acc Sing Masc
  • τρόμου Noun: Gen Sing Masc
  • τρόμῳ Noun: Dat Sing Masc
τρόμου
τρόμῳ
τρόπαια
τρόπαιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a trophy, monument
 • Forms:
  • τρόπαια Noun: Nom/Acc Plur Neut
τροπάς
τροπέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to turn about, turn tail, retreat
 • Forms:
  • τετροπωμένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
τροπή 
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • change, turn, revolution
  • movement (of the skies)
  • military: rout, reversal, retreating
  • turning of the sun, solar cycle
 • Cognates: ἀνατροπή, ἐντροπή, ἐπιτροπή, τροπή
 • Forms:
  • τροπάς Noun: Acc Plur Fem
  • τροπῇ Noun: Dat Sing Fem
  • τροπήν Noun: Acc Sing Fem
  • τροπῆς Noun: Gen Sing Fem
  • τροπῶν Noun: Gen Plur Fem
τροπῇ 
τροπήν
τροπῆς
τροπικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: figurative, metaphorical
 • Forms:
  • τροπικώτερον ?
τροπικώτερον
τρόπιος
τρόπις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: keel of a ship
 • Forms:
  • τρόπιος Noun: Gen Sing Fem
τρόποις
τρόπον
τρόπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a manner, way, kind, guise, method
  • way of life, turn of mind, conduct, character
  • condition, nature
 • Forms:
  • τρόποις Noun: Dat Plur Masc
  • τρόπον Noun: Acc Sing Masc
  • τρόπῳ Noun: Dat Sing Masc
  • τρόπων Noun: Gen Plur Masc
  • τρόπους Noun: Acc Plur Masc
τροπούμενον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
 • Root: τροπόω
τροπούμενος
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: τροπόω
τρόπους
τροποῦται
τροποφορέω
τροπόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to cause to turn away, turn back
   • to put to flight, rout
  • Middle:
   • to put to flight, rout
  • Passive:
   • to be put to flight, routed
   • to reach a turning point (in a war)
 • Forms:
  • ἐτροποῦτο Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐτροπώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐτροπώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐτροπώσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐτρόπωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • τετρόπωνται Verb: Perf Pass Ind 3rd Plur
  • τετρόπωται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • τροπούμενον Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
  • τροπούμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • τροποῦται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • τροπωθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Plur Neut
  • τροπώσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • τροπώσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • τροπώσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
τρόπῳ
τροπωθέντα
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: τροπόω
τρόπων 
τροπῶν 
τροπώσασθαι
τροπώσεταί
τροπώσομαι
τροφάς
τροφέα
τροφεία
 • Parse: Noun: Voc Plur Neut
 • Meaning: nurture, service as wet-nurse
τροφεύουσαν
τροφεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: nourisher
 • Forms:
  • τροφέα Noun: Acc Sing Masc
τροφεύσαντα
τροφεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to serve as a wet-nurse, nurse, give suckle, nourish
 • Forms:
  • τροφεύουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • τροφεύσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
τροφή 
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • food, nourishment
  • provisions (for the army)
 • Cognates: ἀνατροπή, διατροφή, τροφή
 • Forms:
  • τροφῇ Noun: Dat Sing Fem
  • τροφάς Noun: Acc Plur Fem
  • τροφήν Noun: Acc Sing Fem
  • τροφῆς Noun: Gen Sing Fem
  • τροφῶν Noun: Gen Plur Fem
τροφῇ 
τροφήν
τροφῆς
τροφοί
τροφόν
τροφός
τροφοφορέω
τροφοφορήσασαν
τροφοφορήσει
τροφῶν
τροχαντήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bone crusher, an instrument of torture, joint-dislocator
  • trochanter, i. e., an anatomical part of the femur connecting to the hip bone
  • part of the stern of a ship
 • Forms:
  • τροχαντῆρας Noun: Acc Plur Masc
τροχαντῆρας
τροχιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a wheel-track, course, way, path
 • Forms:
  • τροχιαί Noun: Nom Plur Fem
  • τροχιάς Noun: Acc Plur Fem
τροχιαί
τροχιαῖον
τροχιαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: worked by a wheel
  • Substantival: wheel
 • Forms:
  • τροχιαῖον Adj: Acc Sing Masc
τροχιαῖς
τροχιάς
τροχίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to turn on the wheel
   • to torture
  • Passive:
   • to be broken on the wheel
   • to be tortured
 • Forms:
  • τροχισθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
τροχιός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: round
 • Forms:
  • τροχιαῖς Adj: Dat Plur Fem
τροχίσκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: small wheel or circle, earring
 • Forms:
  • τροχίσκους Noun: Acc Plur Masc
τροχίσκους
τροχισθέντας
τροχοί
τροχοῖς
τροχόν
τροχός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a wheel (of a chariot)
  • a wheel (of an agricultural implement)
  • a potter's wheel
  • a wheel of torture
  • circular course, circuit
 • Forms:
  • τροχοί Noun: Nom Plur Masc
  • τροχοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • τροχόν Noun: Acc Sing Masc
  • τροχοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • τροχούς Noun: Acc Plur Masc
  • τροχῷ Noun: Dat Sing Masc
  • τροχῶν Noun: Gen Plur Masc
τροχοῦ
τροχούς
τροχῷ
τροχῶν
τρύβλια
τρυβλία 
τρύβλιον 
τρυβλίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a bowl, dish, cup
 • Forms:
  • τρυβλία Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • τρυβλίῳ Noun: Dat Sing Neut
τρυβλίῳ
τρυγᾶν
τρυγάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to collect the vintage, gather (grapes)
 • Cognates: ἀποτρυγάω, ἐκτρυγάω, ἐπανατρυγάω, τρυγάω
 • Forms:
  • ἐτρύγησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐτρύγησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐτρυγήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐτρύγησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐτρύγησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • τρυγήσουσι(ν)
   • Verb: Fut act part Dat Plur Masc/Neut
   • Verb: Aor Act subj 3rd plur
   • Verb: Fut act ind 3rd plur
  • τρυγᾶν Verb: Pres Act Infin
  • τρυγηθείη Verb: Aor Pass opt 3rd Sing
  • τρυγήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • τρυγήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • τρυγήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • τρυγήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • τρύγησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • τρυγῶσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • τρυγῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • τρυγῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • τρυγῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
τρυγηθείη
τρυγήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: τρυγάω
τρυγήσεις
τρυγήσετε
τρυγήσῃς
τρύγησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τρυγάω
τρυγήσουσιν
 • Parse:
  • Verb: Fut act part Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Aor Act subj 3rd plur
  • Verb: Fut act ind 3rd plur
 • Root: τρυγάω
τρυγηταί
τρυγηταῖς
τρυγητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a grape gatherer
 • Forms:
  • τρυγηταί Noun: Nom Plur Masc
  • τρυγηταῖς Noun: Dat Plur Masc
τρύγητον 
τρυγητόν
τρύγητος 
τρυγητός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • gathering of fruit, harvesting
  • a vintage, harvest, crop
 • Forms:
  • τρύγητον, τρυγητόν Noun: Acc Sing Masc
  • τρυγήτου Noun: Gen Sing Masc
  • τρυγήτῳ Noun: Dat Sing Masc
  • τρυγητῶν Noun: Gen Plur Masc
τρυγήτου
τρυγήτῳ
τρυγητῶν
τρυγίας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • full of lees, full of sediment
  • dregs
  • new wine (that hasn't been filtered)
τρυγόνα
τρυγόνας
τρυγόνες
τρυγόνος
τρυγόνων
τρυγών 
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: turtledove
 • Forms:
  • τρυγόνα Noun: Acc Sing Fem
  • τρυγόνας Noun: Acc Plur Fem
  • τρυγόνες Noun: Nom Plur Fem
  • τρυγόνος Noun: Gen Sing Fem
  • τρυγόνων Noun: Gen Plur Fem
τρυγῶν 
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: τρυγάω
τρυγῶντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: τρυγάω
τρυγῶσι
τρυγῶσιν
τρυμαλιά 
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an orifice, hole, eye
 • Forms:
  • τρήματος Noun: Gen Sing Neut
  • τρυμαλιᾷ Noun: Dat Sing Fem
  • τρυμαλιάν Noun: Acc Sing Fem
  • τρυμαλιᾶς Noun: Gen Sing Fem
  • τρυμαλιῶν Noun: Gen Plur Fem
τρυμαλιᾷ 
τρυμαλιάν
τρυμαλιὰς
τρυμαλιᾶς 
τρυμαλιῶν
τρύξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: unfermented wine
τρῦπα 
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hole, orifice, opening of the anus
 • Forms:
  • τρυπᾷ Noun: Dat Sing Fem
  • τρύπας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
τρυπᾷ 
τρύπανον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Neut
 • Meaning: an auger, drill, gimlet
τρύπας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: τρῦπα
τρυπάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bore, pierce through, drill through
 • Forms:
  • τετρυπημένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
  • τρυπῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • τρυπήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • τρυπήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
τρύπημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an aperture, eye
 • Forms:
  • τρυπήματος Noun: Gen Sing Neut
τρυπήματος
τρυπῆσαι
τρυπήσει
τρυπήσεις
τρυφᾷ
τρυφαί
τρυφαῖς
τρυφάς
τρυφάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to live in luxury, indulge in luxury
  • to live softly, delicately, luxuriously
  • to fare sumptuously, live in pleasure
  • to revel, riot (i.e., make merry with liquor)
 • Cognates: ἐντρυφάω, κατατρυφάω, τρυφάω
 • Forms:
  • ἐτρύφησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐτρυφήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • τρυφήσῃ Verb: Aor Act subj 3rd Sing
  • τρυφήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • τρυφήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • τρυφῶν
   • Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc sing neut
   • Verb: imp act ind 3rd plur
  • τρυφῶντα
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc plur neut
   • Verb: Pres Act Part Acc sing masc
  • τρυφῶντας Verb: Pres Act Part Acc plur masc
  • τρυφῶντες Verb: Pres Act Part Nom plur masc
  • τρυφῶσι
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
   • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd plur
τρυφερά
τρυφεραί
τρυφερεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning:
  • to be delicate, dainty
  • to be benevolent
 • Forms:
  • τρυφερευομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
τρυφερευομένη
τρυφεροί
τρυφερόν
τρυφερός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sensitive, delicate, gentle, subdued, dainty, pampered, spoiled
 • Forms:
  • τρυφερά Adj: Nom Sing Fem
  • τρυφεροί Adj: Nom Plur Masc
  • τρυφερόν
   • Adj: Acc sing Masc
   • Adj: Nom/Acc sing neut
  • τρυφεραί Adj: Nom plur fem
τρυφερότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: delicacy, daintiness, luxury
 • Forms:
  • τρυφερότητα Noun: Acc Sing Fem
τρυφερότητα
τρυφή 
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • indulgence, reveling, debauchery, passion
  • luxury, splendour
  • enjoyment, joy, delight
  • dainty
 • Forms:
  • τρυφᾷ Noun: Dat Sing Fem
  • τρυφαί Noun: Nom Plur Fem
  • τρυφῶν Noun: Gen Plur Fem
   Also see verb τρυφῶν
  • τρυφαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • τρυφάς Noun: Acc Plur Fem
  • τρυφῇ Noun: Dat Sing Fem
  • τρυφήν Noun: Acc Sing Fem
  • τρυφῆς Noun: Gen Sing Fem
τρυφῇ 
τρύφημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • object of pride, that in which one takes pride, a pride
  • Plural: luxuries, delicacies, dainties
 • Cognates: ἐντρύφημα, τρύφημα
 • Pattern:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMτρύφηματρυφήματα
  GENτρυφήματοςτρυφημάτων
  DATτρυφήματιτρυφήμασι(ν)
  ACCτρύφηματρυφήματα
τρυφημάτων
τρυφήν
τρυφῆς
τρυφήσῃ
τρυφήσητε
τρυφήσουσιν
τρυφῶν  
 • -----------
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc sing neut
  • Verb: imp act ind 3rd plur
 • Root: τρυφάω
τρυφῶντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc plur neut
  • Verb: Pres Act Part Acc sing masc
 • Root: τρυφάω
τρυφῶντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc plur masc
 • Root: τρυφάω
τρυφῶντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom plur masc
 • Root: τρυφάω
τρυφῶσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd plur
 • Root: τρυφάω
τρυχόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: τρύχω
τρύχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to wear out, exhaust, consume
   • to impoverish
   • to impoverish
  • Passive:
   • to be tormented
   • to be vexed
 • Forms:
  • ἐτρύχοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • τρυχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
τρώγει
 • Parse: Verb: Pres Act ind 3rd Sing
 • Root: τρώγω
τρώγειν
τρῶγλαι
τρώγλαις
τρώγλας
τρώγλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a hole (in a chest formed by gnawing), a mouse's hole
  • a hole (of an asp)
  • a hole (in a rock), cave, cavern
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτρώγλητρῶγλαι
GENτρώγληςτρωγλῶν
DATτρώγλῃτρώγλαις
ACCτρώγληντρώγλας
VOCτρώγλητρῶγλαι
τρώγλην
τρωγλῶν
τρώγοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: τρώγω
τρώγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to gnaw, crop, browse upon, eat, nibble, munch
 • Cognates: ἐκτρώγω, κατατρώγω, τρώγω
 • Forms:
  • τρώγει Verb: Pres Act ind 3rd Sing
  • τρώγειν Verb: Pres Act infin
  • τρώγοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • τρώγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
τρώγων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: τρώγω
τρωθήσῃ
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • Root: τρέω
τρωθήσομαι
τρώμα
τρώσαι
τρώσασα
τρωσάτω
τρώσῃ