θῶ
­͞θ͞ω
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc
 • Note: abbreviation for θεῷ
 • Root: θεός
θωδαθά
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc
 • Meaning: thanksgiving hymn, praise hymn
θῶμεν
θῶνται
θώρακα
θώρακας
θώρακες
θωρακίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to arm with a breastplate
  • to prepare for battle
 • Forms:
  • τεθωρακισμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • τεθωρακισμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
  • τεθωρακισμένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
θωρακισμός
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc
 • Meaning: chest armor, harness, armor, arming with breastplates
 • Forms:
  • θωρακισμούς Noun: Acc Plur Masc
θωρακισμούς
θώρακος
θώραξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: breast-plate, cuirass, coat of mail
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMθώραξθώρακες
GENθώρακοςθωράκων
DATθώρακιθώραξι(ν)
ACCθώρακαθώρακας
VOCθώραξθώρακες
θώραξιν
θῶσι
θῶσιν