γνάθον
γνάθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: jaw
 • Forms:
  • γνάθον Noun: Acc Sing Fem
  • γνάθῳ Noun: Dat Sing Fem
γνάθῳ
γναφεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • fuller, bleacher (one who cleans wool cloth)
  • a cloth-dresser
  • tailor
 • Forms:
  • γναφέως Noun: Gen Sing Masc
γναφέως
γνησίας
γνήσιε
γνήσιον
γνήσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • literally: legitimate, born in wedlock
  • figuratively: a true child (of the faith)
  • genuine (e.g., genuine documents, genuine love)
 • Forms:
  • γνησιώτερον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut comp
   • Adj: Acc Sing Masc comp
  • γνησίας
   • Adj: Gen Sing Fem
   • Adj: Acc Plur Fem
  • γνήσιε Adj: Voc Sing Masc
  • γνήσιον Adj: Acc Sing Neut
  • γνησίῳ Adj: Dat Sing Neut
γνησίῳ
γνησίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: genuinely, sincerely, really, truly
γνησιώτερον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut comp
  • Adj: Acc Sing Masc comp
 • Root: γνήσιος
γνοῖ
top
γνοίη
γνόντα
γνόντες
γνούς
γνοφεράν
γνοφερός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: dark, gloominess
 • Forms:
  • γνοφεράν Adj: Acc Sing Fem
γνόφον
γνόφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: darkness, blackness; gloom (as of a storm)
 • Forms:
  • γνόφον Noun: Acc Sing Masc
  • γνόφου Noun: Gen Sing Masc
  • γνόφῳ Noun: Dat Sing Masc
γνόφου
γνοφόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to darken, bring gloom
 • Forms:
  • ἐγνόφωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
γνόφῳ
γνοφώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: dark, gloomy
γνῶ
γνῷ
top
γνῴην
γνώθι
γνῶμαι
γνῶμεν
γνώμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • purpose, intention, mind, will
  • opinion, judgment
  • decision, declaration, decree
  • previous knowledge, consent
 • Forms:
  • γνῶμαι Noun: Nom Plur Fem
  • γνώμῃ Noun: Dat Sing Fem
  • γνώμην Noun: Acc Sing Fem
  • γνώμης Noun: Gen Sing Fem
γνώμῃ
γνώμην
γνώμης
γνῶναι
γνωριεῖς
γνωριεῖτε
γνώριζε
γνωριζέσθω
top
γνωρίζεται
γνωρίζηται
γνωρίζομεν
γνωρίζοντες
γνωρισθήσεται
γνωρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to inform
  • to make known, reveal
  • to know
  • to certify, acknowledge
 • Construct: γνωρίζω, ἀναγνωρίζω, ἀπογνωρίζω, διαγνωρίζω
 • Forms:
  • γνωρισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • γνωριεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • γνωριεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • γνώριζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • γνωριζέσθω Verb: Pres Pass Imperative 3rd Sing
  • γνωρίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • γνωρίζηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • γνωρίζομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • γνωρίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • γνωρίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • γνωριοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • γνωριοῦσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • γνωριοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • γνωρίσαι Verb: Aor Act Infin
  • γνωρίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • γνωρίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • γνωρίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • γνωρίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • γνωρίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • γνωρισθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Neut
  • γνωρισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • γνωρισθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • γνώρισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • γνωρίσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • γνωρίσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • γνωρίσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • γνωριῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐγνωρίζετο Verb: Imp Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐγνωρίζοντο Verb: Imp Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐγνώρισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐγνωρίσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐγνώρισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐγνώρισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐγνώρισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐγνώρισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐγνωρίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐγνωρίσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐγνώρισται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
γνωρίζων
γνώριμοι
γνώριμον
γνώριμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adj: acquainted with, well known, intimate
  • Subst.: friend, acquaintance
 • Forms:
  • γνώριμοι Adj: Nom Plur Masc
  • γνώριμον Adj: Acc Sing Fem
  • γνωρίμων Adj: Gen Plur Masc
top
γνωρίμων
γνωριοῦμεν
γνωριοῦσι
γνωριοῦσιν
γνωρίσαι
γνωρίσας
γνωρίσατε
γνωρίσει
γνωρίσῃ
γνωρίσητε
γνωρισθέντος
γνωρισθῇ
γνωρισθῇς
γνώρισον
γνωρίσουσι
γνωρίσουσιν
γνωριστάς
top
γνωριστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: acquaintance
 • Forms:
  • γνωριστάς Noun: Acc Plur Masc
γνωρίσω
γνωρίσωσιν
γνωριῶ
γνῷς
γνώσει
γνώσεις
γνώσεις
γνώσεσθε
γνώσεται
γνώσεων
γνώσεως
γνώσῃ
γνωσθέντες
γνωσθῇ
top
γνωσθῆναι
γνωσθήσεται
γνωσθήσῃ
γνωσθήσομαι
γνωσθήσονται
γνώσθητι
γνωσθήτω
γνωσθῶ
γνῶσι
γνῶσιν
γνῶσιν
γνῶσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: knowledge, science
 • Forms:
  • γνώσεις Noun: Nom/Acc Plur Fem
  • γνώσει Noun: Dat Sing Fem
  • γνώσεων Noun: Gen Plur Fem
  • γνώσεως Noun: Gen Sing Fem
  • γνῶσιν
  • γνῶσι
γνώσομαι
γνωσόμεθα
γνώσονται
top
γνωστά
γνωσταί
γνώστας
γνωστέ
γνωστέον
γνωστέος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: one must know
 • Forms:
  • γνωστέον Adj: Nom Sing Neut
γνωστή
γνώστην
γνώστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an expert, one who knows, a knowledgeable person
 • Forms:
  • γνώστας Noun: Acc Plur Masc
  • γνώστην Noun: Acc Sing Masc
γνωστοί
γνωστοῖς
γνωστόν
γνωστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • known, acquaintance
  • capable of being known, intelligible
 • Forms:
  • γνωστά Adj: Nom Plur Neut
  • γνωσταί Adj: Nom Plur Fem
  • γνωστέ Adj: Voc Sing Masc
  • γνωστή Adj: Nom Sing Fem
  • γνωστοί Adj: Nom Plur Masc
  • γνωστοῖς Adj: Dat Plur Masc
  • γνωστόν Adj: Nom Sing Neut
  • γνωστούς Adj: Acc Plur Masc
top
γνωστούς
γνωστῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: clearly, evidently, knowable
γνῶτε
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
  • Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: γινώσκω
γνώτω
γνώτωσαν