συντείνει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root:συντείνω
συντείνω
 • Meaning: to strain, draw tight, brace up
 • Forms:
  • συντείνει
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
συντέλεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • completion, close, end, consummation, bringing to a conclusion
  • end, destruction, annihilation, cessation of existence
  • unjust gain, (I Sam 8:3)
  • ideal perfection, the highest reach
  • coming true (of what was promised or foretold)
  • contribution made for a public purpose
 • Forms:
συντελείᾳ
συντέλειαι
συντέλειαν
συντελείας
συντελεῖν
συντελεῖσθαι
συντελεῖται
συντελεῖτε
συντελέσαι
συντελέσας
συντελέσασθαί
συντελέσει
συντελέσεις
συντελέσετε
συντελέσῃ
συντελέσῃς
συντελέσητε
συντελεσθεισῶν
συντελεσθέντα
συντελεσθῇ
συντελεσθῆναι
συντελεσθήσεσθε
συντελεσθήσεται
συντελεσθήσονται
συντελεσθήτω
συντελεσθῶσι, συντελεσθῶσιν
συντέλεσον
συντελέσουσι, συντελέσουσιν
συντελέσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: συντελέω
συντελέσωσι, συντελέσωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Meaning: to finish, accomplish
 • Root: συντελέω
συντελέω
 • Active Meaning:
  • to finish (off), defeat
  • to do, accomplish, complete, finish
  • to leave off (+Infin)
  • to use up, spend, expend
  • to exhaust, rob of strength
  • to bring to accomplishment, fulfill
  • to end, reach an end
  • to make a thorough job
  • to come to an agreement with
  • to make an end to (something), destroy
  • to perpetrate
  • to hold (a religious rite), celebrate (a religious rite)
  • to continue until the end
  • to cause to produce the full effect
  • to consume
  • to kill
 • Middle Meaning:
  • to finish (off)
  • to do, accomplish
  • to perpetrate, commit
 • Passive Meaning:
  • to be determined
  • to have come to an end
  • to happen, occur
  • to be over
  • to be accomplished
  • to be fulfilled
  • to be completely formed
  • to occur, happen
  • to exhaust, use up last supply
  • to blot out, destroy
 • Forms:
Present
 • συντελῆται Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Sing
 • συντελούμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • συντελούμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • συντελοῦν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • συντελοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • συντελοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • συντελούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • συντελοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • συντελῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • συντελουμένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • συντελεῖν Verb: Pres Act Infin
 • συντελεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • συντελεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • συντελεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
Imperfect
 • συνετέλει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • συνετέλουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • συνετέλουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • συντελῆται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • συντελέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • συντελεσθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • συντελεσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • συντελεσθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • συντελέσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • συντελέσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • συντελέσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • συντελέσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • συντελουμένης Part: Fut Mid Gen Sing Fem
Aorist
 • συνετέλεσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • συνετελέσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • συνετέλεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνετελέσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • συνετέλεσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • συνετελέσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • συνετελέσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • συνετέλεσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνετέλεσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνετελέσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • συνετελέσθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • συνετελέσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • συντελέσαι Verb: 1Aor Act Infin
 • συντελέσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • συντελέσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • συντελέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • συντελέσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • συντελέσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • συντέλεσον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • συνετελέσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • συντελεσθεισῶν Part: Aor Pass Gen Plur Fem
 • συντελεσθέντα Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • συντελεσθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • συντελεσθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • συντελεσθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • συντελεσθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
Perfect
 • συντετέλεσαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • συντετελεσμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • συντετελεσμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • συντετελεσμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • συντετελεσμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • συντετελεσμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Neut
 • συντετελέσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • συντετέλεσθε Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • συντετέλεσται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
συντελῆται
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Sing
 • Root: συντελέω
συντελοῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Opt 3rd Sing
 • Meaning: to complete
 • Root: συντελέω
συντελούμενα
συντελουμένης
 • Parse:
  • Part: Fut Mid Gen Sing Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: συντελέω
συντελούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: συντελέω
συντελουμένων
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
  • Part: Fut Mid Gen Plur MFN
 • Meaning: to bring to an end, complete
 • Root: συντελέω
συντελοῦν
συντελοῦνται
συντελοῦντες
συντελοῦντος
 • Parse: Part: Pres/Fut Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to bring to an end, complete
 • Root: συντελέω
συντελούντων
συντελοῦσι, συντελοῦσιν
συντελῶν
συντέμνοντες
συντέμνω
 • Active Meaning:
  • to cut short, shorten, limit, cut down
  • to shorten the duration of
  • to finish quickly, to do something in a short amount of time
  • to summarize
  • to determine as appropriate
 • Passive Meaning:
  • to be shortened
  • to be completed
  • to run short (of time)
 • Forms:
Present
 • συντέμνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • συντέμνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
Aorist
 • συνετμήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
Perfect
 • συντέτμηκεν Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • συντέτμηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • συντέτμηκεν Verb: Perf Act Infin
 • συντετμημένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • συντετμημένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • συντετμημένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • συντετμημένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • συντέτμηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
συντέμνων
συντεταγμένα
συντέτακται
συντέταχα
συντετελέκατε
συντετέλεσαι
συντετελέσθαι
συντετέλεσθε
συντετελεσμένα
συντετελεσμένην
συντετελεσμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: συντελέω
συντετελεσμένων
συντετέλεσται
συντέτμηκεν
 • Parse:
  • Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Perf Act Infin
 • Root: συντέμνω
συντετμημένα
συντετμημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: συντέμνω
συντετμημένου
συντέτμηται
συντετριμμένη
συντετριμμένῃ
συντετριμμένην
συντετριμμένοις
συντετριμμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: συντρίβω
συντετριμμένος
συντετριμμένους
συντετριμμένων
συντετρίφθαι, συντετρῖφθαι
συντέτυχε
συντεχνῖται
συντεχνίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fellow-craftsman
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσυντεχνίτηςσυντεχνῖται
GENσυντεχνίτουσυντεχνιτῶν
DATσυντεχνίτῃσυντεχνίταις
ACCσυντεχνίτηνσυντεχνίτας