θλαδίαν
θλαδίας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: eunuch, gelding, castrated male
 • Forms:
θλάσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bruise, breach
 • Forms:
θλάσμασι, θλάσμασιν
θλάσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: θλάω
θλάσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: θλάω
θλάω
 • Meaning:
  • to crush, bruise
  • to break (a seal)
  • to hit hard
 • Forms:
  • ἔθλασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔθλασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἔθλασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐθλάσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἔθλων
   • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
   • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • θλάσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • θλάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • τεθλακότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
  • τεθλασμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
  • τεθλασμένον
   • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
   • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
θλῖβε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: θλίβω
θλίβει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: θλίβω
θλίβειν
θλιβείς
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: θλίβω
θλιβέντα
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Acc Sing Masc
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: θλίβω
θλιβέντες
 • Parse: Part: 1Aor Pass Nom Plur Masc
 • Root: θλίβω
θλιβέντων
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Plur Masc
 • Root: θλίβω
θλίβεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: θλίβω
θλιβέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: θλίβω
θλιβῆναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: θλίβω
θλιβῇς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: θλίβω
θλιβήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: θλίβω
θλιβήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: θλίβω
θλιβήσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: θλίβω
θλίβομαι
θλιβόμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: θλίβω
θλιβομένας
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Fem
 • Root: θλίβω
θλιβομένης
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Fem
 • Root: θλίβω
θλιβόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: θλίβω
θλιβομένοις
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: θλίβω
θλιβόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: θλίβω
θλιβομένου
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: θλίβω
θλιβομένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: θλίβω
θλίβοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: θλίβω
θλίβοντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: θλίβω
θλίβοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: θλίβω
θλίβοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: θλίβω
θλιβόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: θλίβω
θλίβουσι, θλίβουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • Root: θλίβω
θλιβουσῶν
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Fem
 • Root: θλίβω
θλίβω
 • Active Meaning:
  • to press upon, squeeze, crowd, crush, overwhelm
  • to knead (flour, clay)
  • to swindle (financially)
  • to press together, compress, make narrow, minimize, reduce
  • to oppress, afflict, distress, torment, trouble
 • Passive Meaning:
  • to be jammed full
  • to become restricted, narrow
 • Forms:
Present
 • θλίβουσιν
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • θλιβομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • θλιβομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • θλίβει
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • θλιβῇς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • θλιβῶσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • θλιβομένας Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Fem
 • θλίβειν Verb: Pres Act Infin
 • θλῖβε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • θλιβείς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • θλίβεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • θλιβέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • θλίβομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • θλιβόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • θλιβομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • θλιβόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • θλιβόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • θλιβομένης Part: Pres Mid/Pass Gen Fem
 • θλίβοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • θλίβοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • θλίβοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • θλίβοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • θλιβόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • θλίβουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • θλιβουσῶν Part: Pres Act Gen Plur Fem
 • θλίβωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
 • θλίβων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • θλίβωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Imperfect
 • ἔθλιβε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐθλίβετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἔθλιβον
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • θλιβήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • θλιβήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • θλιβήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • θλίψετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • θλίψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
Aorist
 • θλιβέντες Part: 1Aor Pass Nom Plur Masc
 • ἐθλίβη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐθλίβησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐθλίβητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • ἔθλιψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔθλιψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • θλῖψαι Verb: Aor Act Infin
 • θλίψαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • θλιψάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • θλίψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • θλίψητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • θλίψωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • θλιβέντα
  • Part: Aor Pass Acc Sing Masc
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • θλιβέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • θλιβῆναι Verb: Aor Act Infin
Perfect
 • τεθλιμμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • τεθλιμμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • τεθλιμμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
θλίβωμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
 • Root: θλίβω
θλίβων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: θλίβω
θλίβωσι, θλίβωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: θλίβω
θλιμμόν
θλιμμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: affliction, oppression
θλῖψαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: θλίβω
θλίψαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: θλίβω
θλιψάντων
 • Parse: Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: θλίβω
θλίψει
θλίψεις
 • Parse #1: Noun: Nom/Acc Plur Fem
 • Root: θλῖψις
 • ——
 • Parse #2: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: θλίβω
θλίψεσι, θλίψεσιν
θλίψετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: θλίβω
θλίψεων
θλίψεως
θλίψῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: θλίβω
θλίψῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: θλίβω
θλίψητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: θλίβω
θλῖψιν, θλίψιν
θλῖψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • trouble, oppressive circumstance, distressful circumstance
  • pressure, affliction, anguish, burden, persecution, tribulation
  • forced reduction
 • Note: θλίψις Alt. form Noun: Nom Sing Fem
 • Forms:
θλίψις
θλίψωσι, θλίψωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: θλίβω