ἀποκεῖμαι, ἀπόκειμαι
 • Meaning:
  • to be put away, be stored up
  • to be in reserve, be kept reserved
  • to be reserved
 • Forms:
  • ἀποκείμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • ἀποκείμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • ἀποκειμένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
  • ἀπόκειται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἀποκείμενα
ἀποκειμένην
ἀποκείμενον
ἀπόκειται
ἀποκεκαλυμμένοι
ἀποκεκλεισμέναι
ἀποκέκλεισται
ἀποκεκομμένοι
ἀποκεκομμένος
ἀποκεκριμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Meaning: to set apart
 • Root: ἀποκρίνω
ἀποκέκρινται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Meaning: to set apart
 • Root: ἀποκρίνω
ἀποκεκρίσθαι
ἀποκέκριται
ἀποκεκρυμμένην
ἀποκεκρυμμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἀποκρύπτω
ἀποκεκρυμμένου
ἀποκεκυλισμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἀποκυλίω
ἀποκεκύλισται
ἀπόκενα
ἀπόκενοι
ἀποκενοῖ
ἀπόκενος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • quite empty, exhausted
 • Forms:
ἀποκένους
ἀποκενόω
 • Meaning:
  • to strip (someone) bare of his possessions
  • to exhaust, drain, evacuate
  • to relieve oneself, have a bowel movement, empty the bowels
 • Forms:
  • ἀποκενοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀποκενώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀποκενώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀποκεντέω
 • Meaning:
  • to pierce through (with a view to killing)
  • to stab (with a sword), thrust through
 • Forms:
  • ἀποκεντοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • ἀποκεντούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • ἀπεκέντησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀποκέντησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀποκεντήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
ἀποκέντησιν
ἀποκέντησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: piercing (with a sword)
ἀποκέντησον
ἀποκεντήσωσι, ἀποκεντήσωσιν
ἀποκεντοῦντος
ἀποκεντούντων
ἀποκενώσει
ἀποκενώσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀποκενόω
ἀποκεφαλίζω
 • Meaning: to behead, decapitate
 • Forms:
  • ἀπεκεφάλισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀπεκεφάλισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπεκεφάλισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀποκεχωρηκώς
ἀποκεχωρισμένῳ