περιέβαλε
περιέβαλεν
περιέβαλες
περιεβάλεσθε
περιεβάλετε
περιεβάλετο
περιέβαλλον
περιεβάλομεν
περιέβαλον
περιεβάλοντο
περιεβλέπετο
περιεβλέψατο
περιεγένοντο
περιεδέδετο
περιέδησεν
top
περιεδίπλωσε
περιέδραμον
περιέδυσαν
περιεζωσάμην
περιεζώσαντο
περιέζωσας
περιεζώσατο
περιέζωσεν
περιεζωσμέναι
περιεζωσμένη
περιεζωσμένην
περιεζωσμένοι
περιεζωσμένον
περιεζωσμένος
περιεζωσμένου
top
περιέθεσαν
περιέθετο
περιέθηκα
περιέθηκαν
περιέθηκας
περιέθηκε
περιέθηκεν
περιείλαντο
περιείλατο
περιεῖλεν
περιειληφυῖα
περιεῖλον
περίειμι
περιεῖχεν
περιειχόμην
top
περιεκάθαρεν
περιεκάθηντο
περιεκάθητο
περιεκάθισαν
περιεκάθισεν
περιέκαιεν
περιεκάλυπτον
περιεκέχυτο
περιέκλασεν
περιεκλύσατο
περιέκλων
περιεκόμπουν
περιεκράτησε
περιεκράτησεν
περιέκρυβε
top
περιέκρυβεν
περιεκτικός
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: grasping, comprehensive
  • Forms:
    • περιεκτικώταται Adj: Nom Plur Fem Superlative
περιεκτικώταται
περιεκύκλου
περιεκύκλωσαν
περιεκύκλωσε
περιέλαβεν
περιέλαμψε
περιέλαμψεν
περιελαύνω
περίελε
περιελεῖ
περιελεῖν
περιελεῖς
top
περιέλεσθε
περιέλετε
περιελέτω
περιελεύσεται
περιελεύσονται
περιέλῃ
περιέλῃς
περιελθεῖν
περιέλθῃ
περιελθόντες
περιελθοῦσα
περιελθών
περιελομένη
περιελόμενος
περιελόντες
περιελοῦ
top
περιελοῦνται
περιελῶ
περιελών
περιέμενεν
περιενέγκασαν
περιέξυσεν
περιεπάτει
περιεπάτεις
περιεπάτησα
περιεπατήσαμεν
περιεπάτησαν
περιεπάτησας
περιεπατήσατε
περιεπάτησε
περιεπάτησεν
top
περιεπατοῦμεν
περιεπάτουν
περιέπειραν
περιεπεπατήκει
περιέπεσεν
περιέπεσον
περιεπλάκησαν
περιέπλεκεν
περιεποιησάμην
περιεποιήσαντο
περιεποιήσατο
περιεποιοῦντο
περίεργα
περιεργάζομαι
top
περιεργαζομένους
περιεργάζου
περιεργία
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: meddling, over-exactness, perfectionist
  • Forms:
    • περιεργίας Noun: Gen Sing Fem
περιεργίας
περίεργοι
περίεργος
περιερραντίσθη
περιέρρεον
περιέρχεται
περιέρχομαι
περιερχόμεναι
top
περιερχομένη
περιερχομένων
περιέσπασεν
περιεσπᾶτο
περιέστειλες
περιεστηκόσιν
περιέστησαν
περίεστιν
περιεστώς
περιεστῶτα
περιεστῶτας
περιεστῶτες
περιέσχε
περιέσχεν
περιέσχον
top
περιετείχισεν
περιέτεμεν
περιετέμετο
περιέτεμον
περιετέμοντο
περιετίθετο
περιετμήθη
περιετμήθητε
περιέτρεχε
περιεφέροσαν
περιέφραξας
περιεφρόνει
περιεφύτευσεν
περιεχαράκωσαν
περιέχει
top
περιέχεον
περιεχόμενα
περιεχόμενοι
περιεχόμενος
περιέχοντας
περιέχοντος
περιέχουσαι
περιέχουσαν
περιεχούσης
περιέχουσι
περιέχουσιν
περιεχουσῶν
περιεχρύσωσεν
περιεχύθη
περιέχω