περιέβαλε
περιέβαλεν
περιέβαλες
περιεβάλεσθε
περιεβάλετε
περιεβάλετο
περιέβαλλον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: περιβάλλω
περιεβάλλοντο
περιεβάλομεν
περιέβαλον
περιεβάλοντο
περιεβλέπετο
περιεβλέψατο
περιεγένοντο
περιεδέδετο
περιέδησεν
περιεδίπλωσε
περιέδραμον
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing; Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: περιτρέχω
περιέδυσαν
περιεζωσάμην
περιεζώσαντο
περιέζωσας
περιεζώσατο
περιέζωσεν
περιεζωσμέναι
περιεζωσμένη
περιεζωσμένην
περιεζωσμένοι
περιεζωσμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: περιζώννυμι
περιεζωσμένος
περιεζωσμένου
περιέθεσαν
περιέθετο
περιέθηκα
περιέθηκαν
περιέθηκας
περιέθηκε
περιέθηκεν
περιείλαντο
περιείλατο
περιεῖλεν
περιείλετο
περιειληφυῖα
περιεῖλον
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing; Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: περιαιρέω
περίειμι
περιεῖχεν
περιειχόμην
περιεκάθαρεν
περιεκάθηντο
περιεκάθητο
περιεκάθισαν
περιεκάθισεν
περιέκαιεν
περιεκάλυπτον
περιεκέχυτο
περιέκλασεν
περιεκλύσατο
περιέκλων
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: περικλάω
περιεκόμπουν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: περικομπέω
περιεκράτησε
περιεκράτησεν
περιέκρυβε
περιέκρυβεν
περιεκτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • grasping, comprehensive
  • comprising
 • Forms:
  • περιεκτικώταται Adj: Nom Plur Fem Superlative
περιεκτικώταται
περιεκύκλου
περιεκύκλωσαν
περιεκύκλωσε
περιέλαβεν
περιέλαμψε
περιέλαμψεν
περιελαύνω
περίελε
περιελεῖ
περιελεῖν
περιελεῖς
περιέλεσθε
περιέλετε
περιελέτω
περιελεύσεται
περιελεύσονται
περιέλῃ
περιέλῃς
περιελθεῖν
περιέλθῃ
περιελθόντες
περιελθοῦσα
περιελθών
περιελομένη
περιελόμενος
περιελόντες
περιελοῦ
περιελοῦνται
περιελῶ
περιελών
περιέμενεν
περιενέγκασαν
περιέξυσεν
περιεπάτει
περιεπάτεις
περιεπάτησα
περιεπατήσαμεν
περιεπάτησαν
περιεπάτησας
περιεπατήσατε
περιεπάτησε
περιεπάτησεν
περιεπατοῦμεν
περιεπάτουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: περιπατέω
περιέπειραν
περιεπεπατήκει
περιέπεσεν
περιέπεσον
περιεπλάκη
περιεπλάκησαν
περιέπλεκεν
περιεποιησάμην
περιεποιήσαντο
περιεποιήσατο
περιεποιοῦντο
περίεργα
περιεργάζομαι
περιεργαζομένους
περιεργάζου
περιεργία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • meddling, over-exactness, perfectionist
  • act of busying oneself improperly
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπεριεργίαπεριεργίαι
GENπεριεργίαςπεριεργιῶν
DATπεριεργίᾳπεριεργίαις
ACCπεριεργίανπεριεργίας
VOCπεριεργίαπεριεργίαι
περιεργίας
περίεργοι
περίεργος
περιερραντίσθη
περιέρρεον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: περιρρέω
περιέρχεται
περιέρχομαι
 • Present
 • περιέρχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • περιερχόμεναι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Fem
 • περιερχομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • περιερχομένων Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Masc
 • Imperfect
 • Future
 • περιελεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • περιελεύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • περιελθέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • περιέλῃ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • περιέλῃς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • περιελθεῖν Verb: Aor Act Infin
 • περιῆλθον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • περιήλθοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • περιέλθῃ
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • περιελθόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • περιελθοῦσα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • περιελθών Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Perfect
περιελθέτω
περιερχόμεναι
περιερχομένη
περιερχομένων
περιέσπασεν
περιεσπᾶτο
περιέστειλες
περιεστηκόσιν
περιέστησαν
περίεστιν
περιεστώς
περιεστῶτα
περιεστῶτας
περιεστῶτες
περιέσχε
περιέσχεν
περιέσχον
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing; Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: περιέχω
περιετείχισεν
περιέτεμεν
περιετέμετο
περιετέμνοντο
περιέτεμον
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing; Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: περιτέμνω
περιετέμοντο
περιετίθει
περιετίθετο
περιετμήθη
περιετμήθητε
περιέτρεχε
περιεφέροσαν
περιέφραξας
περιεφρόνει
περιεφύτευσεν
περιεχαράκωσαν
περιέχει
περιέχεον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: περιχέω
περιεχόμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: περιέχω
περιεχόμενοι
περιεχόμενος
περιέχον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: περιέχω
περιέχοντας
περιέχοντος
περιέχουσαι
περιέχουσαν
περιεχούσης
περιέχουσι
περιέχουσιν
περιεχουσῶν
περιεχρύσωσεν
περιεχύθη
περιέχω
 • Present
 • περιέχον Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • περιέχοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • περιέχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • περιεχόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • περιεχόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • περιεχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • περιέχοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • περιέχουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • περιέχουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • περιεχούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • περιέχουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • περιέχουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • περιεχουσῶν Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
 • Imperfect
 • περιέχον
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • περιεῖχεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • περιειχόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Future
 • Aorist
 • περιέσχε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • περιέσχεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • περιέσχον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Perfect