περιέβαλε
περιέβαλεν
περιέβαλες
περιεβάλεσθε
περιεβάλετε
περιεβάλετο
περιέβαλλον
περιεβάλομεν
περιέβαλον
περιεβάλοντο
περιεβλέπετο
περιεβλέψατο
περιεγένοντο
περιεδέδετο
περιέδησεν
περιεδίπλωσε
περιέδραμον
περιέδυσαν
περιεζωσάμην
περιεζώσαντο
περιέζωσας
περιεζώσατο
περιέζωσεν
περιεζωσμέναι
περιεζωσμένη
περιεζωσμένην
περιεζωσμένοι
περιεζωσμένον
περιεζωσμένος
περιεζωσμένου
περιέθεσαν
περιέθετο
περιέθηκα
περιέθηκαν
περιέθηκας
περιέθηκε
περιέθηκεν
περιείλαντο
περιείλατο
περιεῖλεν
περιείλετο
περιειληφυῖα
περιεῖλον
περίειμι
περιεῖχεν
περιειχόμην
περιεκάθαρεν
περιεκάθηντο
περιεκάθητο
περιεκάθισαν
περιεκάθισεν
περιέκαιεν
περιεκάλυπτον
περιεκέχυτο
περιέκλασεν
περιεκλύσατο
περιέκλων
περιεκόμπουν
περιεκράτησε
περιεκράτησεν
περιέκρυβε
περιέκρυβεν
περιεκτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • grasping, comprehensive
  • comprising
 • Forms:
  • περιεκτικώταται Adj: Nom Plur Fem Superlative
περιεκτικώταται
περιεκύκλου
περιεκύκλωσαν
περιεκύκλωσε
περιέλαβεν
περιέλαμψε
περιέλαμψεν
περιελαύνω
περίελε
περιελεῖ
περιελεῖν
περιελεῖς
περιέλεσθε
περιέλετε
περιελέτω
περιελεύσεται
περιελεύσονται
περιέλῃ
περιέλῃς
περιελθεῖν
περιέλθῃ
περιελθόντες
περιελθοῦσα
περιελθών
περιελομένη
περιελόμενος
περιελόντες
περιελοῦ
περιελοῦνται
περιελῶ
περιελών
περιέμενεν
περιενέγκασαν
περιέξυσεν
περιεπάτει
περιεπάτεις
περιεπάτησα
περιεπατήσαμεν
περιεπάτησαν
περιεπάτησας
περιεπατήσατε
περιεπάτησε
περιεπάτησεν
περιεπατοῦμεν
περιεπάτουν
περιέπειραν
περιεπεπατήκει
περιέπεσεν
περιέπεσον
περιεπλάκησαν
περιέπλεκεν
περιεποιησάμην
περιεποιήσαντο
περιεποιήσατο
περιεποιοῦντο
περίεργα
περιεργάζομαι
περιεργαζομένους
περιεργάζου
περιεργία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • meddling, over-exactness, perfectionist
  • act of busying oneself improperly
 • Forms:
  • περιεργίας Noun: Gen Sing Fem
περιεργίας
περίεργοι
περίεργος
περιερραντίσθη
περιέρρεον
περιέρχεται
περιέρχομαι
περιελθέτω
περιερχόμεναι
περιερχομένη
περιερχομένων
περιέσπασεν
περιεσπᾶτο
περιέστειλες
περιεστηκόσιν
περιέστησαν
περίεστιν
περιεστώς
περιεστῶτα
περιεστῶτας
περιεστῶτες
περιέσχε
περιέσχεν
περιέσχον
περιετείχισεν
περιέτεμεν
περιετέμετο
περιετέμνοντο
περιέτεμον
περιετέμοντο
περιετίθει
περιετίθετο
περιετμήθη
περιετμήθητε
περιέτρεχε
περιεφέροσαν
περιέφραξας
περιεφρόνει
περιεφύτευσεν
περιεχαράκωσαν
περιέχει
περιέχεον
περιεχόμενα
περιεχόμενοι
περιεχόμενος
περιέχον
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: περιέχω
περιέχοντας
περιέχοντος
περιέχουσαι
περιέχουσαν
περιεχούσης
περιέχουσι
περιέχουσιν
περιεχουσῶν
περιεχρύσωσεν
περιεχύθη
περιέχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to surround, encompass, contain
   • to cover over, overlay, coat, blanket, envelop
   • to befall, seize, overcome
   • to embrace, include
   • to contain (within a document) (Acts 23:25TR)
  • Middle:
   • to hold one's arms round another, take charge of, protect
   • to cling to, be fond of (something/someone)
   • to overlay (e.g., overlay with gold)
  • Passive:
   • to be shut in or beleaguered
   • to be in a siege
 • Cognates: ἀμπέχω, ἀνέχω, ἀντέχω, ἀπέχω, ἀποσυνέχω, διακατέχω, ἔχω, ἐμπεριέχω, ἐνέχω, ἐπέχω, ἐπισυνέχω, ἐξέχω, κατέχω, μετέχω, παρέχω, περιέχω, προέχω, προκατέχω, προσανέχω, προσέχω, συμμετέχω, συμπεριέχω, συνέχω, ὑπέχω, ὑπερέχω
 • Forms:
  • περιέχον
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • περιέχοντος Verb: Pres Act Part Gen sing Masc/Neut
  • περιέχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • περιεχόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
  • περιεχόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • περιεχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • περιέχοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • περιέχουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
  • περιέχουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • περιεχούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • περιέχουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • περιέχουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • περιεχουσῶν Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
  • περιεῖχεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • περιειχόμην Verb: Imp Mid Ind 1st Sing
  • περιέσχε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • περιέσχεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • περιέσχον Verb: Aor Act Ind 3rd Plur