περιέβαλε, περιέβαλεν
περιέβαλες
περιεβάλεσθε
περιεβάλετε
περιεβάλετο
περιέβαλλον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: περιβάλλω
περιεβάλλοντο
περιεβάλομεν
περιέβαλον
περιεβάλοντο
περιεβλέπετο
περιεβλέψατο
περιεγένοντο
περιεδέδετο
περιέδησε, περιέδησεν
περιεδίπλωσε
περιέδραμον
περιέδυσαν
περιεζωσάμην
περιεζώσαντο
περιέζωσας
περιεζώσατο
περιέζωσε, περιέζωσεν
περιεζωσμέναι
περιεζωσμένη
περιεζωσμένην
περιεζωσμένοι
περιεζωσμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: περιζώννυμι
περιεζωσμένος
περιεζωσμένου
περιέθεσαν
περιέθετο
περιέθηκα
περιέθηκαν
περιέθηκας
περιέθηκε, περιέθηκεν
περιείλαντο
περιείλατο
περιεῖλε, περιεῖλεν
περιείλετο
περιειληθέντος
περιειληφυῖα
περιεῖλον
περιειλούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to wrap around
 • Root: περιείλω
περιείλω
 • Meaning: to wrap around
περίειμι
 • Meaning #1: (based on εἰμί and infinitive: εἶναι)
  • to outlive, survive, remain alive
  • to be still present
  • to be superior, excel
  • to have at hand, have at one's disposal
 • ——
 • Meaning #2: (based on εἶμι and infinitive ἰέναι)
  • to go around
  • to move about in pursuit
 • Forms:
  • περιόντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • περίεστιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • περιόν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • περιόντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • περιόντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • περιοῦσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
  • περιών Part: Pres Act Nom Sing Masc
περιείργασμαι
περιεῖχε, περιεῖχεν
περιειχόμην
περιεκάθαρε, περιεκάθαρεν
περιεκάθηντο
περιεκάθητο
περιεκάθισαν
περιεκάθισε, περιεκάθισεν
περιέκαιε, περιέκαιεν
περιεκάλυπτον
περιεκέχυτο
περιέκλασε, περιέκλασεν
περιεκλύσατο
περιέκλων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: περικλάω
περιεκόμπουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: περικομπέω
περιεκράτησε, περιεκράτησεν
περιέκρυβε, περιέκρυβεν
περιεκτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • grasping, comprehensive
  • comprising
 • Forms:
  • περιεκτικώταται Superlative Adj: Nom Plur Fem
περιεκτικώταται
περιεκύκλου
περιεκύκλωσαν
περιεκύκλωσε
περιέλαβε, περιέλαβεν
περιέλαμψε, περιέλαμψεν
περιελαύνω
 • Meaning: to drive about
 • Forms:
  • περιήλαυνεν Verb: Aor/Imp Act Ind 3rd Sing
περίελε
περιελεῖ
περιελεῖν
περιελεῖς
περιέλειχε, περιέλειχεν
περιελέσθαι
περιέλεσθε
περιέλετε
περιελέτω
περιελεύσεται
περιελεύσονται
περιέλῃ
περιέλῃς
περιελθεῖν
περιελθέτω
περιέλθῃ
περιελθόντες
περιελθοῦσα
περιελθών
περιελομένη
περιελόμενος
περιελόντες
περιελοῦ
περιελοῦσα
περιελοῦνται
περιελῶ
περιελών
περιέμενε, περιέμενεν
περιενέγκασαν
περιέξυσε, περιέξυσεν
περιεπάτει
περιεπάτεις
περιεπάτησα
περιεπατήσαμεν
περιεπάτησαν
περιεπάτησας
περιεπατήσατε
περιεπάτησε, περιεπάτησεν
περιεπατοῦμεν
περιεπάτουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: περιπατέω
περιέπειραν
περιεπεπατήκει
περιέπεσε, περιέπεσεν
περιέπεσον
περιεπλάκη
περιεπλάκησαν
περιέπλεκε, περιέπλεκεν
περιεποιησάμην
περιεποίησαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to keep safe, preserve
 • Root: περιποιέω
περιεποιήσαντο
περιεποιήσατο
περιεποιοῦντο
περιεπτυγμένου
 • Parse: Part: Aor Mid Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to enshroud, cover over
 • Root: περιπτύσσω
περιεπύλωσε
 • Parse: ??
 • Meaning: to surround
περίεργα
περιεργάζομαι
 • Meaning:
  • to do something unnecessary
  • to take more pains than enough about something
  • to waste one's labour on
  • to do something useless
  • to be a busybody
  • to work all around, i.e., bustle about (meddle)
 • Forms:
  • περιεργαζομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • περιεργάζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
περιεργαζομένους
περιεργάζου
περιεργασάμενος
περιεργία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • meddling, over-exactness, perfectionist
  • act of busying oneself improperly
 • Forms:
περιεργίαν
περιεργίας
περίεργοι
περιέργοις
περίεργος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Of people: busybody
  • Of people: meddlesome, curious, involving in things of no concern
  • Of things: belonging to magic
 • Forms:
  • περίεργα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • περίεργοι Adj: Nom Plur Masc
περιέργως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: curiously
περιερραντίσθη
περιέρρεον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: περιρρέω
περιέρχεται
περιέρχομαι
 • Meaning:
  • to go around, sail around
  • to go from place to place, go from (door to door)
  • to go around
  • to wander about
  • to make a circuit
 • Forms:
Present
 • περιέρχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • περιερχόμεναι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
 • περιερχομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • περιερχομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
Imperfect
Future
 • περιελεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • περιελεύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • περιελθέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • περιελθεῖν Verb: Aor Act Infin
 • περιῆλθον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • περιήλθοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • περιέλθῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • περιέλθῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • περιελθόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • περιελθοῦσα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • περιελθών Part: Aor Act Nom Sing Masc
περιερχόμεναι
περιερχομένη
περιερχομένων
περιέσπασε, περιέσπασεν
περιεσπᾶτο
περιέστειλες
περιεστηκόσι, περιεστηκόσιν
περιέστησαν
περίεστιν
περιεστώς
περιεστῶτα
περιεστῶτας
περιεστῶτες
περιέσχε, περιέσχεν
περιέσχον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: περιέχω
περιετείχισε, περιετείχισεν
περιέτεμε, περιέτεμεν
περιετέμετο
περιετέμνοντο
περιέτεμον
περιετέμοντο
περιετίθει
περιετίθετο
περιετμήθη
περιετμήθητε
περιέτρεχε
περιέτυχε
περιέτυχον
περιεφέροσαν
περιέφραξας
περιέφραξεν
περιεφρόνει
περιεφύτευσε, περιεφύτευσεν
περιεχαράκωσαν
περιέχει
περιέχεον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: περιχέω
περιέχεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: encompass, embrace, surround
 • Root: περιέχω
περιεχής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: surrounding, embracing
περιεχόμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Meaning: to encompass, embrace, surround
 • Root: περιέχω
περιεχόμενα
περιεχόμενοι
περιεχόμενος
περιέχον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: περιέχω
περιέχοντας
περιέχοντος
περιέχουσαι
περιέχουσαν
περιεχούσης
περιέχουσι, περιέχουσιν
περιεχουσῶν
περιεχρύσωσε, περιεχρύσωσεν
περιεχύθη
περιέχω
 • Active Meaning:
  • to surround, encompass, contain
  • to cover over, overlay, coat, blanket, envelop
  • to befall, seize, overcome
  • to embrace, include
  • to contain (within a document) (Acts 23:25TR)
 • Middle Meaning:
  • to hold one's arms round another, take charge of, protect
  • to cling to, be fond of (something/someone)
  • to overlay (e.g., overlay with gold)
 • Passive Meaning:
  • to be shut in or beleaguered
  • to be in a siege
 • Forms:
Present
 • περιέχον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • περιέχοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • περιέχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • περιεχόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • περιεχόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • περιεχόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • περιέχοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • περιέχουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • περιέχουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • περιεχούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • περιέχουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • περιέχουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • περιεχουσῶν Part: Pres Act Gen Plur Fem
Imperfect
 • περιέχον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • περιέχον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • περιεῖχε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • περιειχόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
Future
Aorist
 • περιέσχε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • περιέσχον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
περιέχων
 • Parse #1: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to encompass, embrace, surround
 • Root: περιέχω
 • ——
 • Parse #2: Adj: Gen Plur MFN
 • Meaning: surrounding, embracing
 • Root: περιεχής