περιέβαλε
περιέβαλε(ν)
περιέβαλες
περιεβάλεσθε
περιεβάλετε
περιεβάλετο
περιέβαλλον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: περιβάλλω
περιεβάλλοντο
περιεβάλομεν
περιέβαλον
περιεβάλοντο
περιεβλέπετο
περιεβλέψατο
περιεγένοντο
περιεδέδετο
περιέδησε(ν)
περιεδίπλωσε
περιέδραμον
περιέδυσαν
περιεζωσάμην
περιεζώσαντο
περιέζωσας
περιεζώσατο
περιέζωσε(ν)
περιεζωσμέναι
περιεζωσμένη
περιεζωσμένην
περιεζωσμένοι
περιεζωσμένον
περιεζωσμένος
περιεζωσμένου
περιέθεσαν
περιέθετο
περιέθηκα
περιέθηκαν
περιέθηκας
περιέθηκε
περιέθηκε(ν)
περιείλαντο
περιείλατο
περιεῖλε(ν)
περιείλετο
περιειληφυῖα
περιεῖλον
περίειμι
περιεῖχε(ν)
περιειχόμην
περιεκάθαρε(ν)
περιεκάθηντο
περιεκάθητο
περιεκάθισαν
περιεκάθισε(ν)
περιέκαιε(ν)
περιεκάλυπτον
περιεκέχυτο
περιέκλασε(ν)
περιεκλύσατο
περιέκλων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: περικλάω
περιεκόμπουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: περικομπέω
περιεκράτησε
περιεκράτησε(ν)
περιέκρυβε(ν)
περιεκτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • grasping, comprehensive
  • comprising
 • Forms:
  • περιεκτικώταται Adj: Nom Plur Fem Superlative
περιεκτικώταται
περιεκύκλου
περιεκύκλωσαν
περιεκύκλωσε
περιέλαβε(ν)
περιέλαμψε
περιέλαμψε(ν)
περιελαύνω
περίελε
περιελεῖ
περιελεῖν
περιελεῖς
περιέλεσθε
περιέλετε
περιελέτω
περιελεύσεται
περιελεύσονται
περιέλῃ
περιέλῃς
περιελθεῖν
περιέλθῃ
περιελθόντες
περιελθοῦσα
περιελθών
περιελομένη
περιελόμενος
περιελόντες
περιελοῦ
περιελοῦνται
περιελῶ
περιελών
περιέμενε(ν)
περιενέγκασαν
περιέξυσε(ν)
περιεπάτει
περιεπάτεις
περιεπάτησα
περιεπατήσαμεν
περιεπάτησαν
περιεπάτησας
περιεπατήσατε
περιεπάτησε
περιεπάτησε(ν)
περιεπατοῦμεν
περιεπάτουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: περιπατέω
περιέπειραν
περιεπεπατήκει
περιέπεσε(ν)
περιέπεσον
περιεπλάκη
περιεπλάκησαν
περιέπλεκε(ν)
περιεποιησάμην
περιεποιήσαντο
περιεποιήσατο
περιεποιοῦντο
περίεργα
περιεργάζομαι
περιεργαζομένους
περιεργάζου
περιεργία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • meddling, over-exactness, perfectionist
  • act of busying oneself improperly
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπεριεργίαπεριεργίαι
GENπεριεργίαςπεριεργιῶν
DATπεριεργίᾳπεριεργίαις
ACCπεριεργίανπεριεργίας
VOCπεριεργίαπεριεργίαι
περιεργίας
περίεργοι
περίεργος
περιερραντίσθη
περιέρρεον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: περιρρέω
περιέρχεται
περιέρχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to go around, sail around
  • to go from place to place, go from (door to door)
  • to go around
  • to wander about
  • to make a circuit
 • Forms:
 • Present
 • περιέρχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • περιερχόμεναι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
 • περιερχομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • περιερχομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • Imperfect
 • Future
 • περιελεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • περιελεύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • περιελθέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • περιέλῃ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • περιέλῃς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • περιελθεῖν Verb: Aor Act Infin
 • περιῆλθον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • περιήλθοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • περιέλθῃ
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • περιελθόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • περιελθοῦσα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • περιελθών Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Perfect
περιελθέτω
περιερχόμεναι
περιερχομένη
περιερχομένων
περιέσπασε(ν)
περιεσπᾶτο
περιέστειλες
περιεστηκόσιν
περιέστησαν
περίεστιν
περιεστώς
περιεστῶτα
περιεστῶτας
περιεστῶτες
περιέσχε
περιέσχε(ν)
περιέσχον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: περιέχω
περιετείχισε(ν)
περιέτεμε(ν)
περιετέμετο
περιετέμνοντο
περιέτεμον
περιετέμοντο
περιετίθει
περιετίθετο
περιετμήθη
περιετμήθητε
περιέτρεχε
περιεφέροσαν
περιέφραξας
περιεφρόνει
περιεφύτευσε(ν)
περιεχαράκωσαν
περιέχει
περιέχεον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: περιχέω
περιεχόμενα
περιεχόμενοι
περιεχόμενος
περιέχον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: περιέχω
περιέχοντας
περιέχοντος
περιέχουσαι
περιέχουσαν
περιεχούσης
περιέχουσι(ν)
περιεχουσῶν
περιεχρύσωσε(ν)
περιεχύθη
περιέχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to surround, encompass, contain
   • to cover over, overlay, coat, blanket, envelop
   • to befall, seize, overcome
   • to embrace, include
   • to contain (within a document) (Acts 23:25TR)
  • Middle:
   • to hold one's arms round another, take charge of, protect
   • to cling to, be fond of (something/someone)
   • to overlay (e.g., overlay with gold)
  • Passive:
   • to be shut in or beleaguered
   • to be in a siege
 • Forms:
 • Present
 • περιέχον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • περιέχοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • περιέχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • περιεχόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • περιεχόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • περιεχόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • περιέχοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • περιέχουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • περιέχουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • περιεχούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • περιέχουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • περιέχουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • περιεχουσῶν Part: Pres Act Gen Plur Fem
 • Imperfect
 • περιέχον
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • περιεῖχε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • περιειχόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Future
 • Aorist
 • περιέσχε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • περιέσχον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Perfect