περιχαλάω
 • Active Meaning:
  • to relax all around
 • Passive Meaning:
  • to be relaxed, be feeble
 • Forms:
  • περικεχαλασμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
περιχαλκόω
 • Meaning:
  • to bronze-plate; to plate with brass, bronze, or copper
  • to overlay with brass, bronze, or copper
 • Forms:
  • περιχαλκώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
περιχαλκώσεις
περιχαρακόω
 • Meaning: to surround with a stockade
 • Forms:
  • περιχαράκωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • περιεχαράκωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
περιχαράκωσον
περιχαρεῖς
περιχαρής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: very glad, exceeding joyous
 • Forms:
περιχέω
 • Meaning:
  • to pour around, spread, or scatter around
  • to affect thoroughly
  • to overcome, engulf
 • Forms:
  • περιχυθέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
  • περιέχεον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • περιέχεον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • περιεχύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • περιεκέχυτο Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • περικεχυμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
περίχρυσα
περίχρυσοι
περιχρύσοις
περίχρυσος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: gilded, gold-plated, set in gold
 • Forms:
  • περίχρυσα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • περίχρυσοι Adj: Nom Plur Masc
  • περιχρύσων Adj: Gen Plur MFN
περιχρυσόω
 • Meaning: to gild all over, cover with gold, plate with gold
 • Forms:
  • περιεχρύσωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • περικεχρυσωμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • περιχρύσοις Verb: Pres Act Ind/Subj 2nd Sing
περιχρύσων
περιχυθέντα
περίχωρα
περίχωρον
περίχωρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • neighbouring, adjoining, nearby, bordering
 • Substantival Meaning:
  • surrounding country, surrounding region, encircling land (area)
  • vicinity, environs, neighbourhood
  • nearby location
 • Forms:
περιχώρου
περιχώρους
περιχώρῳ
περιχώρων