περιχαλάω
περιχαλκόω
περιχαλκώσεις
περιχαρακόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to surround with a stockade
 • Cognates: χαρακόω, περιχαρακόω
 • Forms:
  • περιχαράκωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • περιεχαράκωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
περιχαράκωσον
περιχαρεῖς
περιχαρής
Singular
 MascFemNeut
NOMπεριχαρήςπεριχαρές
GENπεριχαροῦς
DATπεριχαρεῖ
ACCπεριχαρῆπεριχαρές
Plural
 MascFemNeut
NOMπεριχαρεῖςπεριχαρῆ
GENπεριχαρῶν
DATπεριχαρέσι(ν)
ACCπεριχαρεῖςπεριχαρῆ
περιχέω
περίχρυσα
περίχρυσοι
περιχρύσοις
περίχρυσος
περιχρυσόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to gild all over, cover with gold, plate with gold
 • Cognates: καταχρυσόω, περιχρυσόω, χρυσόω
 • Forms:
  • περιεχρύσωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • περικεχρυσωμένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
  • περιχρύσοις Verb: Pres Act Ind/Subj 2nd Sing
περιχρύσων
περιχυθέντα
περίχωρα
περίχωρον
περίχωρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: neighbouring, surrounding country or region, vicinity, located nearby
 • Forms:
  • περίχωρα Adj: Acc Plur Neut
  • περίχωρον Adj: Acc Sing Fem
  • περιχώρου Adj: Gen Sing Fem
  • περιχώρους Adj: Acc Plur Fem
  • περιχώρῳ Adj: Dat Sing Fem
  • περιχώρων Adj: Gen Plur Masc
περιχώρου
περιχώρους
περιχώρῳ
περιχώρων