περί
 • Parse: Preposition
 • Meaning:
  • with Genitive: about, on, concerning, on account of, referring, pertains, applies, relating

   οὐ περὶ ἄρτων εἶπον
   I did not speak about loaves

   σὺ ἀποθνῄσκεις περὶ τῆς γυναικός
   you are dying on account of the woman (Gen 20:3)

   λαλήσατε περὶ ἐμοῦ Ἐφρὼν
   speak to Ephron on my behalf (Gen 23:8)

  • with Accusative: about, around, approximately
   • Of place:

    οἱ περὶ Κῦρον
    those around Cyrus

    περὶ τὰ ὅρια
    around the border

    περὶ τὴν πόλιν
    around the city

   • Of time:

    περὶ μέσας νύκτας
    about the middle of the night

  • with Dative:
   • positioned around - found only in Proverbs