περιτεθειμένα
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: περιτίθημι
περιτεθῆναι
περιτειχίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to surround with a defensive wall
  • to wall all around
  • to be surrounded
  • to fence with
 • Cognates: περιτειχίζω, τειχίζω
 • Forms:
  • περιτετείχισται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • περιτετειχισμένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • περιετείχισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • περιτετειχισμένα Verb: Perf Mid Part Nom Plur Neut
περίτειχος
περίτεμε
περιτεμεῖ
περιτεμεῖν
περιτεμεῖς
περιτεμεῖσθε
περιτέμεσθε
περιτέμνειν
περιτέμνεσθαι
περιτεμνεσθω
περιτέμνετε
περιτέμνησθε
περιτεμνόμενοι
περιτεμνομένῳ
περιτέμνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to circumcise, cut around, sever
 • Cognates: ἀνατέμνω, ἀποτέμνω, ἐκτέμνω, ἐπιτέμνω, κατατέμνω, περιτέμνω, συντέμνω, τέμνω
 • Forms:
  • περιετέμνοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • περιτέτμηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • περιέτεμεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • περιετέμετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • περιέτεμον Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • περιετέμοντο Verb: 2Aor Mid imp 3rd Plur
  • περιετμήθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
  • περιετμήθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • περίτεμε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • περιτεμεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • περιτεμεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • περιτεμεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • περιτεμεῖσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • περιτέμεσθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • περιτέμνειν Verb: Pres Act Infin
  • περιτέμνεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • περιτεμνεσθω Verb: Pres Pass Imperative 3rd Sing
  • περιτέμνετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • περιτέμνησθε Verb: Pres Pass Subj 2nd Plur
  • περιτεμνόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • περιτεμνομένῳ Verb: Pres Pass Part Dat Sing Masc
  • περιτετμηκυῖαι Verb: Perf Act Part Nom Plur Fem
  • περιτετμημένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • περιτετμημένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
  • περιτετμημένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • περιτετμημένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
  • περιτέτμηνται Verb: Perf Mid Ind 3rd Plur
  • περιτμηθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • περιτμηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • περιτμηθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • περιτμηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • περιτμήθητε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
περιτετειχισμένα
περιτετειχισμένη
περιτετείχισται
περιτετμηκότας
περιτετμηκυῖαι
περιτετμηκυίας
περιτετμημένοι
περιτετμημένον
περιτετμημένος
περιτετμημένους
περιτέτμηνται
περιτέτμηται
περιτιθέασιν
περιτιθείς
περιτίθεμεν
περιτιθέναι
περιτίθημι
περιτμήγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cut around, circumcise
 • Forms:
  • περιτετμηκότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • περιτετμηκυίας Verb: Perf Act Part Acc Plur Fem
περιτμηθέντες
περιτμηθῆναι
περιτμηθήσεσθε
περιτμηθήσεται
περιτμήθητε
περιτμηθῆτε
περιτομή
περιτομῇ
περιτομήν
περιτομῆς
περιτρέπει
περιτρέπω
περιτρεχόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: περιτρέχω
περιτρέχω
περιτρέψει
περιττόν