περιτεθειμένα
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: περιτίθημι
περιτεθῆναι
περιτειχίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to surround with a defensive wall
  • to wall all around
  • to be surrounded
  • to fence with
 • Cognates: περιτειχίζω, τειχίζω
 • Forms:
  • περιτετείχισται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • περιτετειχισμένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • περιετείχισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • περιτετειχισμένα Verb: Perf Mid Part Nom Plur Neut
περίτειχος
περίτεμε
περιτεμεῖ
περιτεμεῖν
περιτεμεῖς
περιτεμεῖσθε
περιτεμέσθαι
περιτέμεσθε
περιτέμνειν
περιτέμνεσθαι
περιτεμνεσθω
περιτέμνετε
περιτέμνησθε
περιτεμνόμενοι
περιτεμνομένῳ
περιτέμνω
 • Present
 • περιτέμνειν Verb: Pres Act Infin
 • περιτέμνεσθαι Verb: Pres Pass Infin
 • περιτεμνεσθω Verb: Pres Pass Imperative 3rd Sing
 • περιτέμνετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • περιτέμνησθε Verb: Pres Pass Subj 2nd Plur
 • περιτεμνόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • περιτεμνομένῳ Verb: Pres Pass Part Dat Sing Masc
 • Imperfect
 • περιετέμνοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • περιτεμεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • περιτεμεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • περιτμηθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • περιτμηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • περιτεμεῖσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • Aorist
 • περιτεμέσθαι Verb: Aor Pass Infin
 • περιέτεμεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • περιετέμετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • περιέτεμον Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • περιετέμοντο Verb: 2Aor Mid imp 3rd Plur
 • περιετμήθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
 • περιετμήθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • περίτεμε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • περιτεμεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • περιτμηθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • περιτμηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • περιτμήθητε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • περιτέμεσθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • Perfect
 • περιτέτμηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • περιτετμηκυῖαι Verb: Perf Act Part Nom Plur Fem
 • περιτετμημένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
 • περιτετμημένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
 • περιτετμημένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
 • περιτετμημένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
 • περιτέτμηνται Verb: Perf Mid Ind 3rd Plur
περιτετειχισμένα
περιτετειχισμένη
περιτετείχισται
περιτετμηκότας
περιτετμηκυῖαι
περιτετμηκυίας
περιτετμημένοι
περιτετμημένον
περιτετμημένος
περιτετμημένους
περιτέτμηνται
περιτέτμηται
περιτιθέασιν
περιτιθείς
περιτίθεμεν
περιτιθέναι
περιτίθημι
 • Present
 • περιτιθέασιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • περιτιθείς Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • περιτίθεμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • περιτιθέναι Verb: Pres Act Infin
 • Imperfect
 • περιετίθει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • περιετίθετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
 • Future
 • περιθήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • περιθήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • περιθήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • περιθήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • περιθήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • περιθήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • περιθήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • περιτεθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • περίθετε Verb: Aor Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • περιέθεσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • περιέθετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • περιέθηκα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • περιέθηκαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • περιέθηκας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • περιέθηκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • περιέθηκεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • περιθεῖναι Verb: Aor Act Infin
 • περιθείς Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • περιθέμεναι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Fem
 • περιθέμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • περιθέντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • περιθέσθαι Verb: Aor Mid Infin
 • περιθέσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • περίθου Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Perfect
 • περιτεθειμένα
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
περιτμήγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cut around, circumcise
 • Forms:
  • περιτετμηκότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • περιτετμηκυίας Verb: Perf Act Part Acc Plur Fem
περιτμηθέντες
περιτμηθῆναι
περιτμηθήσεσθε
περιτμηθήσεται
περιτμήθητε
περιτμηθῆτε
περιτομή
Feminine
 SingularPlural
NOMπεριτομήπεριτομαί
GENπεριτομῆςπεριτομῶν
DATπεριτομῇπεριτομαῖς
ACCπεριτομήνπεριτομάς
VOCπεριτομήπεριτομαί
περιτομῇ
περιτομήν
περιτομῆς
περιτρέπει
περιτρέπω
περιτρεχόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: περιτρέχω
περιτρέχω
περιτρέψει
περιττόν