περιραίνω
περιρανεῖ
περιρανεῖς
περιρήγνυμι
περιρήξαντες
περιρήξας
περιρραίνω
περιρραίνων
περιρρανεῖ
περιρρανεῖς
περιρραντίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to sprinkle all around
  • to purify all around
 • Cognates: ἐπιρραντίζω, ῥαντίζω
 • Forms:
  • περιερραντίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
περιρρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to stream around, splash about
  • to fall all around
  • to run around
  • to be scattered around
 • Forms:
  • περιέρρεον
   • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
   • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
περιῤῥήγνυμι
περιρρήγνυω
περιρρήξαντες
περιρρήξας