περιπαθῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • in violent excitement
  • with violent emotion
  • in violent rage
  • with passionate indignation
  • passionately
  • greatly distressed
περιπατεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: περιπατέω
περιπάτει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: περιπατέω
περιπατεῖν
περιπατεῖς
περιπατεῖτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: περιπατέω
περιπατείτω
περιπατέω
 • Meaning:
  • to go about, walk around (a place)
  • to go about (as a description of clothing)
  • to walk along, walk up and down
  • to walk (as the walk of life), conduct oneself, conduct one's life
  • to be occupied with
 • Forms:
  • περιεπάτουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • περιεπάτουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • περιπατεῖ Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • περιπατεῖ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • περιπατεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • περιεπάτει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • περιεπάτεις Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
  • περιεπάτησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • περιεπατήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • περιεπάτησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • περιεπάτησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • περιεπατήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • περιεπάτησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • περιεπάτησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • περιεπατοῦμεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
  • περιεπεπατήκει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
  • περιπάτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • περιπάτει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • περιπατεῖν Verb: Pres Act Infin
  • περιπατεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • περιπατεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • περιπατεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • περιπατείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • περιπατῇ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • περιπατῇς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • περιπατῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • περιπατήσαισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
  • περιπατήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • περιπατήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • περιπατήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • περιπατήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • περιπατήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • περιπατήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • περιπατήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • περιπατῆτε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • περιπατοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • περιπατοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • περιπατοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • περιπατοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • περιπατοῦντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
  • περιπατοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • περιπατούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • περιπατοῦσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
  • περιπατοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • περιπατοῦσι Part: Pres Act Dat Plur Masc
  • περιπατοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • περιπατοῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc
  • περιπατῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • περιπατῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • περιπατῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • περιπεπατήκει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
περιπατῇ
περιπατῇς
περιπατῆσαι
περιπατήσαισαν
περιπατήσαντες
περιπατήσας
περιπατήσει
περιπατήσεις
περιπατήσῃ
περιπατήσουσι(ν)
περιπατήσωμεν
περιπατῆτε
περίπατοι
περιπάτοις
περίπατον
περίπατος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • walk, a walking about, walking around, promenade
  • a public walk
  • place for walking
  • digression
  • range
  • discussion
 • Forms:
  • περίπατοι Noun: Nom Plur Masc
  • περιπάτοις Noun: Dat Plur Masc
  • περίπατον Noun: Acc Sing Masc
  • περιπάτου Noun: Gen Sing Masc
περιπάτου
περιπάτους
περιπατοῦμεν
περιπατοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: περιπατέω
περιπατοῦντας
περιπατοῦντες
περιπατοῦντι
περιπατοῦντος
περιπατούντων
περιπατοῦσαν
περιπατοῦσι(ν)
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • Root: περιπατέω
περιπατῶ
περιπατῶμεν
περιπατῶν
περιπείροντες
περιπείρω
 • Meaning: to pierce through, impale, penetrate entirely, transfix
 • Forms:
  • περιέπειραν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
περιπεπατήκει
περιπεπλεγμένη
περιπεπλεγμένοι
περιπεπληγμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: περιπλήσσω
περιπεποίημαι
περιπεπτωκέναι
περιπεσεῖν
περιπεσεῖσθε
περιπέσῃ
περιπέσητε
περιπεσόντα
περιπεσόντες
περιπεσών
περιπεφραγμέναι
περιπεφραγμένην
περίπικρον
περίπικρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: very bitter, a bitter look
 • Forms:
  • περίπικρον Adj: Acc Sing Masc/Neut
περιπίπτει
περιπίπτειν
περιπίπτομεν
περιπίπτοντες
περιπίπτω
 • Meaning:
  • to encounter (without planning to do so)
  • to fall in with, encounter, fall into (trouble)
  • to fall among (robbers), fall into the hands of (robbers)
  • to become involved in (trials, punishment), incur (punishment)
 • Forms:
  • περιέπεσε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • περιέπεσον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • περιέπεσον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • περιπεσεῖν Verb: Aor Act Infin
  • περιπεσεῖσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • περιπέσητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
  • περιπεσόντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • περιπεσόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
  • περιπεσών Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • περιπίπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • περιπίπτειν Verb: Pres Act Infin
περιπλέκεσθαι
περιπλεκομένη
περιπλεκομένην
περιπλεκόμενοι
περιπλέκω
 • Meaning:
  • Active:
   • to bind up, tie up
   • to embrace, encompass
   • to frame in
   • to weave around, entwine around
   • Metaphorically: to make up and compose (a deceptive story)
   • Metaphorically: to apply all over
  • Middle/Passive:
   • to embrace, hug
   • to entangle, intertwine
   • to be twisted
   • to bend oneself
   • to wear (something) around (something)
 • Forms:
  • περιπλεκομένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
  • περιπλέκεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • περιεπλάκησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • περιέπλεκε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • περιπεπλεγμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • περιπεπλεγμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • περιπλεκομένη Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • περιπλεκόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • περιπλέκων Part: Pres Act Nom Sing Masc
περιπλέκων
περιπλήσσω
 • Meaning: to strike or smite around
 • Forms:
  • περιπεπληγμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • περιπεπληγμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
περιπνίγω
 • Meaning: to cause to suffocate (esp. by drowning)
 • Forms:
  • περιέπνιξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
περιποιεῖ
περιποιεῖν
περιποιεῖσθε
περιποιεῖται
περιποιεῖσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: περιποιέω
 • περιποιέομαι
  περιποιέω
  • Meaning:
   • Active:
    • to save something, preserve something (for oneself), keep safe
    • to keep alive, allow to survive without destroying
    • to acquire, gain, obtain (for oneself)
    • to bring about (something) for (someone)
   • Middle:
    • to purchase, procure, acquire, buy
    • to let live without destroying
    • to save, spare
    • to keep for oneself
    • to obtain, gain, acquire
    • to save the life of
    • to bring about
  • Forms:
   • περιποιεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • περιποιησάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
   • περιποιέομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
   • περιεποιήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
   • περιποιήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
   • περιποιοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
   • περιεποιησάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
   • περιεποιήσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
   • περιεποιοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
   • περιπεποίημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
   • περιποιεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
   • περιποιεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
   • περιποίησαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
   • περιποιησάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
   • περιποιήσαντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
   • περιποιήσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
   • περιποιήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
   • περιποιήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
   • περιποιήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
   • περιποιήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • περιποιησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
   • περιποιήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
   • περιποιησώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
   • περιποιούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  περιποίησαι
  περιποιῆσαι
  περιποιησάμενοι
  περιποιησάμενος
  περιποιήσαντι
  περιποιήσασθαι
  περιποιήσασθε
  περιποιήσεσθε
  περιποιήσεται
  περιποιήσετε
  περιποιήσεως
  περιποιήσῃ
  περιποίησιν
  περιποίησις
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
   • keeping safe, preserving, saving, preservation
   • gaining, obtaining
   • act of gaining possession of
   • possessing, possession, property
   • something that is acquired
   • survivors
  • Forms:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMπεριποίησιςπεριποιήσεις
  GENπεριποιήσεωςπεριποιήσεων
  DATπεριποιήσειπεριποιήσεσι(ν)
  ACCπεριποίησινπεριποιήσεις
  περιποιησόμεθα
  περιποιήσονται
  περιποιησώμεθα
  περιποιούμενοι
  περιποιοῦνται
  περιπόλια
  περιπόλιον
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning:
   • suburbs, environs, outskirts
   • a station for patrols
   • a guard-house
   • surrounding fortification
  • Forms:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMπεριπόλιονπεριπόλια
  GENπεριπολίουπεριπολίων
  DATπεριπολίῳπεριπολίοις
  ACCπεριπόλιονπεριπόλια
  περιπορεύεται
  περιπορεύομαι
  • Meaning: to travel around, go around, encircle
  • Forms:
   • περιπορεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  περιπόρφυρα
  περιπόρφυρον
  περιπόρφυρος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning: edged with purple
  • Forms:
   • περιπόρφυρα Adj: Nom/Acc Plur Neut
   • περιπόρφυρον Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • περιπόρφυρον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  περιπροβάλλω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
  • Meaning: to throw before
  • Note: Like προβάλλω
  περίπτερα
  περίπτερον
  περίπτερος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning:
   • flying around about (e.g., sparks are flying about)
   • surrounded by a gallery or colonnade
   • a temple with a single row of columns all around it
  • Forms:
   • περίπτερα Adj: Nom/Acc Plur Neut
   • περίπτερον Adj: Acc Sing Masc
  περίπτωμα
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • chance, circumstance
   • calamity
   • accidental convergence
   • sudden event, sudden happening
  • Forms:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMπερίπτωμαπεριπτώματα
  GENπεριπτώματοςπεριπτωμάτων
  DATπεριπτώματιπεριπτώμασι(ν)
  ACCπερίπτωμαπεριπτώματα
  περιπτώματι
  περιπτώσεις
  περίπτωσις
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: experience, calamity, misfortune
  • Forms:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMπερίπτωσιςπεριπτώσεις
  GENπεριπτώσεωςπεριπτώσεων
  DATπεριπτώσειπεριπτώσεσι(ν)
  ACCπερίπτωσι(ν)περιπτώσεις