περιπαθῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • in violent excitement
  • with violent emotion
  • in violent rage
  • with passionate indignation
  • passionately
  • greatly distressed
 • Cognates: περιπαθῶς, συμπαθῶς
περιπατεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: περιπατέω
περιπάτει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: περιπατέω
περιπατεῖν
περιπατεῖς
περιπατεῖτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: περιπατέω
περιπατείτω
περιπατέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to go about, walk around (a place)
  • to go about (as a description of clothing)
  • to walk along, walk up and down
  • to walk (as the walk of life), conduct oneself, conduct one's life
  • to be occupied with
 • Cognates: ἐμπεριπατέω, καταπατέω, πατέω, περιπατέω, συμπατέω
 • Forms:
  • περιεπάτουν
   • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • περιπατεῖ
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • περιεπάτει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • περιεπάτεις Verb: Imp act Ind 2nd Sing
  • περιεπάτησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • περιεπατήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • περιεπάτησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • περιεπάτησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • περιεπατήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • περιεπάτησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • περιεπάτησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • περιεπατοῦμεν Verb: Imp Act Imperative 1st Plur
  • περιεπεπατήκει Verb: Pluperfect act Ind 3rd Sing
  • περιπάτει
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • περιπατεῖν Verb: Pres Act Infin
  • περιπατεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • περιπατεῖτε
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • περιπατείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • περιπατῇ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • περιπατῇς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • περιπατῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • περιπατήσαισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
  • περιπατήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • περιπατήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • περιπατήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • περιπατήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • περιπατήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • περιπατήσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • περιπατήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • περιπατήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • περιπατῆτε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • περιπατοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • περιπατοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • περιπατοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • περιπατοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • περιπατοῦντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • περιπατοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • περιπατούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • περιπατοῦσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • περιπατοῦσι
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • περιπατοῦσιν
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • περιπατῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • περιπατῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • περιπατῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • περιπεπατήκει Verb: Pluperfect act Ind 3rd Sing
περιπατῇ
περιπατῇς
περιπατῆσαι
περιπατήσαισαν
περιπατήσαντες
περιπατήσας
περιπατήσει
περιπατήσεις
περιπατήσῃ
περιπατήσουσι
περιπατήσουσιν
περιπατήσωμεν
περιπατῆτε
περίπατοι
περιπάτοις
περίπατον
περίπατος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • walk, a walking about, walking around, promenade
  • a public walk
  • place for walking
  • digression
  • range
  • discussion
 • Forms:
  • περίπατοι Noun: Nom Plur Masc
  • περιπάτοις Noun: Dat Plur Masc
  • περίπατον Noun: Acc Sing Masc
  • περιπάτου Noun: Gen Sing Masc
περιπάτου
περιπατοῦμεν
περιπατοῦντα
περιπατοῦντας
περιπατοῦντες
περιπατοῦντι
περιπατοῦντος
περιπατούντων
περιπατοῦσαν
περιπατοῦσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: περιπατέω
περιπατοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: περιπατέω
περιπατῶ
περιπατῶμεν
περιπατῶν
περιπείρω
περιπεπατήκει
περιπεπλεγμένη
περιπεπλεγμένοι
περιπεπληγμένον
περιπεποίημαι
περιπεσεῖν
περιπεσεῖσθε
περιπέσητε
περιπεσόντα
περιπεσόντες
περιπεσών
περιπεφραγμέναι
περιπεφραγμένην
περίπικρον
περίπικρος
περιπίπτει
περιπίπτειν
περιπίπτω
περιπλέκεσθαι
περιπλεκομένη
περιπλεκομένην
περιπλεκόμενοι
περιπλέκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to bind up, tie up
   • to embrace, encompass
   • to frame in
   • to weave around, entwine around
   • Metaphorically: to make up and compose (a deceptive story)
   • Metaphorically: to apply all over
  • Middle/Passive:
   • to embrace, hug
   • to entangle, intertwine
   • to be twisted
   • to bend oneself
   • to wear (something) around (something)
 • Cognates: ἐκπλέκω, ἐμπλέκω, παρεμπλέκω, περιπλέκω, πλέκω, συμπλέκω
 • Forms:
  • περιπλεκομένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • περιπλέκεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • περιεπλάκησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • περιέπλεκεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • περιπεπλεγμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • περιπεπλεγμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • περιπλεκομένη Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • περιπλεκόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • περιπλέκων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
περιπλέκων
περιπλήσσω
περιπνίγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cause to suffocaate (esp. by drowning)
 • Forms:
  • περιέπνιξα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
περιποιεῖ
περιποιεῖσθε
περιποιεῖται
περιποιέομαι
περιποιέω
περιποίησαι 
περιποιῆσαι
περιποιησάμενοι
περιποιησάμενος
περιποιήσαντι
περιποιήσασθαι
περιποιήσασθε
περιποιήσεσθε
περιποιήσεται
περιποιήσετε
περιποιήσεως
περιποιήσῃ
περιποίησιν
περιποίησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • keeping safe, preserving, saving, preservation
  • gaining, obtaining
  • act of gaining possession of
  • possessing, possession, property
  • something that is acquired
  • survivors
 • Cognates: ἀγαθοποίησις, ἰσχυροποίησις, κακοποίησις, περιποίησις, ποίησις
 • Pattern:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMπεριποίησιςπεριποιήσεις
  GENπεριποιήσεωςπεριποιήσεων
  DATπεριποιήσειπεριποιήσεσι(ν)
  ACCπεριποίησινπεριποιήσεις
περιποιησόμεθα
περιποιήσονται
περιποιησώμεθα
περιποιούμενοι
περιποιοῦνται
περιπόλια
περιπόλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • suburbs, environs, outskirts
  • a station for patrols
  • a guard-house
  • surrounding fortification
 • Forms:
  • περιπόλια Noun: Nom/Acc Plur Neut
περιπορεύεται
περιπορεύομαι
περιπόρφυρα
περιπόρφυρον
περιπόρφυρος
περίπτερα
περίπτερον
περίπτερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • flying around about (e.g., sparks are flying about)
  • surrounded by a gallery or colonnade
  • a temple with a single row of columns all around it
 • Cognates: ὀξύπτερος, περίπτερος
 • Forms:
  • περίπτερα Adj: Nom Plur Neut
  • περίπτερον Adj: Acc Sing Masc
περίπτωμα
περιπτώματι
περιπτώσεις
περίπτωσις
Feminine
 SingularPlural
NOMπερίπτωσιςπεριπτώσεις
GENπεριπτώσεωςπεριπτώσεων
DATπεριπτώσειπεριπτώσεσι(ν)
ACCπερίπτωσι(ν)περιπτώσεις