περιπαθῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • in violent excitement
  • with violent emotion
  • in violent rage
  • with passionate indignation
  • passionately
  • greatly distressed
 • Cognates: περιπαθῶς, συμπαθῶς
περιπατεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: περιπατέω
περιπάτει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: περιπατέω
περιπατεῖν
περιπατεῖς
περιπατεῖτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: περιπατέω
περιπατείτω
περιπατέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to go about, walk around (a place)
  • to go about (as a description of clothing)
  • to walk along, walk up and down
  • to walk (as the walk of life), conduct oneself, conduct one's life
  • to be occupied with
 • Cognates: ἐμπεριπατέω, καταπατέω, πατέω, περιπατέω, συμπατέω
 • Forms:
  • περιεπάτουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • περιεπάτουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • περιπατεῖ Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • περιπατεῖ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • περιπατεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • περιεπάτει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • περιεπάτεις Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
  • περιεπάτησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • περιεπατήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • περιεπάτησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • περιεπάτησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • περιεπατήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • περιεπάτησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • περιεπάτησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • περιεπατοῦμεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
  • περιεπεπατήκει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
  • περιπάτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • περιπάτει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • περιπατεῖν Verb: Pres Act Infin
  • περιπατεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • περιπατεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • περιπατεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • περιπατείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • περιπατῇ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • περιπατῇς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • περιπατῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • περιπατήσαισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
  • περιπατήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • περιπατήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • περιπατήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • περιπατήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • περιπατήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • περιπατήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • περιπατήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • περιπατῆτε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • περιπατοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • περιπατοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • περιπατοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • περιπατοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • περιπατοῦντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
  • περιπατοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • περιπατούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • περιπατοῦσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
  • περιπατοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • περιπατοῦσι Part: Pres Act Dat Plur Masc
  • περιπατοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • περιπατοῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc
  • περιπατῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • περιπατῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • περιπατῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • περιπεπατήκει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
περιπατῇ
περιπατῇς
περιπατῆσαι
περιπατήσαισαν
περιπατήσαντες
περιπατήσας
περιπατήσει
περιπατήσεις
περιπατήσῃ
περιπατήσουσι(ν)
περιπατήσωμεν
περιπατῆτε
περίπατοι
περιπάτοις
περίπατον
περίπατος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • walk, a walking about, walking around, promenade
  • a public walk
  • place for walking
  • digression
  • range
  • discussion
 • Forms:
  • περίπατοι Noun: Nom Plur Masc
  • περιπάτοις Noun: Dat Plur Masc
  • περίπατον Noun: Acc Sing Masc
  • περιπάτου Noun: Gen Sing Masc
περιπάτου
περιπατοῦμεν
περιπατοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: περιπατέω
περιπατοῦντας
περιπατοῦντες
περιπατοῦντι
περιπατοῦντος
περιπατούντων
περιπατοῦσαν
περιπατοῦσι(ν)
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • Root: περιπατέω
περιπατῶ
περιπατῶμεν
περιπατῶν
περιπείρω
περιπεπατήκει
περιπεπλεγμένη
περιπεπλεγμένοι
περιπεπληγμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: περιπλήσσω
περιπεποίημαι
περιπεσεῖν
περιπεσεῖσθε
περιπέσητε
περιπεσόντα
περιπεσόντες
περιπεσών
περιπεφραγμέναι
περιπεφραγμένην
περίπικρον
περίπικρος
περιπίπτει
περιπίπτειν
περιπίπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to encounter (without planning to do so)
  • to fall in with, encounter, fall into (trouble)
  • to fall among (robbers), fall into the hands of (robbers)
  • to become involved in (trials, punishment), incur (punishment)
 • Forms:
  • περιέπεσε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • περιέπεσον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • περιέπεσον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • περιπεσεῖν Verb: Aor Act Infin
  • περιπεσεῖσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • περιπέσητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
  • περιπεσόντα Part: Fut Act Acc Sing Masc
  • περιπεσόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
  • περιπεσών Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • περιπίπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • περιπίπτειν Verb: Pres Act Infin
περιπλέκεσθαι
περιπλεκομένη
περιπλεκομένην
περιπλεκόμενοι
περιπλέκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to bind up, tie up
   • to embrace, encompass
   • to frame in
   • to weave around, entwine around
   • Metaphorically: to make up and compose (a deceptive story)
   • Metaphorically: to apply all over
  • Middle/Passive:
   • to embrace, hug
   • to entangle, intertwine
   • to be twisted
   • to bend oneself
   • to wear (something) around (something)
 • Cognates: ἐκπλέκω, ἐμπλέκω, παρεμπλέκω, περιπλέκω, πλέκω, συμπλέκω
 • Forms:
  • περιπλεκομένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
  • περιπλέκεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • περιεπλάκησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • περιέπλεκε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • περιπεπλεγμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • περιπεπλεγμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • περιπλεκομένη Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • περιπλεκόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • περιπλέκων Part: Pres Act Nom Sing Masc
περιπλέκων
περιπλήσσω
περιπνίγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cause to suffocate (esp. by drowning)
 • Forms:
  • περιέπνιξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
περιποιεῖ
περιποιεῖσθε
περιποιεῖται
περιποιέομαι
περιποιέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to save something, preserve something (for oneself), keep safe
   • to keep alive, allow to survive without destroying
   • to acquire, gain, obtain (for oneself)
   • to bring about (something) for (someone)
  • Middle:
   • to purchase, procure, acquire, buy
   • to let live without destroying
   • to save, spare
   • to keep for oneself
   • to obtain, gain, acquire
   • to save the life of
   • to bring about
 • Forms:
  • περιποιεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • περιποιησάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
  • περιποιέομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • περιεποιήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • περιποιήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • περιποιοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • περιεποιησάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • περιεποιήσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • περιεποιοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • περιπεποίημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
  • περιποιεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • περιποιεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • περιποίησαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • περιποιησάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
  • περιποιήσαντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
  • περιποιήσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • περιποιήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • περιποιήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • περιποιήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • περιποιήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • περιποιησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • περιποιήσονται Verb: Fut Mid 3rd Plur
  • περιποιησώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
  • περιποιούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
περιποίησαι
περιποιῆσαι
περιποιησάμενοι
περιποιησάμενος
περιποιήσαντι
περιποιήσασθαι
περιποιήσασθε
περιποιήσεσθε
περιποιήσεται
περιποιήσετε
περιποιήσεως
περιποιήσῃ
περιποίησιν
περιποίησις
Feminine
 SingularPlural
NOMπεριποίησιςπεριποιήσεις
GENπεριποιήσεωςπεριποιήσεων
DATπεριποιήσειπεριποιήσεσι(ν)
ACCπεριποίησινπεριποιήσεις
περιποιησόμεθα
περιποιήσονται
περιποιησώμεθα
περιποιούμενοι
περιποιοῦνται
περιπόλια
περιπόλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • suburbs, environs, outskirts
  • a station for patrols
  • a guard-house
  • surrounding fortification
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπεριπόλιονπεριπόλια
GENπεριπολίουπεριπολίων
DATπεριπολίῳπεριπολίοις
ACCπεριπόλιονπεριπόλια
περιπορεύεται
περιπορεύομαι
περιπόρφυρα
περιπόρφυρον
περιπόρφυρος
περιπροβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw before
 • Note: Like προβάλλω
περίπτερα
περίπτερον
περίπτερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • flying around about (e.g., sparks are flying about)
  • surrounded by a gallery or colonnade
  • a temple with a single row of columns all around it
 • Cognates: ὀξύπτερος, περίπτερος
 • Forms:
  • περίπτερα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • περίπτερον Adj: Acc Sing Masc
περίπτωμα
Neuter
 SingularPlural
NOMπερίπτωμαπεριπτώματα
GENπεριπτώματοςπεριπτωμάτων
DATπεριπτώματιπεριπτώμασι(ν)
ACCπερίπτωμαπεριπτώματα
περιπτώματι
περιπτώσεις
περίπτωσις
Feminine
 SingularPlural
NOMπερίπτωσιςπεριπτώσεις
GENπεριπτώσεωςπεριπτώσεων
DATπεριπτώσειπεριπτώσεσι(ν)
ACCπερίπτωσι(ν)περιπτώσεις