περικαθαίρω
περικαθαίρων
περικαθαριεῖ
περικαθαριεῖτε
περικαθαρίζω
περικάθαρμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • filth, refuse
  • something cleaned off all around, the residue after cleaning
  • expiation, ransom
 • Cognates: κάθαρμα, περικάθαρμα
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπερικάθαρμαπερικαθάρματα
GENπερικαθάρματοςπερικαθαρμάτων
DATπερικαθάρματιπερικαθάρμασι(ν)
ACCπερικάθαρμαπερικαθάρματα
περικαθάρματα
περικάθημαι
περικάθηνται
περικαθῆσθαι
περικάθηται
περικαθιεῖς
περικαθίζω
περικαθίσαι
περικαθίσαντες
περικαθίσῃς
περικαίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to burn around, inflame, excite
  • to add to the intensity of emotions of
 • Forms:
  • περιέκαιε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
περικαλύπτειν
περικαλύπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cover all around, overlay (e.g., with gold)
  • to conceal, blindfold
 • Forms:
  • περιεκάλυπτον
   • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
   • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • περικαλύπτειν Verb: Pres Act Infin
  • περικαλύψαι Verb: Aor Act Infin
  • περικαλύψαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • περικεκαλυμμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • περικεκαλυμμενήν Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
περικαλύψαι
περικαλύψαντες
περικαταβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw down, overthrow
 • Note: Like καταβάλλω
περικατάλημπτος
περικατάληπτος
περίκειμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to place around, lie around, hang (something) around, wrap around
  • to crowd around, encompass
  • to put (something) on (someone), wear
  • to be clothed or surrounded by a cloud
 • Forms:
  • περικείμεθα Verb: Pres/Imperfect Mid/Pass Ind 1st Plur
  • περικείμενοι Part: Pres/Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • περικείμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • περικείμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • περίκεινται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • περικειτίι Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • περικείμενος Part: Pres/Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
περικείμεθα
περικείμενα
περικείμενοι
περικείμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: περίκειμαι
περικείμενος
περίκεινται
περικειρόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: περικείρω
περικείρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to shave (the beard) all around (i.e., from temple to temple)
   • to shear all around
  • Middle:
   • to cut one's hair around
 • Cognates: κείρω περικείρω
 • Forms:
  • περικειρόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • περικεκαρμένον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
περικειτίι
περικεκαλυμμένα
περικεκαλυμμενήν
περικεκαρμένον
περικεκοσμημέναι
περικεκυκλωμένα
περικεκυκλωμένας
περικεφαλαία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: helmet, an encirclement of the head
 • Note: περικεφάλαιος is also an adjective
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπερικεφαλαίαπερικεφαλαῖαι
GENπερικεφαλαίαςπερικεφαλαιῶν
DATπερικεφαλαίᾳπερικεφαλαίαις
ACCπερικεφαλαίανπερικεφαλαίας
VOCπερικεφαλαίαπερικεφαλαῖαι
περικεφαλαῖαι
περικεφαλαίαις
περικεφαλαίαν
περικεφαλαίας
περικεχαλασμένων
περικεχρυσωμένα
περικεχυμένος
περικλασθήσονται
περικλάω
περικλείω
περικλύζω
περικλύσασθαι
περικλῶντες
περικνημίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a covering for the leg, garment to cover the shin
 • Cognates: κνημίς, περικνημίς
 • Forms:
  • περικνημῖσι Noun: Dat Plur Fem
περικνημῖσι
περικομπέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to sound round about
  • to echo
  • to reverberate
 • Forms:
  • περιεκόμπουν
   • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
   • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
περικοπέντες
περικοπῇ
περικόπτομεν
περικόπτω
περικοσμέω
περικρατεῖ
περικρατεῖς
περικρατέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to have full command of, control
  • to be in firm control of, gain firm control of
  • to hold fast
  • to be superior to
  • to overcome, subdue
 • Forms:
  • περιεκράτησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • περιεκράτησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • περικρατεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • περικρατήσειεν Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • περικρατοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
περικρατής
Singular
 MascFemNeut
NOMπερικρατήςπερικρατές
GENπερικρατοῦς
DATπερικρατεῖ
ACCπερικρατῆπερικρατές
Plural
 MascFemNeut
NOMπερικρατεῖςπερικρατῆ
GENπερικρατῶν
DATπερικρατέσι(ν)
ACCπερικρατεῖςπερικρατῆ
περικρατήσειεν
περικρατοῦσιν
περικρύβω
περικρύπτω
περικυκλοῦντες
περικυκλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to encircle, encompass, surround, blockade completely
  • to move along the periphery of
  • to hem in and overpower
 • Cognates: κυκλόω, περικυκλόω
 • Forms:
  • περικυκλοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • περιεκύκλου Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • περιεκύκλωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • περιεκύκλωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • περικεκυκλωμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • περικεκυκλωμένας Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
  • περικυκλωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • περικυκλώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • περικυκλώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
περικύκλῳ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: round about, around on every side
περικυκλωθήσεται
περικυκλώσατε
περικυκλώσουσι(ν)