περικαθαίρω
περικαθαίρων
περικαθαριεῖ
περικαθαριεῖτε
περικαθαρίζω
περικάθαρμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • filth, refuse
  • something cleaned off all around, the residue after cleaning
  • expiation, ransom
 • Cognates: κάθαρμα, περικάθαρμα
 • Forms:
  • περικαθάρματα Noun: Nom Plur Neut
περικαθάρματα
περικάθημαι
περικάθηνται
περικαθῆσθαι
περικάθηται
περικαθιεῖς
περικαθίζω
περικαθίσαι
περικαθίσαντες
περικαθίσῃς
περικαίω
περικαλύπτειν
περικαλύπτω
περικαλύψαι
περικαλύψαντες
περικατάλημπτος
περικατάληπτος
περίκειμαι
περικείμεθα
περικείμενα
περικείμενοι
περικείμενον
περικείμενος
περίκεινται
περικειρόμενον
περικείρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to shave (the beard) all around (i.e., from temple to temple)
   • to shear all around
  • Middle:
   • to cut one's hair around
 • Cognates: κείρω περικείρω
 • Forms:
  • περικειρόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • περικεκαρμένον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
περικειτίι
περικεκαλυμμένα
περικεκαλυμμενήν
περικεκαρμένον
περικεκοσμημέναι
περικεκυκλωμένα
περικεκυκλωμένας
περικεφαλαία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: helmet, an encirclement of the head
 • Note: περικεφάλαιος is also an adjective
 • Forms:
  • περικεφαλαῖαι Noun: Nom Plur Fem
  • περικεφαλαίαις Noun: Dat Plur Fem
  • περικεφαλαίαν Noun: Acc Sing Fem
  • περικεφαλαίας Noun: Gen Sing Fem
περικεφαλαῖαι
περικεφαλαίαις
περικεφαλαίαν
περικεφαλαίας
περικεχαλασμένων
περικεχρυσωμένα
περικεχυμένος
περικλασθήσονται
περικλάω
περικλείω
περικλύζω
περικλύσασθαι
περικλῶντες
περικνημίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a covering for the leg, garment to cover the shin
 • Cognates: κνημίς, περικνημίς
 • Forms:
  • περικνημῖσι Noun: Dat Plur Fem
περικνημῖσι
περικομπέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to sound round about
  • to echo
  • to reverberate
 • Forms:
  • περιεκόμπουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
περικοπέντες
περικοπῇ
περικόπτομεν
περικόπτω
περικοσμέω
περικρατεῖ
περικρατεῖς
περικρατέω
περικρατής
περικρατήσειεν
περικρατοῦσιν
περικρύβω
περικρύπτω
περικυκλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to encircle, encompass, surround, blockade completely
  • to move along the periphery of
  • to hem in and overpower
 • Cognates: κυκλόω, περικυκλόω
 • Forms:
  • περιεκύκλου Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • περιεκύκλωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • περιεκύκλωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • περικεκυκλωμένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
  • περικεκυκλωμένας Verb: Perf Mid Part Acc Plur Fem
  • περικυκλωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • περικυκλώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • περικυκλώσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • περικυκλώσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
περικύκλῳ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: round about, around on every side
περικυκλωθήσεται
περικυκλώσατε
περικυκλώσουσι
περικυκλώσουσιν