περιλαβεῖν
περιλάβετε
περιλάβῃ
περιλαβών
περιλακιζομένας
περιλακίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to rend or tear all around
 • Forms:
  • περιλακιζομένας Verb: Pres Pass Part Acc Plur Fem
περιλαμβάνω
περιλαμβάνων
περιλάμπω
περιλάμψαν
περιλειπόμενοι
περιλειπόμενον
περιλείπω
περιλείχω
περιλείχων
περιλελειμμένα
περιλημφθήσονται
περιλήμψεται
περιλήμψεως
περίλημψις
περιλοίποις
περίλοιπος
περιλοίπους
περίλυπον
περίλυπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: very sad, deeply grieved, exceeding sorrowful, grieved all around, i.e., intensely sad
 • Cognates: ἄλυπος, περίλυπος
 • Forms:
  • περίλυπον Adj: Acc Sing Masc
περιλύσαντες
περιλύω