περιαγαγόντες
περιαγαγών
περιάγειν
περιάγετε
περιαγκωνίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make someone stand with his hands on his hips and elbows turned outward (as a form of torturing)
  • to tie the hands behind the back
 • Forms:
  • περιαγκωνίσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
περιαγκωνίσαντες
περιάγω
περιάγων
περιαιρεθήσεται
περιαιρεθήσονται
περιαιρεῖται
περιαιρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to take away (something) from (around something)
   • to remove (an impediment) from
   • to take away, remove, cancel
   • to detach
   • to make void, cancel
   • to put away (something)
   • to go around, circle around
  • Middle:
   • to take off (garment)
   • to take off from
   • to remove (foreign gods)
   • to remove from oneself
 • Cognates: αἱρέω, ἀναιρέω, ἀνθαιρέω, ἀνθυφαιρέω, ἀνταναιρέω, ἀφαιρέω, διαιρέω, ἐκαιρέω, ἐξαιρέω, ἐπαναιρέω, ἐπιδιαιρέω, καθαιρέω, καταδιαιρέω, παραιρέω, προαιρέω, ὑπεξαιρέω, ὑφαιρέω
 • Forms:
  • περιαιρεθήσεται Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • περιαιρεῖται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • περιαιρεθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • περιαιρεθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • περιείλαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • περιείλατο Verb: 1Aor Mid imp 3rd Sing
  • περιεῖλεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • περιεῖλον Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • περίελε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • περιελεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • περιελεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • περιελεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • περιέλεσθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • περιέλετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • περιελέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • περιελομένη Verb: 2Aor Mid Part Nom Sing Fem
  • περιελόμενος Verb: 2Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • περιελόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • περιελοῦ Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • περιελοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • περιελῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • περιελών Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • περιῃρεῖτο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
περιαντλέω
περιαντλουμένη
περιάξει
περιάπτω
περιάργυρα
περιάργυροι
περιάργυρος
περιαργυρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to plate with silver
 • Cognates: καταργυρόω, περιαργυρόω
 • Forms:
  • περιηργυρωμένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
  • περιηργυρωμέναι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Fem
  • περιηργυρωμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • περιηργύρωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
περιαργύρων
περιαστράπτοντες
περιαστράπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to flash around, shine round (about)
  • to flash all around, i.e., envelop in light
 • Cognates: ἀστράπτω, διαστράπτω, ἐξαστράπτω, περιαστράπτω
 • Forms:
  • περιαστράπτοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • περιαστράψαι Verb: Aor Act Infin
  • περιήστραψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • περιήστραψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
περιαστράψαι
περιαψάντων