περιοδεῦσαι
περιοδεύσατε
περιοδεύω
περίοδος
περιόδῳ
περίοικα
περιοικέω
περιοικοδομέω
περιοικοδομήσει
περιοικοδομήσουσιν
περίοικοι
περίοικον
περίοικος
περιοίκου
περιοικοῦντας
περιοίκους
περιοίκῳ
περιόν
περιόντα
περιόντες
περιόντος
περιονυχιεῖς
περιονυχίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pare fingernails of
 • Cognates: ὀνυχίζω
 • Forms:
  • περιονυχιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
περιοῦσαν
περιουσιασμόν
περιουσιασμός
περιουσιασμούς
περιούσιον
περιούσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • above and beyond
  • expensive
  • chosen, special, distinctive
 • Forms:
  • περιούσιον Adj: Acc Sing Masc
περιοχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • message content; wording of the scripture passage
  • the portion of scripture
  • the act of enclosing, state of being enclosed
  • fortification
  • wall of circumvallation (i.e., a defensive wall of a castle or walled city)
  • hemming
  • siege
 • Forms:
  • περιοχήν Noun: Acc Sing Fem
  • περιοχῆς Noun: Gen Sing Fem
  • περιοχῇ Noun: Dat Sing Fem
περιοχῇ
περιοχήν
περιοχῆς