περιωδεύκαμεν
περιώδευσαν
περιῳκοδόμημαι
περιῳκοδόμησαν
περιών