μά
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: by
μαγεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sorcery, magic
 • Forms:
  • μαγεῖαι Noun: Nom Plur Fem
  • μαγείαις Noun: Dat Plur Fem
μαγεῖαι
μαγείαις
μαγειρεῖα
μαγειρεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: kitchen, cook-shop, cookhouse
 • Forms:
  • μαγειρεῖα Noun: Nom Plur Neut
  • μαγειρείων Noun: Gen Plur Neut
μαγειρείων
μαγειρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to butcher, slaughter, massacre
  • to be a butcher
  • to be a cook
  • to cook meat
 • Forms:
  • ἐμαγείρευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
μαγείρισσα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a cook, kitchen servant
 • Forms:
  • μαγειρίσσας Noun: Acc Plur Fem
μαγειρίσσας
μάγειρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a cook, butcher, kitchen servant
 • Forms:
  • μαγείρῳ Noun: Dat Sing Masc
μαγείρῳ
μαγεύσεις
μαγεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to practice magic, use sorcery
 • Forms:
  • μαγεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • μαγεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
μαγεύων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: μαγεύω
μαγικῆς
μαγικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: magical, fit for the Magians, Magian
 • Forms:
  • μαγικῆς Adj: Gen Sing Fem
μαγίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: any kneaded mass, cake, lump
μάγοι
μάγον
μάγος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • sorcerer, wizard, enchanter, magician
  • a Magian, i.e., Oriental scientist
 • Forms:
  • μάγοι Noun: Nom Plur Masc
  • μάγον Noun: Acc Sing Masc
  • μάγους Noun: Acc Plur Masc
  • μάγων Noun: Gen Plur Masc
μάγους
μάγων
μαδαρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pull out hair, make bald
 • Forms:
  • ἐμαδάρωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
μαδάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be flaccid
  • to be bald
 • Forms:
  • μαδῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • μαδήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
μαδήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: μαδάω
μαδων
 • Parse: Transliterated noun
 • Meaning: contention, strife
μαδῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: μαδάω
μαελεθ
 • Parse: Transliterated noun
 • Meaning: mahalath (musical term)
μάζα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a barley-cake, cake, lump
 • Forms:
  • μάζαν Noun: Acc Sing Fem
  • μάζας Noun: Acc Plur Fem
μάζαν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: μάζα
μάζας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: μάζα
μαζός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: breast
μαζουρώθ
 • Parse: Transliterated noun
 • Meaning: Mazuroth, (a zodiac, twelve signs), constellation
μαζούς
μάθε
μαθεῖν
μάθετε
μαθέτωσαν
μάθῃ
μάθημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: what is learned, knowledge, teaching, a lesson
 • Forms:
  • μαθήματα Noun: Acc Plur Neut
μαθήματα
μαθηματικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • adjectival: fond of learning, astrological
  • Subst.: astrologer
μάθῃς
μαθήσεσθε
μαθήσῃ
μαθήσομαι
μαθήσονται
μαθηταί
μαθηταῖς
μαθητάς
μάθητε
μαθητεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lesson, instruction
μαθητεύεσθαι
μαθητευθείς
μαθητευθῆναι
μαθητεύομαι
μαθητεύοντες
μαθητεύσαντες
μαθητεύσατε
μαθητεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • intransitively: to be a pupil, be a disciple
  • transitively: to make a disciple of, teach (someone), instruct
  • passive: to become a disciple
 • Forms:
  • ἐμαθητεύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμαθήτευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐμαθήτευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • μαθητευθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • μαθητεύσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • μαθητεύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • μαθητεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • μαθητεύομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • μαθητεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • μαθητευθῆναι Verb: Aor Pass Infin
μαθητῇ
μαθητήν
μαθητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • disciple, adherent
  • pupil, apprentice
  • learner, pupil
 • Forms:
  • μαθηταί Noun: Nom Plur Masc
  • μαθηταῖς Noun: Dat Plur Masc
  • μαθητάς Noun: Acc Plur Masc
  • μαθητῇ Noun: Dat Sing Masc
  • μαθητήν Noun: Acc Sing Masc
  • μαθητοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • μαθητῶν Noun: Gen Plur Masc
μαθητοῦ
μαθήτρια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: female disciple; a female pupil
μαθητῶν
μαθόντα
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: μανθάνω
μαθόντες
μάθω
μάθωμεν
μαθών
μάθωσιν
μαῖα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: midwife
 • Forms:
  • μαῖαι Noun: Nom Plur Fem
  • μαίαις Noun: Dat Plur Fem
  • μαίας Noun: Acc Plur Fem
μαῖαι
μαίαις
μαίας
μαιμάσσει
μαιμάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Of water: to rush out
  • to be eager, quiver eagerly
  • to be in great commotion
 • Forms:
  • ἐμαίμασσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • μαιμάσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
μαίνεσθε
μαίνεται
μαίνῃ
μαίνομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning:
  • to be insane, be beside self (mad), rave as a "maniac"
  • to rage, be furious
 • Construct: ἀπομαίνομαι, ἐμμαίνομαι, ἐπιμαίνομαι
 • Forms:
  • μαίνεσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Plur
  • μαίνεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • μαίνῃ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Sing
  • μαινομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
  • μανῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • μανῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • μανήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • μεμήνασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
μαινομένῳ
μαιόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to deliver (a baby)
 • Forms:
  • μαιοῦσθε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • μαιωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
μαιοῦσθε
μαιωθήσονται
μακαρία
μακάρια
μακάριαι
μακαρίαν
μακαριεῖ
μακάριζε
μακαρίζει
μακαρίζετε
μακαρίζομεν
μακαρίζοντες
μακαρίζουσιν
μακαρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bless, call blessed, count happy, consider fortunate, make glad
 • Forms:
  • ἐμακάριζεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐμακάριζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐμακάρισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐμακάρισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐμακάρισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • μακαριεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • μακαριοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • μακαριοῦσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • μακαριοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • μακαρίσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • μακαρίσαιμ Verb: Aor Act Opt 1st Sing
  • μακαρισθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • μακάριζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • μακαρίζομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • μακαρίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • μακαρίζουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • μακαρίσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • μακαρίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • μακαρίζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
μακάριοι
μακαρίοις
μακάριον
μακάριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: blessed, happy, fortunate, well off
 • Forms:
  • μακαρίων Adj: Gen Sing Masc/Fem/Neut
  • μακαρία Adj: Nom Sing Fem
  • μακάρια Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • μακάριαι Adj: Nom Plur Fem
  • μακαρίαν Adj: Acc Sing Fem
  • μακάριοι Adj: Nom Plur Masc
  • μακαρίοις Adj: Dat Plur Masc
  • μακάριον
   • Adj: Nom Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • μακαρίου Adj: Gen Sing Masc
  • μακαρίους Adj: Acc Plur Masc
  • μακαριωτέρα Adj: Nom Sing Feminine Comparative
μακαριότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: happiness, bliss, blessedness
 • Forms:
  • μακαριότητα Noun: Acc Sing Fem
μακαριότητα
μακαρίου
μακαριοῦμεν
μακαρίους
μακαριοῦσι
μακαριοῦσιν
μακαρίσαι
μακαρίσαιμ
μακαρίσεις
μακαρισθήσομαι
μακαρισμόν
μακαρισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: blessing, blessedness; beatification, i.e., attribution of good fortune
 • Forms:
  • μακαρισμόν Noun: Acc Sing Masc
μακαριστόν
μακαριστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: blessed, deemed happy, be deemed happy, enviable
 • Forms:
  • μακαριστόν Adj: Acc Sing Neut
μακαρίων
μακαρίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: blessedly, happily
μακαριωτέρα
μάκελλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: shambles; a butcher's stall, meat market or provision-shop
 • Forms:
  • μακέλλῳ Noun: Dat Sing Neut
μακέλλῳ
μακρά
μακρᾷ
μακράν
 • Parse:
  • Adverb
  • Adj: Acc Sing Fem
 • Meaning: far (off), good (great) way off, at a distance
μακράς
μακρόβιοι
μακρόβιον
μακρόβιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: long-lived
 • Forms:
  • μακρόβιοι Adj: Nom Plur Masc
  • μακρόβιον Adj: Acc Sing Neut
μακροβίωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: longevity
μακροημερεύσει
μακροημερεύσετε
μακροημερεύσητε
μακροημέρευσιν
μακροημέρευσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: length of days, long life
 • Forms:
  • μακροημέρευσιν Noun: Acc Sing Fem
μακροημερεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to live long, prolong life
 • Forms:
  • ἐμακροημέρευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • μακροημερεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • μακροημερεύσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • μακροημερεύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
μακροήμεροι
μακροήμερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: long lived
 • Forms:
  • μακροήμεροι Adj: Nom Plur Masc
μακρόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: afar off, from far; from a distance or afar
μακροθυμεῖ
μακροθυμεῖτε
μακροθυμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to have patience, wait
  • to be patient, forbearing
  • to delay
 • Construct: ἀθυμέω, βαρυθυμέω, ἐπευθυμέω, ἐπιθυμέω, εὐθυμέω, λιποθυμέω, μακροθυμέω, ῥᾳθυμέω
 • Forms:
  • ἐμακροθύμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • μακροθυμεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • μακροθυμεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • μακροθυμήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • μακροθυμήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • μακροθυμήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • μακροθύμησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • μακροθυμήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • μακροθυμῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
μακροθυμήσας
μακροθυμήσατε
μακροθυμήσῃ
μακροθύμησον
μακροθυμήσω
μακροθυμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • patience, steadfastness, endurance
  • forbearance, patience (toward someone), longsuffering
 • Forms:
  • μακροθυμίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • μακροθυμίαν Noun: Acc Sing Fem
  • μακροθυμίας Noun: Gen Sing Fem
μακροθυμίᾳ
μακροθυμίαν
μακροθυμίας
μακρόθυμον
μακρόθυμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: long-suffering, patient, forbearing, even-tempered
 • Forms:
  • μακρόθυμον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
μακροθυμῶν
μακροθύμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: patiently; with long (enduring) temper, i.e., leniently
μακρόν
μακρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • size: far, long
  • time: long
  • distance: far away, distant
 • Forms:
  • μακρά Adj: Acc Plur Neut
  • μακράς
   • Adj: Acc Plur Fem
   • Adj: Gen Sing Fem
  • μακρᾶς
   • Adj: Acc Plur Fem
   • Adj: Gen Sing Fem
  • μακρόν Adj: Acc Sing Masc
  • μακροτέρα Adj: Nom Sing Fem compar
  • μακρότερα Adj: Acc Plur Neut compar
  • μακρότερον Adj: Acc Sing Masc compar
  • μακρούς Adj: Acc Plur Masc
  • μακρῷ Adj: Dat Sing Neut
  • μακρῶν Adj: Gen Plur Masc
  • μακρᾷ Adj: Dat Sing Fem
μακρότερα
μακροτέρα
μακρότερον
μακρότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: length
 • Forms:
  • μακρότητα Noun: Gen Sing Masc
  • μακρότητος Noun: Gen Sing Fem
μακρότητα
μακρότητος
μακροτονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to persevere
 • Forms:
  • ἐμακροτόνησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
μακρούς
μακροχρονίζω
μακροχρόνιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: long-lived, live long, long-timed
μακροχρονίσῃ
μακροχρονίσωσιν
μάκρυμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a thing put far away as abominable, abomination
 • Forms:
  • μακρύμμασιν Noun: Dat Sing Neut
μακρύμμασιν
μακρῦναι
μακρυνεῖ
μακρυνεῖς
μακρύνῃς
μακρυνθείη
μακρυνθῆναι
μακρυνθήσεται
μακρυνθήσονται
μάκρυνον
μακρύνοντες
μακρύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to delay, prolong, lengthen, put away, remove to a distance, be far away
 • Forms:
  • ἐμάκρυνα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐμάκρυνας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐμάκρυνεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐμακρύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμακρύνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • μακρῦναι Verb: Aor Act Infin
  • μακρύναι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • μακρυνεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • μακρυνεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • μακρύνῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • μάκρυνον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • μακρύνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • μακρυνθείη Verb: Aor Pass opt 3rd Sing
  • μακρυνθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • μακρυνθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • μακρυνθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • μεμακρυγκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
  • μεμακρυμμένου Verb: Perf Pass Part Gen Sing Masc
μακρῷ
μακρῶν
μάλα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: very, exceedingly, quite, right, certainly, indeed, however, rather
μάλαγμα
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: emollient, bandage, medicinal plaster, soft materials, padding
μαλακά
μαλακή
μαλακία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sickness, infirmity, disease
  • weakness, i.e., enervation (debility)
  • softness
 • Forms:
  • μαλακιῶν Noun: Gen Plur Fem
  • μαλακίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • μαλακίαις Noun: Dat Plur Fem
  • μαλακίαν Noun: Acc Sing Fem
  • μαλακίας Noun: Gen Sing Fem
μαλακιῶν
μαλακίᾳ
μαλακίαις
μαλακίαν
μαλακίας
μαλακίζομαι
μαλακίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be diseased, ill
  • to be sick, be softened, be infirm, be discouraged
 • Forms:
  • ἐμαλακίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμαλακίσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • μαλακίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • μαλακισθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • μαλακισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • μαλακίσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • μεμαλάκισται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • μαλακισθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
μαλακισθείς
μαλακισθέντες
μαλακισθῆναι
μαλακίσθητι
μαλακοί
μαλακοῖς
μαλακός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of things: soft, delicate (e.g., soft clothing)
  • of people: dainty, effeminate, soft, tender
  • Subst.: a catamite, homosexual boy
 • Forms:
  • μαλακά Adj: Acc Plur Neut
  • μαλακή Adj: Nom Sing Fem
  • μαλακοί Adj: Nom Plur Masc
  • μαλακοῖς Adj: Dat Plur Neut
μαλακοψυχάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be cowardly, be ill advised
μαλακοψυχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be fainthearted, be cowardly
 • Forms:
  • μαλακοψυχήσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
μαλακοψυχήσαντας
μαλακύνω
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to soften, weaken
 • Forms:
  • ἐμαλάκυνεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
μαλακῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: softly
μάλιστα
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • most of all, above all, chiefly, especially, particularly, very greatly
  • most assuredly, certainly
μᾶλλον
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • more, rather
  • to a greater degree, more
μάμμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: grandmother
 • Forms:
  • μάμμῃ Noun: Dat Sing Fem
μάμμῃ
μαμμωνᾶ
μαμμωνᾷ
μαμμωνᾶς
 • Parse: Aramaic: מָמוֹנָא
 • Meaning: mammon; mammonas, i.e., avarice (deified)
 • Forms:
  • μαμμωνᾶ Noun: Dat Sing Neut
  • μαμμωνᾷ Noun: Dat Sing Neut
  • μαμωνᾶ Noun: Gen Sing Neut
  • μαμωνᾷ Noun: Dat Sing Neut
μαμωνᾶ
μαμωνᾷ
μαμωνᾶς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: wealth, property
μαν
 • Parse: Transliterated Heb.
 • Meaning: manna
μαναά
 • Parse: Transliterated noun
 • Meaning: gift, grain offering, freewill offering
μανααν
 • Parse: Transliterated noun
 • Meaning: gift, grain offering, freewill offering
μάνδρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a sheepfold, hideout, den, cave, an enclosed space
 • Forms:
  • μάνδρᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • μάνδραι Noun: Nom Plur Fem
  • μάνδραις Noun: Dat Plur Fem
  • μάνδρας Noun: Gen Sing Fem
  • μανδρῶν Noun: Gen Plur Fem
  • μάνδραν
   • Noun: Gen Plur Fem
   • Noun: Acc Sing Fem
μάνδρᾳ
μανδραγόραι
μανδραγόρας
μανδραγόρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: mandrake
 • Forms:
  • μανδραγόρας Noun: Acc Plur Masc
  • μανδραγόραι Noun: Nom Plur Masc
  • μανδραγόρου Noun: Gen Sing Masc
  • μανδραγορῶν Noun: Gen Plur Masc
μανδραγόρου
μανδραγορῶν
μάνδραι
μάνδραις
μάνδραν
 • Parse:
  • Noun: Gen Plur Fem
  • Noun: Acc Sing Fem
 • Root: μάνδρα
μάνδρας
μανδρῶν
μανδύαν
μανδύας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: coat, cloak, garment
 • Forms:
  • μανδύαν Noun: Acc Sing Masc
  • μανδύου Noun: Gen Sing Masc
  • μανδυῶν Noun: Gen Plur Masc
μανδύου
μανδυῶν
μανή
 • Parse: Noun: Nom Sing
 • Meaning: mene
μανῆναι
μανῇς
μανήσονται
μάνθανε
μανθάνειν
μανθάνετε
μανθανέτω
μανθανέτωσαν
μανθάνομεν
μανθάνοντα
μανθανόντων
μανθάνουσι
μανθάνουσιν
μανθάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to learn, understand
 • Construct: καταμανθάνω
 • Forms:
  • ἔμαθεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔμαθες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐμάθετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἔμαθον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐμάνθανες Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
  • μαθέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • μάθε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • μαθεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • μάθετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
  • μάθῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • μάθῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • μαθήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • μαθήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • μαθήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • μαθήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • μάθητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
  • μαθόντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • μάθω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • μάθωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • μαθών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • μάθωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • μάνθανε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • μανθάνειν Verb: Pres Act Infin
  • μανθάνετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • μανθανέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • μανθανέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • μανθάνομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • μανθάνοντα Verb: Pres Act Part Acc Plur Neut
  • μανθανόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • μανθάνουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • μανθάνουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • μανθάνωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • μανθάνωσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • μεμάθηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • μεμαθηκέναι Verb: Perf Act Infin
  • μεμαθηκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • μεμαθηκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • μαθόντα
   • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
   • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
μανθάνωσι
μανθάνωσιν
μανία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • madness, craziness, frenzy, delirium
  • weakened sense: eccentricity, queerness, excitement
 • Forms:
  • μανίαν Noun: Acc Sing Fem
  • μανίας Noun: Acc Plur Fem
μανιάκην
μανιάκης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an armlet, necklace
 • Forms:
  • μανιάκην Noun: Acc Sing Masc
μανίαν
μανίας
μανιῶδες
μανιώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Neut
 • Meaning: like madness, mad, maniacal
 • Forms:
  • μανιῶδες Adj: Acc Plur Neut
μάννα
 • Parse: Transliterated noun
 • Meaning: manna; an edible gum
μαντεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: divination, prophecy, oracle, prophesying, prophetic power
 • Forms:
  • μαντεῖαι Noun: Nom Plur Fem
  • μαντείαν Noun: Acc Sing Fem
  • μαντείας Noun: Gen Sing Fem
  • μαντειῶν Noun: Gen Plur Fem
μαντεῖαι
μαντείαν
μαντείας
μαντεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an oracle
μάντεις
μαντειῶν
μαντεύεσθαι
μαντεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass ind Deponent 1st Sing
 • Meaning:
  • to prophesy, divine, give an oracle
  • to consult an oracle
 • Forms:
  • ἐμαντεύοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • μαντεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • μαντευομένη Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Fem
  • μαντευόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • μαντευόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • μαντευομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • μάντευσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • μαντεύσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • μαντεύσησθε Verb: Aor Mid Sing 2nd Plur
  • μαντεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
μαντευομένη
μαντευόμενοι
μαντευόμενος
μαντευομένων
μαντεύονται
μάντευσαι
μαντεύσασθαι
μαντεύσησθε
μάντιν
μάντις
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: seer, soothsayer, diviner, prophet
 • Forms:
  • μάντεις Noun: Nom Plur Masc
  • μάντιν Noun: Acc Sing Masc
μαραίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to blast (by wind)
   • to quench, destroy
   • to melt
   • to waste, wither, consume
  • Passive:
   • to be withered
   • to die out (gradually), fade, disappear
 • Forms:
  • μεμαραμμένον
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • ἐμάραναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐμαράνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • μαράναι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • μαρανθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • μαρανθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • μεμαρασμέναι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
  • μεμαρασμένας Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Fem
  • μεμαρασμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
μαράν
 • Parse: Aramaic: מָרָנָא־אְַתָה
 • Meaning: Maran-atha μαρὰν ἀθά
μαράνα
 • Parse: Aramaic: מָרָנָא־אְַתָה
 • Meaning: Maran-atha μαρὰν ἀθά
μαραναθά
 • Parse: Aramaic: מָרָנָא־אְַתָה
 • Meaning: Maranatha μαρὰν ἀθᾶ
μαρανα-θά
 • Parse: Aramaic: מָרָנָא־אְַתָה
 • Meaning: Maranatha μαρὰν ἀθᾶ
μαράναι
μαρανθῆναι
μαρανθήσεται
μαργαρῖται
μαργαρίταις
μαργαρίτας
μαργαρίτῃ
μαργαρίτην
μαργαρίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pearl
 • Forms:
  • μαργαρῖται Noun: Nom Plur Masc
  • μαργαρίταις Noun: Dat Plur Masc
  • μαργαρίτας Noun: Acc Plur Masc
  • μαργαρίτῃ Noun: Dat Sing Masc
  • μαργαρίτην Noun: Acc Sing Masc
  • μαργαρίτου Noun: Gen Sing Masc
  • μαργαριτῶν Noun: Gen Plur Masc
μαργαρίτου
μαργαριτῶν
μαρμάρινοι
μαρμάρινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of marble
 • Forms:
  • μαρμάρινοι Adj: Nom Plur Masc
μάρμαρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: marble
 • Forms:
  • μαρμάρου Noun: Gen Sing Masc
μαρμάρου
μαρσίππιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: purse, bag, pouch
 • Forms:
  • μαρσιππίου Noun: Gen Sing Neut
  • μαρσιππίῳ Noun: Dat Sing Neut
μαρσιππίου
μαρσιππίῳ
μαρσίπποις
μάρσιππον
μάρσιππος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bag
 • Forms:
  • μαρσίπποις Noun: Dat Plur Masc
  • μάρσιππον Noun: Acc Sing Masc
  • μαρσίππου Noun: Gen Sing Masc
  • μαρσίππους Noun: Acc Plur Masc
  • μαρσίππῳ Noun: Dat Sing Masc
μαρσίππου
μαρσίππους
μαρσίππῳ
μάρτιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: month of March
 • Forms:
  • μαρτίων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
μαρτίων
μάρτυρα
μάρτυρας
μαρτύρασθαι
μαρτυρεῖ
μαρτυρεῖν
μαρτυρεῖς
μαρτυρεῖσθαι
μαρτυρεῖται
μαρτυρεῖτε
μαρτυρείτω
μάρτυρες
μαρτυρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to bear witness, be a witness
   • to declare, confirm, testify
   • to speak well of, approve, testify favourably
  • Passive:
   • to be witnessed, be well spoken of, be approved
 • Construct: ἀντιμαρτυρέω, ἀπομαρτυρέω, διαμαρτυρέω, ἐκμαρτυρέω, ἐπιμαρτυρέω, καταμαρτυρέω, μαρτυρέω, προσμαρτυρέω, συμμαρτυρέω, συνεπιμαρτυρέω, ψευδομαρτυρέω
 • Forms:
  • ἐμαρτύρει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐμαρτυρεῖτο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
  • ἐμαρτυρήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμαρτυρήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐμαρτυρήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐμαρτύρησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐμαρτύρησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐμαρτύρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐμαρτύρουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • μαρτυρείτω Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • μαρτυρεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • μαρτύρασθαι Verb: Aor Pass Infin
  • μαρτυρεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • μαρτυρεῖν Verb: Pres Act Infin
  • μαρτυρεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • μαρτυρεῖται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • μαρτυρεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • μαρτυρηθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • μαρτυρῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • μαρτυρήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • μαρτυρήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • μαρτυρήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • μαρτυρήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • μαρτύρησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • μαρτυρήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • μαρτυροῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • μαρτυρουμένη Verb: Pres Pass Part Nom Sing Fem
  • μαρτυρούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • μαρτυρούμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • μαρτυρουμένους Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
  • μαρτυροῦν Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • μαρτυροῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • μαρτυροῦντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • μαρτυροῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • μαρτυρούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • μαρτυροῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • μαρτυροῦσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
  • μαρτυρούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • μαρτυροῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • μαρτυρῶ
   • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
   • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
  • μαρτυρῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • μεμαρτύρηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • μεμαρτύρηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • μεμαρτύρηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • μεμαρτύρηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • μεμαρτυρημένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • μεμαρτυρημένοις Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
  • μεμαρτυρημένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • μεμαρτυρημένῳ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Masc
  • μεμαρτυρημένων Verb: Perf Mid/Pass pat Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • μεμαρτύρηται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • μαρτυρήσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • μαρτυρουμένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • μεμαρτυρημένον
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • μεμαρτυρημένου Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
μαρτυρηθέντες
μαρτυρῆσαι
μαρτυρήσαντας
μαρτυρήσαντος
μαρτυρήσας
μαρτυρήσει
μαρτυρήσῃ
μαρτύρησον
μαρτυρήσω
μάρτυρι
μαρτυρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • record, report, testimony, witness
  • evidence given, demonstration
 • Forms:
  • μαρτυρίαι Noun: Nom Plur Fem
  • μαρτυρίαις Noun: Dat Plur Fem
  • μαρτυρίαν Noun: Acc Sing Fem
  • μαρτυρίας Noun: Gen Sing Fem
  • μαρτυρίᾳ Noun: Dat Sing Fem
μαρτυρίᾳ
μαρτυρίαι
μαρτυρίαις
μαρτυρίαν
μαρτυρίας
μαρτυρίοις
μαρτύριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: proof, testimony, witness, martyrdom
 • Forms:
  • μαρτυρίοις Noun: Dat Plur Neut
  • μαρτυρίου Noun: Gen Sing Neut
  • μαρτυρίῳ Noun: Dat Sing Neut
  • μαρτυρίων Noun: Gen Plur Neut
μαρτυρίου
μαρτυρίῳ
μαρτυρίων
μαρτύρομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass ind Deponent 1st Sing
 • Meaning:
  • to testify, bear witness
  • to affirm, insist, implore
 • Construct: διαμαρτύρομαι, προμαρτύρομαι
 • Forms:
  • μαρτυρόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
  • μαρτυρόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • μαρτυρόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • μαρτυρουμένης Verb: Fut Mid/Pass Part Gen Sing Fem
μαρτυρόμεθα
μαρτυρόμενοι
μαρτυρόμενος
μάρτυρος
μαρτυροῦμεν
μαρτυρουμένη
μαρτυρουμένης
μαρτυρούμενοι
μαρτυρούμενος
μαρτυρουμένους
μαρτυροῦν
μαρτυροῦντες
μαρτυροῦντι
μαρτυροῦντος
μαρτυρούντων
μαρτυροῦσα
μαρτυροῦσαι
μαρτυρούσης
μαρτυροῦσιν
μαρτυρῶ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • Root: μαρτυρέω
μαρτύρων
μαρτυρῶν
μάρτυς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: witness, martyr, record
 • Forms:
  • μάρτυρα Noun: Acc Sing Masc
  • μάρτυρας Noun: Acc Plur Masc
  • μάρτυρες Noun: Nom Plur Masc
  • μάρτυρι Noun: Dat Sing Masc
  • μάρτυρος Noun: Gen Sing Masc
  • μαρτύρων Noun: Gen Plur Masc
  • μάρτυσι Noun: Dat Plur Masc
  • μάρτυσιν Noun: Dat Plur Masc
μάρτυσι
μάρτυσιν
μαρυκάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to chew (the cud)
 • Forms:
  • μαρυκᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • μαρυκώμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • μαρυκώμενον
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
μαρυκᾶται
μαρυκώμενα
μαρυκώμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: μαρθκάομαι
μασανα
 • Parse: Transliterated word
 • Meaning: the second quarter (II Chron. 34:22)
μασάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to bite, chew
 • Construct: διαμασάομαι
 • Forms:
  • ἐμασῶντο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
μασενα
 • Parse: Transliterated word
 • Meaning: Masena, second quarter (II Kings 22:14)
μασμαρώθ
 • Parse: Transliterated noun
 • Meaning: snuffer
μασομελ
 • Parse: Transliterated word
 • Meaning: in the north, on the left hand (Josh 19:27)
μασσάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to gnaw, chew
 • Forms:
  • ἐμασσῶντο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
μάσσω
μάστιγα
μάστιγας
μάστιγες
μάστιγι
μάστιγξιν
μαστιγοῖ
μαστιγοῖς
μάστιγος
μαστιγούμενα
μαστιγούμενος
μαστιγουμένου
μαστιγοῦσίν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur; Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: μαστιγόω
μαστιγόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to scourge, flog, whip, beat
  • to punish, chastise
  • to afflict, torment, mistreat
 • Forms:
  • ἐμαστίγου Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐμαστίγουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐμαστιγώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐμαστίγωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐμαστίγωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐμαστίγωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • μαστιγοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • μαστιγοῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • μαστιγούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • μαστιγουμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • μαστιγωθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • μαστιγωθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • μαστιγωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • μαστιγῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • μαστιγώσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • μαστιγώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • μαστιγώσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • μαστιγώσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • μαστιγώσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • μεμαστιγωμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
  • μεμαστιγωμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • μεμαστίγωνται Verb: Perf Pass Ind 3rd Plur
  • μεμαστίγωσαι Verb: Perf Pass Ind 2nd Sing
  • μαστιγούμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • μαστιγοῦσίν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur; Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
μαστιγωθείς
μαστιγωθῇς
μαστιγωθήσονται
μαστίγων
μαστιγῶσαι
μαστιγώσαντες
μαστιγώσει
μαστιγώσετε
μαστιγώσουσι
μαστιγώσουσιν
μαστίζειν
μαστιζόμενον
μαστίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to scourge, whip, flog, lash
 • Forms:
  • ἐμάστιξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • μαστίζειν Verb: Pres Act Infin
  • μαστιζόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Neut
  • μαστίξαι Verb: Aor Act Infin
μάστιξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • literally: a whip (i.e., the Roman flagellum for criminals), lash
  • figuratively: torment, suffering, plague, disease
 • Forms:
  • μάστιγα Noun: Acc Sing Fem
  • μάστιγας Noun: Acc Plur Fem
  • μάστιγες Noun: Nom Plur Fem
  • μάστιγι Noun: Dat Sing Fem
  • μάστιγος Noun: Gen Sing Fem
  • μαστίγων Noun: Gen Plur Fem
  • μάστιγξιν Noun: Dat Plur Fem
  • μάστιξιν Noun: Dat Plur Fem
μαστίξαι
μάστιξιν
μαστοί
μαστοῖς
μαστός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chest, female breast
 • Forms:
  • μαζούς Noun: Acc Plur Mac
  • μαστοί Noun: Nom Plur Masc
  • μαστοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • μαστοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • μαστούς Noun: Acc Plur Masc
  • μαστῶν Noun: Gen Plur Masc
μαστοῦ
μαστούς
μαστῶδες
μαστώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: rounded, breast-shaped
 • Forms:
  • μαστῶδες Adj: Nom Sing Neut
μαστῶν
ματαία
ματαίᾳ
μάταιαι
ματαίαις
ματαίαν
ματαίας
μάταιοι
ματαίοις
ματαιολογία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: empty talk, fruitless discussion, babble
 • Forms:
  • ματαιολογίαν Noun: Acc Sing Fem
ματαιολογίαν
ματαιολόγοι
ματαιολόγος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: vain talker; an idle (i.e., senseless or mischievous) talker, i.e., a wrangler
 • Forms:
  • ματαιολόγοι Adj: Nom Plur Masc
μάταιον
ματαιοπονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fruitless toil
 • Forms:
  • ματαιοπονίαν
   • Noun: Gen Plur Fem
   • Noun: Acc Sing Fem
ματαιοπονίαν
μάταιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • idle, empty, fruitless, worthless, useless, powerless, lacking truth
  • throes, painful struggles
 • Forms:
  • ματαίαις Adj: Dat Plur Fem
  • ματαία Adj: Nom Sing Fem
  • ματαίᾳ Adj: Dat Sing Fem
  • μάταιαι Adj: Nom Plur Fem
  • ματαίαν Adj: Acc Sing Fem
  • ματαίας Adj: Gen Sing Fem
  • μάταιοι Adj: Nom Plur Masc
  • ματαίοις Adj: Dat Plur Masc
  • μάταιον Adj: Acc Sing Masc
  • ματαίους Adj: Acc Plur Masc
  • ματαίῳ Adj: Dat Sing Neut
  • ματαίων Adj: Gen Plur Masc
ματαιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: emptiness, futility, purposelessness, transitoriness
 • Forms:
  • ματαιότητα Noun: Acc Sing Fem
  • ματαιότητας Noun: Acc Plur Fem
  • ματαιότητες Noun: Nom Plur Fem
  • ματαιότητι Noun: Dat Sing Fem
  • ματαιότητος Noun: Gen Sing Fem
  • ματαιοτήτων Noun: Gen Plur Fem
ματαιότητα
ματαιότητας
ματαιότητες
ματαιότητι
ματαιότητος
ματαιοτήτων
ματαίους
ματαιοῦσιν
ματαιόφρονες
ματαιόφρων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: weak-minded, vain-minded
 • Forms:
  • ματαιόφρονες Noun: Nom Plur Masc
ματαιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to render futile, worthless
   • to bring to naught
   • to invent (Jer. 23:16)
  • Passive:
   • to be brought to naught, be in vain
   • to become foolish, act foolishly (I Sam. 13:13)
   • to be given over to worthlessness, think about idle or worthless things
 • Forms:
  • ἐματαιώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐματαιώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ματαιοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ματαιωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • μεματαίωμαι Verb: Perf Pass Ind 1st Sing
  • μεματαίωται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
ματαίῳ
ματαιωθήσεται
ματαίωμα
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: vanity, emptiness, worthlessness
 • Forms:
  • ματαιωμάτων Noun: Gen Plur Neut
ματαιωμάτων
ματαίων
ματαίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: ineffectually, vainly
μάτην
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in vain, folly, to no end, causeless, randomly, purposelessly
μάχαι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: μάχη
μάχαιρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • literally: a short sword, dagger, knife
  • figuratively: war, judicial punishment
 • Forms:
  • μαχαίρᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • μάχαιραι Noun: Nom Plur Fem
  • μαχαίραις Noun: Dat Plur Fem
  • μάχαιραν Noun: Acc Sing Fem
  • μαχαίρας Noun: Gen Sing Fem
  • μαχαίρῃ Noun: Dat Sing Fem
  • μαχαίρης Noun: Gen Sing Fem
  • μαχαιρῶν Noun: Gen Plur Fem
μαχαίρᾳ
μάχαιραι
μαχαίραις
μάχαιραν
μαχαίρας
μαχαίρῃ
μαχαίρης
μαχαιρῶν
μάχαις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: μάχη
μάχας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: μάχη
μάχεσθαι
μάχεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Plur
 • Root: μάχομαι
μάχη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • battle, combat
  • fighting, quarrels, strife, dispute, contention
  • controversy
 • Forms:
  • μάχῃ Noun: Dat Sing Fem
  • μάχαι Noun: Nom Plur Fem
  • μάχαις Noun: Dat Plur Fem
  • μάχας Noun: Acc Plur Fem
  • μάχην Noun: Acc Sing Fem
  • μάχης Noun: Gen Sing Fem
μάχῃ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: μάχη
μάχην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: μάχη
μάχης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: μάχη
μαχηταί
μαχηταῖς
μαχητάς
μαχητήν
μαχητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fighter, warrior
 • Forms:
  • μαχηταί Noun: Nom Plur Masc
  • μαχηταῖς Noun: Dat Plur Masc
  • μαχητάς Noun: Acc Plur Masc
  • μαχητήν Noun: Acc Sing Masc
  • μαχητοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • μαχητῶν Noun: Gen Plur Masc
μαχητοῦ
μαχητῶν
μάχιμοι
μάχιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adj: fit for battle, warlike, quarrelsome
  • Subst.: warrior, fighter
 • Forms:
  • μάχιμοι Adj: Nom Plur Masc
  • μαχίμου Adj: Gen Sing Fem
  • μαχίμους Adj: Acc Plur Masc
  • μαχίμων Adj: Gen Plur Masc
μαχίμου
μαχίμους
μαχίμων
μαχίρ
 • Parse: Transliterated noun
 • Meaning: food (I Kings 5:25)
μαχμα
 • Parse: Hebrew transliteration
 • Meaning: bedspread, quilt (II Kings 8:15)
μάχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to fight, strive, quarrel, dispute
 • Construct: ἀπομάχομαι, διαμάχομαι, συμμάχομαι
 • Forms:
  • ἐμαχεσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἐμαχέσαντο Verb: 1Aor Mid imp 3rd Plur
  • ἐμαχέσατο Verb: 1Aor Mid imp 3rd Sing
  • ἐμάχοντο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
  • μάχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
  • μάχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Plur
  • μαχομένοις Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Masc
  • μαχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • μαχομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • μαχομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • μάχωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
μαχομένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Masc
 • Root: μάχομαι
μαχόμενος
μαχομένους
μαχομένων
μάχωνται
μαωζιν
 • Parse: Transliterated noun
 • Meaning: fortresses (Dan 11:38)