μά
  • Parse: Conjunction
  • Meaning: by
  • Note: Marks an entity by which an oath is made

    μὰ τὸν μακάριον τῶν ἀδελφῶν μου θάνατον
    by the blessed death of my brothers (4Macc 10:15)