μωκάομαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Neut
 • Meaning:
  • to do something in jest
  • to mimic, ridicule, object of scorn
 • Cognates: καταμωκάομαι, μωκάομαι
 • Forms:
  • μεμωκημένα Verb: Perf Mid Part Nom Plur Neut
μωκός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a mocker, scorner
μώλωπα
μώλωπες
μώλωπι
μώλωπος
μώλωψ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: welt, bruise, weal, wound, stripe (caused by the blow of a whip)
 • Forms:
  • μώλωπα Noun: Acc Sing Masc
  • μώλωπες Noun: Nom Plur Masc
  • μώλωπι Noun: Dat Sing Masc
  • μώλωπος Noun: Gen Sing Masc
μωμάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning:
  • to judge to be unacceptable (because it is blemished or reproachable)
  • to blame, censure, find fault with
 • Forms:
  • μεμωμημένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • μωμηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • μωμησαμένους Verb: Aor Mid Part Acc Plur Masc
  • μωμήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • μωμήσηται Verb: Aor Mid Deponent Subj 3rd Sing
μωμηθῇ
μωμησαμένους
μωμήσεται
μωμήσηται
μωμητά
μωμητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • deserving of reproach
  • to be blamed
 • Forms:
  • μωμητά Adj: Nom Plur Neut
μῶμοι
μῶμον
μῶμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • blame, public reproach, disgrace
  • defect, blemish, flaw, blot, disgraceful person
 • Forms:
  • μῶμοι Noun: Nom Plur Masc
  • μῶμον Noun: Acc Sing Masc
  • μώμου Noun: Gen Sing Masc
μωμοσκοπεῖται
μωμοσκοπέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to examine for blemishes, inspect
 • Cognates: ὀρνιθοσκοπέομαι
 • Forms:
  • μωμοσκοπεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • μωμοσκοπηθέν Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Sing Neut
μωμοσκοπηθέν
μώμου
μωρά
μωραί
μωραίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make foolish, show to be foolish
  • to declare foolish
  • to act foolishly
  • to make tasteless, become tasteless, insipid
 • Forms:
  • ἐμώρανεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐμωράνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμωράνθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐμωράνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • μωρανθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • μωρανθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • μωρανθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
μωραῖς
μωρανθῇ
μωρανθῇς
μωρανθήσεται
μωράς
μωρέ
μωρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be a fool
 • Forms:
  • μωρεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
μωρεύων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: μωρεύω
μωρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: foolishness, folly, stupidity, silliness, i.e., absurdity
 • Forms:
  • μωρίαν Noun: Acc Sing Fem
  • μωρίας Noun: Gen Sing Fem
  • μωρίᾳ Noun: Dat Sing Fem
μωρίᾳ
μωρίαν
μωρίας
μωροί
μωρολογία
μωρόν
μωρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: foolish, foolishness, dull, stupid
  • Substantival: fool, foolishness, dull or stupid (as if shut up), i.e., heedless, (morally) blockhead, (apparently) absurd
 • Forms:
  • μωραῖς Adj: Dat Plur Fem
  • μωρά Adj: Acc Plur Neut
  • μωραί Adj: Nom Plur Fem
  • μωράς Adj: Acc Plur Fem
  • μωρέ Adj: Voc Sing Masc
  • μωροί Adj: Nom/Voc Plur masc
  • μωρόν Adj: Nom Sing Neut
  • μωροῦ Adj: Gen Sing Masc
  • μωρῷ Adj: Dat Sing Masc
  • μωρῶν Adj: Gen Plur Masc
μωροῦ
μωρῷ
μωρῶν
μωρῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: foolishly