μωκάομαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Neut
 • Meaning:
  • to do something in jest
  • to mimic, ridicule, object of scorn
 • Cognates: καταμωκάομαι, μωκάομαι
 • Forms:
  • μεμωκημένα Verb: Perf Mid Part Nom Plur Neut
μωκός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a mocker, scorner
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMμωκόςμωκοί
GENμωκοῦμωκῶν
DATμωκῷμωκοῖς
ACCμωκόνμωκούς
VOCμωκέμωκοί
μώλωπα
μώλωπες
μώλωπι
μώλωπος
μώλωψ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: welt, bruise, weal, wound, stripe (caused by the blow of a whip)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMμώλωψμώλωπες
GENμώλωποςμωλωπῶν
DATμώλωπιμώλωψί
ACCμώλωπαμώλωπας
μωμάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning:
  • to judge to be unacceptable (because it is blemished or reproachable)
  • to blame, censure, find fault with
 • Forms:
  • μεμωμημένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • μωμηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • μωμησαμένους Verb: Aor Mid Part Acc Plur Masc
  • μωμήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • μωμήσηται Verb: Aor Mid Deponent Subj 3rd Sing
μωμηθῇ
μωμησαμένους
μωμήσεται
μωμήσηται
μωμητά
μωμητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • deserving of reproach
  • to be blamed
 • Forms:
  • μωμητά Adj: Nom Plur Neut
μῶμοι
μῶμον
μῶμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • blame, public reproach, disgrace
  • defect, blemish, flaw, blot, disgraceful person
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMμῶμοςμῶμοι
GENμώμουμώμων
DATμώμῳμώμοις
ACCμῶμονμώμους
VOCμῶμεμῶμοι
μωμοσκοπεῖται
μωμοσκοπέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to examine for blemishes, inspect
 • Cognates: ὀρνιθοσκοπέομαι
 • Forms:
  • μωμοσκοπεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • μωμοσκοπηθέν Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Sing Neut
μωμοσκοπηθέν
μώμου
μωρά
μωραί
μωραίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make foolish, show to be foolish
  • to declare foolish
  • to act foolishly
  • to make tasteless, become tasteless, insipid
 • Forms:
  • μωραίνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐμώρανεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐμωράνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμωράνθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐμωράνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • μωρανθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • μωρανθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • μωρανθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
μωραίνων
μωραῖς
μωρανθῇ
μωρανθῇς
μωρανθήσεται
μωράς
μωρέ
μωρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be a fool
 • Forms:
  • μωρεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
μωρεύων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: μωρεύω
μωρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: foolishness, folly, stupidity, silliness, i.e., absurdity
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMμωρίαμωρίαι
GENμωρίαςμωριῶν
DATμωρίᾳμωρίαις
ACCμωρίανμωρίας
VOCμωρίαμωρίαι
μωρίᾳ
μωρίαν
μωρίας
μωροί
μωρολογία
Feminine
 SingularPlural
NOMμωρολογίαμωρολογίαι
GENμωρολογίαςμωρολογιῶν
DATμωρολογίᾳμωρολογίαις
ACCμωρολογίανμωρολογίας
VOCμωρολογίαμωρολογίαι
μωρόν
μωρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: foolish, foolishness, dull, stupid
  • Substantival: fool, foolishness, dull or stupid (as if shut up), i.e., heedless, (morally) blockhead, (apparently) absurd
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMμωρόςμωράμωρόν
GENμωροῦμωρᾶςμωροῦ
DATμωρῷμωρᾷμωρῷ
ACCμωρόνμωράνμωρόν
VOCμωρέμωρέμωρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMμωροίμωραίμωρά
GENμωρῶν
DATμωροῖςμωραῖςμωροῖς
ACCμωρούςμωράςμωρά
μωροῦ
μωρῷ
μωρῶν
μωρῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: foolishly