δεδάμασται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δαμάζω
δεδανεισμένος
δεδαπανημένα
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: δαπανάω
δεδαπανημένας
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass part Gen Sing fem
  • Verb: Perf Mid/Pass part Acc plur fem
 • Root: δαπανάω
δεδέημαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: δέομαι
δεδειγμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: δεικνύω
δέδειχα
δέδειχεν
 • Parse:
  • Verb: Perf act infin
  • Verb: Perf act ind 3rd Sing
  • Verb: pluperf act ind 3rd plur
 • Root: δεικνύω
δεδεκάτωκε
δεδεκάτωκεν
δεδεκάτωται
δέδεκται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: δέχομαι
δεδεκώς
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • Root: δέω
δέδεμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: δέω
δεδεμένα
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: δέω
δεδεμένην
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: δέω
δεδεμένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: δέω
δεδεμενον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: δέω
δεδεμένος
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: δέω
δεδεμένου
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: δέω
δεδεμένους
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: δέω
δεδεμένῳ
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass part Dat Sing Masc/Neut
 • Root: δέω
δἐδεσαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: δέω
δεδέσθαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • Root: δέω
δέδεται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δέω
δεδηγμένος
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: δάκνω
δεδήλωκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: δηλόω
δεδηλωμένα
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: δηλόω
δεδηλωμένου
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: δηλόω
δεδηλώσθω
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: δηλόω
δεδήλωται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass ind 3rd Sing
 • Root: δηλόω
δεδημιουργημένους
δεδιδαγμένη
δεδιδαγμένοι
δεδιδάγμεθα
 • Parse: Verb: Perf/PluPerf Mid/Pass ind 1st plur
 • Root: διδάσκω
δεδίδαχε
δεδίδαχεν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Perf Act Imperative 2nd Sing
 • Root: διδάσκω
δεδικαίωμαι
δεδικαιωμένα
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: δικαιόω
δεδικαιωμένοι
δεδικαιωμένος
δεδικαίωται
δεδικτυωμένοι
δεδίψηκεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: διψάω
δεδιωγμένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: διώκω
δεδογμάτικα
δεδογματισμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: δογματίζω
δεδογματισμένων
δεδογμένα
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: δοκέω
δέδοικας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: δείδω
δεδοίκασι
δεδοίκασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: δείδω
δεδοικότες
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • Root: δείδω
δεδοικώς
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • Root: δείδω
δεδοκίμακας
δεδοκιμάσμεθα
δεδοκιμασμένοι
δεδοκιμασμένοις
δεδοκιμασμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: δοκιμάζω
δεδοκιμασμένος
δεδοκιμασμένους
δεδοκιμασμένῳ
δεδοκιμασμένων
δέδοκται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δοκέω
δεδομένα
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: δίδωμι
δεδομέναι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • Root: δίδωμι
δεδομένας
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem; Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • Root: δίδωμι
δεδομένη
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: δίδωμι
δεδομένην
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: δίδωμι
δεδομένης
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: δίδωμι
δεδομένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: δίδωμι
δεδομένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: δίδωμι
δεδομένος
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass part Nom Sing Masc
 • Root: δίδωμι
δεδομένους
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: δίδωμι
δεδομένων
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: δίδωμι
δέδονται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: δίδωμι
δεδόξασμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: δοξάζω
δεδοξασμένα
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: δοξάζω
δεδοξασμένῃ
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
 • Root: δοξάζω
δεδοξασμένη
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: δοξάζω
δεδοξασμένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: δοξάζω
δεδοξασμένοις
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: δοξάζω
δεδοξασμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: δοξάζω
δεδοξασμένος
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: δοξάζω
δεδοξασμένους
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: δοξάζω
δεδοξασμένῳ
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
 • Root: δοξάζω
δεδοξασμένων
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: δοξάζω
δεδόξασται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δοξάζω
δεδόσθαι
δέδοται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δίδωμι
δεδούλευκα
δεδουλεύκαμεν
δεδουλευκότι
δεδουλευκότων
δεδουλωμένας
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Fem
 • Root: δουλόω
δεδουλωμένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: δουλόω
δεδουλωμένους
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass part Acc plur Masc
 • Root: δουλόω
δεδουλῶσθαι
δεδούλωται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δουλόω
δεδυκότος
 • Parse: Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc
 • Root: δύω
δέδωκα
δεδώκαμεν
δέδωκας
δεδώκασιν
δεδώκατε
δεδώκει
 • Parse: Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: δίδωμι
δεδώκειν
δεδώκεισαν
 • Parse: Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: δίδωμι
δέδωκε
δέδωκεν
δεδωκέναι
δεδωκότας
 • Parse: Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
 • Root: δίδωμι
δεδωκότες
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • Root: δίδωμι
δεδωκότι
 • Parse: Verb: Perf Act Part Dat Sing Masc
 • Root: δίδωμι
δεδωκότος
 • Parse: Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: δίδωμι
δεδωκότων
 • Parse: Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: δίδωμι
δεδωρημένης
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: δωρέω
δεδωρημένου
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: δωρέω
δεδωρημένῳ
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
 • Root: δωρέω
δεδώρηται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δωρέω
δεδωροκοπημένοις