ὑποσημαινάμενος
ὑποσημαίνω
 • Active Meaning:
  • to give secret signs of
  • to indicate
 • Passive Meaning:
  • to be indicated concerning
  • to send word about
 • Forms:
  • ὑποσημηνάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
  • ὑποσημαινάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
  • ὑποσημανθῆναι Verb: Aor Pass Infin
ὑποσημαίνων
ὑποσημανθῆναι
ὑποσημειουμένης
ὑποσημειόω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to mark below
 • Root:ὑποσημειόω
 • Forms:
  • ὑποσημειουμένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
ὑποσημηνάμενος
ὑποσιωμενης
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Meaning:
  • zzz
 • Root:zzz
ὑποσκελίζω
 • Meaning: to trip up one's heels, upset, overthrow
 • Forms:
  • ὑπεσκελίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ὑποσκελίσαι Verb: Aor Act Infin
  • ὑποσκελισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ὑποσκελισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ὑποσκέλισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
ὑποσκελίσαι
ὑποσκελισθήσεται
ὑποσκελισθήσονται
ὑποσκέλισμα
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: stumble, act of stumbling, overthrow, a fall created by tripping
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὑποσκέλισμαὑποσκελίσματα
GENὑποσκελίσματοςὑποσκελισμάτων
DATὑποσκελίσματιὑποσκελίσμασι(ν)
ACCὑποσκέλισμαὑποσκελίσματα
ὑποσκελίσματι
ὑποσκέλισον
ὑποστάσει
ὑποστάσεως
ὑπόστασιν
ὑπόστασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sustenance, support, subsistence
  • foundation (of a building)
  • substantial nature, essence, actual being, reality
  • possessions, property
  • situation, condition
  • existence
  • rebellion, resistance
  • good chance of (something happening)
  • realization
  • mutually agreed tariff
  • troops stationed at a military base
ὑποστείλῃ
ὑποστείληται
ὑποστελεῖσθε
ὑποστελεῖται
ὑποστέλλω
 • Active Meaning:
  • to withdraw
  • to draw back, stand back
  • to hold back and refuse to grant (something)
  • to shrink before, flinch before, hold in undue awe
 • Middle Meaning:
  • to draw back (in fear)
  • to retreat
  • to recoil
  • to shrink from, avoid (because of fear)
  • to keep silent about(something in fear)
 • Forms:
  • ὑπεστειλάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ὑπέστελλε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ὑποστείλῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • ὑποστείληται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • ὑποστελεῖσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • ὑποστελεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
ὑπόστεμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: military camp
 • Forms:
 • Note: alternate spelling of ὑπόστημα
ὑποστῇ
ὑπόστημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • sediment
  • something underneath that supports, a support
  • a station of soldiers, camp, military camp
 • Forms:
ὑποστήματι
ὑποστῆναι
ὑποστήριγμα
 • Parse: Noun: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: a brace, support, stay, undergirding
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὑποστήριγμαὑποστηρίγματα
GENὑποστηρίγματοςὑποστηριγμάτων
DATὑποστηρίγματιὑποστηρίγμασι(ν)
ACCὑποστήριγμαὑποστηρίγματα
ὑποστηρίγματα
ὑποστηρίζει
ὑποστηρίζοντες
ὑποστηρίζω
 • Meaning: to support, sustain, brace, shore up, provide support for
 • Forms:
  • ὑποστηρίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
ὑποστῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
  • Verb: Aor Aor Act Opt 3rd Sing
 • Meaning: to place under
 • Root: ὑφίστημι
ὑποστήσεται
ὑποστήσομαι
ὑποστησομένης
ὑποστήσονται
ὑπόστητε
ὑποστολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • shrinkage, timidity
  • fasting
 • Forms:
ὑποστολῆς
ὑπόστρεφε
ὑποστρέφει
ὑποστρέφειν
ὑποστρέφοντι
ὑποστρέφοντες
ὑποστρεφόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Meaning: to turn round about
 • Root: ὑποστρέφω
ὑποστρέφω
 • Meaning:
  • to turn back
  • to return to the point of origin
 • Forms:
Present
 • ὑπόστρεφε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ὑποστρέφει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ὑποστρέφειν Verb: Pres Act Infin
 • ὑποστρέφοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • ὑποστρέφων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ὑπέστρεφον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ὑπέστρεφον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ὑποστρέψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ὑποστρέψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ὑπέστρεψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ὑπεστρέψαμεν Verb: 1Aor Act Ind 1st Plur
 • ὑπέστρεψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ὑπέστρεψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὑπέστρεψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὑποστρέψαι Verb: Aor Act Infin
 • ὑποστρέψαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ὑποστρέψαντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
 • ὑποστρέψας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ὑποστρέψασαι Part: Aor Act Nom Plur Fem
 • ὑποστρέψωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
Perfect
ὑποστρέφωμεν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Verb: Pres Act Subj 1sst Sing
 • Meaning: to turn around about
 • Root: ὑποστρέφω
ὑποστρέφων
ὑποστρέψαι
ὑποστρέψαντες
ὑποστρέψαντι
ὑποστρέψας
ὑποστρέψασαι
ὑποστρέψει
ὑποστρέψω
ὑποστρέψωμεν
ὑποστρωννύμενοι
ὑποστρώννυμι
 • Active Meaning:
  • to spread (something) underneath (someone)
  • to spread underneath
  • to lie in
 • Middle Meaning:
  • to spread under oneself
 • Forms:
  • ὑποστρώσητε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • ὑποστρώσητε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
  • ὑπεστρώννυον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ὑπεστρώννυον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ὑπέστρωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὑποστρωννύμενοι Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ὑποστρωννύω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ὑποστρώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ὑποστρώσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ὑποστρώσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
ὑποστρωννύω
ὑποστρώσῃ
ὑποστρώσῃς
ὑποστρώσητε
ὑποστρώσονται
ὑποστῶσι, ὑποστῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ὑφίστημι
ὑποσχάζω
 • Meaning: to trip up, cause to collapse
 • Forms:
  • ὑποσχάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ὑποσχάσει
ὑποσχεῖν
 • Parse: Verb: Aor Act Infin
 • Meaning: to hold under
 • Root: ὑπέχω
ὑποσχέσεων
ὑπόσχεσιν
ὑπόσχεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a promise, something promised
  • an undertaking, engagement
ὑποσχέσεως
ὑποσχέσθαι
 • Parse #1:
  • Verb: Aor Mid Infin
 • Meaning: to hold under
 • Root: ὑπέχω
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Aor Mid Infin
 • Meaning: to take upon oneself; to promise
 • Root: ὑπισχνέομαι
ὑπόσχοιεν
ὑποσχόμενοι
ὑποσχόμενος