ὕεια
ὕειον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ὕειος
ὕειος
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Masc
 • Meaning: of or belonging to swine, of pigs, pork
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὕειοςὑείαὕειον
GENὑείουὑείαςὑείου
DATὑείῳὑείᾳὑείῳ
ACCὕειονὑείανὕειον
Plural
 MascFemNeut
NOMὕειοιὕειαιὕεια
GENὑείων
DATὑείοιςὑείαιςὑείοις
ACCὑείουςὑείαςὕεια
ὑείων
ὕες
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: ὗς
ὑετίζω
 • Meaning:
  • to send rain, cause rain, bring rain
  • to descend as rain
  • to water with rain
 • Forms:
  • ὑετίσαι Verb: Aor Act Infin
  • ὑετίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
ὑετίζων
ὑετίοις
 • Parse:
  • Adj: Dat Plur Masc
 • Meaning: rainy, bringing rain
 • Root: ὑέτιος
ὑέτιος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: rainy, bringing rain
ὑετίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ὑετίζω
ὑετοί
ὑετοῖς
ὑετόν
ὑετός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: rain, rainfall
ὑετοῦ
ὑετούς
ὑετῷ
ὑετῶν