ὑποπίπτῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ὑποπίπτω
ὑποπίπτοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: ὑποπίπτω
ὑποπίπτουσα
ὑποπίπτουσι, ὑποπίπτουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to fall under
 • Root: ὑποπίπτω
ὑποπίπτω
 • Meaning:
  • to fall
  • to occur, materialize, arise
  • to fall defeated
  • to fall under (a category)
  • to fall within (a classification)
  • to belong to
  • to cringe
  • to happen to, befall
  • to come to the notice of
 • Forms:
  • ὑπέπεσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὑπέπιπτε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ὑποπίπτῃ Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • ὑποπίπτοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • ὑποπίπτουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
ὑποπλέω
 • Meaning: to sail under the lee of (an island)
 • Forms:
  • ὑπεπλεύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
ὑποπνεύσαντος
ὑποπνέω
 • Meaning: to breathe gently, blow softly, breeze
 • Forms:
  • ὑποπνεύσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
ὑποπόδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: footstool, footrest
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὑποπόδιονὑποπόδια
GENὑποποδίουὑποποδίων
DATὑποποδίῳὑποποδίοις
ACCὑποπόδιονὑποπόδια
ὑποποδίου
ὑποποδίῳ
ὑπόπτερος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: winged
ὑποπτεύεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to be suspicious
 • Root: ὑποπτεύω
ὑποπτεύσαντες
ὑποπτεύσῃς
ὑποπτεύουσιν, ὑποπτεύουσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to be suspicious
 • Root: ὑποπτεύω
ὑποπτεύω
 • Meaning:
  • to suspect, suppose, be suspicious
  • to view with apprehension
  • to stand in fear of (something undesirable)
  • to view with anxiety
 • Forms:
  • ὑποπτεύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • ὑποπτεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ὑπώπτευσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
ὑποπτεύων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to be suspicious
 • Root: ὑποπτεύω
ὕποπτοι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to be suspicious
 • Root: ὑποπτεύω
ὕποπτον
ὕποπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • fearful (that something bad will happen)
  • suspecting, viewing with suspicion
  • suspected, subject to suspicion
  • looked at from beneath, viewed from below
 • Forms:
ὑπόπυρον
ὑπόπυρος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • with fire under
 • Forms:
  • ὑπόπυρον
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
ὑποπυρρίζον
ὑποπυρρίζω
 • Meaning: to be red coloured, become red
 • Forms:
  • ὑποπυρρίζον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut