ὑποταγέντων
ὑποταγέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to subordinate
 • Forms:
  • ὑποτέταγμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
ὑποταγῇ
ὑποταγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: subjection, subordination, obedience
 • Forms:
ὑποτάγηθι
ὑποταγῆναι
ὑποταγῆς
ὑποταγῇς
ὑποταγήσεσθε
ὑποταγήσεται
ὑποταγήσῃ
ὑποταγησόμεθα
ὑποταγήσονται
ὑποτάγητε
ὑποτάξαι
ὑποτάξαντα
ὑποτάξαντι
ὑποτάξαντος
ὑποτάξας
ὑποτάξατε
ὑποτάξει
ὑπότασσε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ὑποτάσσω
ὑποτάσσεσθαι
ὑποτάσσεσθε
ὑποτασσέσθω
ὑποτασσέσθωσαν
ὑποτάσσεται
ὑποτάσσησθε
ὑποτασσόμεναι
ὑποτασσομένας
ὑποτασσόμενοι
ὑποτασσόμενος
ὑποτασσομένους
ὑποτασσομένων
ὑποτάσσονται
ὑποτάσσοντες
ὑποτάσσω
 • Active Meaning:
  • to subject, place under (someone's authority)
  • to place, place below (in a document)
  • to subdue
  • to subordinate, subjugate
  • to bring under subjection
 • Middle Meaning:
  • to submit oneself
 • Passive Meaning:
  • to be submissive
  • to become subject
  • to subject oneself
  • to be subjected
  • to be subordinated
  • to obey
  • to attach or append (a document to another document) (Pol.Phil. 13:2)
 • Forms:
Present
 • ὑποταγῇς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • ὑπότασσε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ὑποτασσομένους Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • ὑποτασσομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • ὑποτάσσονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ὑποτάσσεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ὑποτάσσεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ὑποτασσέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • ὑποτασσέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • ὑποτάσσεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ὑποτάσσησθε Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
 • ὑποτασσόμεναι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
 • ὑποτασσομένας Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Fem
 • ὑποτασσόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ὑποτασσόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ὑποτάσσοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ὑποτάσσων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ὑποτασσώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
Imperfect
 • ὑπότασσε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • ὑποταγήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ὑποταγήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ὑποταγήσεται Verb: 2Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ὑποταγησόμεθα Verb: 2Fut Pass Ind 1st Plur
 • ὑποταγήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ὑποτάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ὑπέταξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ὑπετάγη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ὑπετάγης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ὑπετάγημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ὑπετάγησαν Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ὑπέταξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ὑπέταξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὑπέταξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὑποταγέντων Part: 2Aor Pass Gen Plur Masc
 • ὑποταγῇ Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ὑποταγῇ Noun: Dat Sing Fem
 • ὑποτάγηθι Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ὑποτάγητε Verb: 2Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • ὑποτάξαι Verb: Aor Act Infin
 • ὑποτάξαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • ὑποτάξαντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
 • ὑποτάξαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • ὑποτάξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ὑποτάξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
Perfect
 • ὑποτεταγμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ὑποτεταγμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • ὑποτεταγμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • ὑποτεταγμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • ὑποτεταγμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ὑποτεταγμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ὑποτέτακται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ὑποτασσώμεθα
ὑποτάσσων
ὑποτελεῖν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Infin
  • Verb: Fut Act Infin
 • Meaning: to pay, discharge
 • Root: ὑποτελέω
ὑποτελέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pay, discharge
ὑποτέταγμαι
ὑποτεταγμένα
ὑποτεταγμέναι
ὑποτεταγμένην
ὑποτεταγμένης
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Meaning: to place under
 • Root: ὑποτάσσω
ὑποτεταγμένοι
ὑποτεταγμένοις
ὑποτεταγμένους
ὑποτεταγμένων
ὑποτεταγμένως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: submissively, obediently
ὑποτέτακται
ὑποτιθέμενος
ὑποτίθημι
 • Active Meaning:
  • to put (something) underneath, place under
  • to thrust (someone) from beneath
  • to subject to
  • to lay down, put down, lower and place (something)
  • to let hang down
  • to risk(something),from beneath make a venture, hazard
  • to risk one's life against
 • Middle Meaning:
  • to suggest (something), point out (something)
  • to advise (a course of action)
  • to order (someone) to do (something)
  • to make known, teach (something to someone)
 • Forms:
  • ὑποθεῖναι Verb: Aor Act Infin
  • ὑπέθεντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ὑπέθηκαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὑπέθηκε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὑποθεμένου Part: Aor Mid Gen Sing Masc
  • ὑπόθες Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ὑπόθετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ὑποθήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ὑποτιθέμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
ὑποτίτθια
ὑποτίτθιον
ὑποτίτθιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • lying under the breast
 • Substantival Meaning:
  • suckling, nursling, nursing child
 • Forms:
ὑποτομεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a cutting instrument, harrow
ὑποτομεῦσι
ὑποτρέχω
 • Meaning: to run under, sail past
 • Forms:
  • ὑποδραμόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
ὑποτυπώσεων
ὑποτύπωσι, ὑποτύπωσιν
ὑποτύπωσις
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Fem
 • Meaning: prototype, model, example, standard, pattern
 • Forms:
ὑποτυχοῦσα
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • Meaning: to meet, happen to be at
 • Root: τυχάνω
ὑποτυχών
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to meet, happen to be at
 • Root: τυχάνω