προυπάρξις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • pre-existence, existing before
 • Forms:
προϋπάρχω
 • Meaning:
  • to exist before, i.e., (Adverbially) to be or do something previously
  • to be before
 • Forms:
  • προϋπῆρχε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • προϋπῆρχον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • προϋπῆρχον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
προϋπέδειξε
προϋπῆρχε, προϋπῆρχεν
προϋπῆρχον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: προϋπάρχω
προϋποβάλλω, προυποβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to put under as a foundation
προϋποτάσσω
 • Active Meaning:
  • to be fore-armed
  • to place earlier under (the responsibility of)
 • Passive Meaning:
  • to be assigned to
  • to be committed to
 • Forms:
  • προϋποτάσσομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • προϋποτεταγμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
προϋποτάσσομαι
προϋποτεταγμένων
προϋποδείκνυμι
 • Meaning: to show, indicate
προύτρεψε
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Meaning:
  • to urge forward
 • Root: προτρέπω
προυφάνησαν
προϋφίστημι
 • Meaning: to be before, located before, have been present previously
 • Forms:
  • προϋφεστῶτος Part: Perf Act Gen Sing Neut
προϋφεστῶτος