προκαθηγέομαι
 • Meaning:
  • to go before and guide
  • to have influence
  • to be in a leadership position
  • to have prominence
 • Forms:
  • προκαθηγουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
προκαθηγουμένου
προκαθηγουμένων
προκάθημαι
 • Meaning:
  • to sit in the place of honour
  • to sit in front (as a recognized leader)
  • to preside over, lead
  • to be seated before
 • Forms:
  • προκάθηται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • προκαθημένη Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
  • προκαθημένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
  • προκαθημένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
  • προεκάθητο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • προκαθήμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • προκαθημένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
προκαθημένη
προκαθήμενοι
προκαθημένοις
προκαθημένου
προκαθημένων
προκάθηται
προκαθίζω
 • Meaning:
  • to sit in public
  • to sit in judgment
 • Concord:

  NT: _
  LXX: _
  Apocrypha: 4Macc 5:1
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • προκαθίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
προκαθίσας
προκακόω
 • Active Meaning:
  • to bring evil before
  • to treat harshly before
 • Passive Meaning:
  • to be afflicted before
  • to be ill treated before
  • to mistreat previously
 • Forms:
  • προκακωθέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
προκακωθέντα
προκαλέομαι
προκαλέω
 • Active Meaning:
  • to provoke, challenge
  • to call forth
 • Middle Meaning:
  • to invite
 • Forms:
  • προκαλέομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • προκαλούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • προκαλούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
προκαλούμενοι
προκαλούμενος
προκαταβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw down, overthrow
 • Note: Like καταβάλλω
προκαταγγείλαντας
προκαταγγέλλω
 • Meaning:
  • to foretell
  • to announce beforehand, predict, promise
 • Forms:
  • προκαταγγείλαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
  • προκατήγγειλαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • προκατήγγειλε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προκατήγγειλε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προκατηγγελμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
προκαταλαβέσθαι
προκαταλαβέτωσαν
προκαταλάβῃ
προκαταλάβηται
προκαταλαβοῦ
προκαταλάβωμαι
προκαταλάβωνται
προκαταλαμβάνεσθαι
προκαταλαμβάνω
 • Meaning:
  • to seize previously mentioned, seize in advance (as a military task)
  • to capture first, seize beforehand, preoccupy
  • to anticipate, frustrate, prevent
  • to act ahead of
  • to overpower before, surprise
  • to grasp securely
 • Forms:
  • προκατείληπται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • προκαταλαβέσθαι Verb: Aor Mid Infin
  • προκαταλαβέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • προκαταλάβῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • προκαταλάβηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • προκαταλαβοῦ Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • προκαταλάβωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
  • προκαταλάβωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
  • προκαταλαμβάνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • προκαταλήμψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • προκατείλημπται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • προκατελάβετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • προκατελάβοντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
προκαταλήμψῃ
προκαταρτίζω
 • Meaning: to make up beforehand; to prepare in advance
 • Forms:
  • προκαταρτίσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • προκαταρτίσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
προκαταρτίσωσι, προκαταρτίσωσιν
προκατασκευαζομένους
προκατασκευάζω
 • Active Meaning:
  • to prepare beforehand
 • Middle Meaning:
  • to prepare oneself beforehand
 • Forms:
  • προκατασκευαζομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
προκατασκιρρόομαι
 • Meaning: to be hardened beforehand
 • Forms:
  • προκατεσκιρωμένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
προκατείλημπται
προκατείληπται
προκατελάβετο
προκατελάβοντο
προκατεσκιρωμένης
προκατέχομεν
προκατεχόντων
προκατέχω
 • Meaning:
  • to gain possession of
  • to occupy previously
 • Forms:
  • προκατεχόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • προκατέχομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
προκατήγγειλαν
προκατήγγειλε, προκατήγγειλεν
προκατηγγελμένην
πρόκειμαι
 • Meaning:
  • to prophesy, be set forth beforehand
  • to set (food) before (someone)
  • to lie exposed, lie dead
  • to be set before all (as the prize, example, reward), be set forth, proposed, be published
  • to be prescribed (as prescribed days, prescribed laws, prescribed penalties)
  • to lie in front of, lie before, (figuratively) to be present (to the mind)
  • to pay attention and consider (see 3Macc 5:46)
  • to precede
 • Forms:
  • προκειμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
  • προκείμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • προκειμένας Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Fem
  • προκειμένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
  • προκειμένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
  • προκείμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • προκειμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • προκειμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Fem
  • πρόκεινται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • πρόκειται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • προκειμένῃ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Fem
προκείμενα
προκειμένας
προκειμένῃ
προκειμένην
προκειμένης
προκείμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: πρόκειμαι
προκειμένου
προκειμένους
προκειμένων
πρόκεινται
πρόκειται
προκεκηρυγμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: προκηρύσσω
προκεκοιμημένοι
προκεκοιμημένοις
προκέκριται
προκεκυρωμένην
προκεχάλασται
προκεχειρισμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: προχειρίζω
προκεχειροτονημένοις
προκηρύξαντες
προκηρύξαντος
προκηρύσσω
 • Meaning:
  • to preach beforehand
  • to proclaim publicly
 • Forms:
  • προκηρύξαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • προκεκηρυγμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • προκεκηρυγμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • προκηρύξαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
προκοιμάομαι
 • Meaning: to fall asleep before, fall asleep earlier
 • Forms:
  • προκεκοιμημένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
  • προκεκοιμημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
προκοπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • furtherance, profit
  • progress, success
 • Forms:
προκοπήν
προκόπτειν
προκόπτω
 • Meaning:
  • to go forward, make progress, prosper, advance
  • Time: to be advanced, be far gone

   ἡ νὺξ προέκοψεν
   the night is almost over (Rom 13:12)

 • Forms:
  • προκόπτειν Verb: Pres Act Infin
  • προέκοπτε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • προέκοπτον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • προέκοπτον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • προέκοψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προκόψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
προκόψουσι, προκόψουσιν
πρόκρημνον
πρόκρημνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • overhanging (cliff)
  • jutting out, projecting, protruding, beetling
 • Forms:
  • πρόκρημνον Adj: Acc Sing Fem
πρόκριμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: prefer one before another; a prejudgment, discrimination, prejudice
 • Forms:
προκρίματος
προκριθέντας
προέκρινας
προκρινεῖς
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act/Pass Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres/Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: προκρίνω
προκρίνεσθαι
προκρίνεται
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • Root: προκρίνω
προκρίνοντες
προκρινοῦσι, προκρινοῦσιν
 • Parse:
  • Part: Fut/Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Aor Act/Pass Subj 3rd Plur
  • Verb: Pres/Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: προκρίνω
προκρίνω
 • Meaning:
  • to choose before other, prefer, select
  • to assess to be of greater value
 • Forms:
  • προέκρινας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • προκέκριται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • προέκρινα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
προκυνέω
 • Meaning: to do reverence to, worship to, do obeisance to (someone)
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Ex. 11:8
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • προκυνήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
προκυνήσουσι, προκυνήσουσιν
προκυρόω
 • Meaning: to confirm before, ratify previously, make valid previously
 • Forms:
  • προκεκυρωμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem