προπαθόντες
πρόπαπποι
πρόπαππος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a great-grandfather
προπαραβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to put beside one beforehand
προπάσχω
 • Meaning: to suffer before, undergo hardship previously
 • Forms:
  • προπαθόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
προπάτορα
προπάτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: forefather, grandfather, parent, first father
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπροπάτωρπροπάτορες
GENπροπάτοροςπροπατόρων
DATπροπάτοριπροπάτορσι
ACCπροπάτοραπροπάτορας
VOCπροπάτορπροπάτορες
προπέμπειν
προπέμποντας
προπεμπόντων
προπέμπω
 • Meaning:
  • to send forth, send forward, send before
  • to accompany, escort
  • to help on one's journey (with food, money, etc.)
 • Forms:
Present
 • προπέμπειν Verb: Pres Act Infin
 • προπεμπόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • προπέμπωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Imperfect
 • προέπεμπον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • προέπεμπον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • προπέμψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • προπέμψασιν Part: Aor Act Dat Plur Masc/Neut
 • προπεμφθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • προπεμφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • προπέμψαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • προπέμψας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • προπέμψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • προπέμψητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • προπέμψωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • πρόπεμψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
Perfect
προπέμπωσι, προπέμπωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: προπέμπω
προπεμφθέντες
προπεμφθῆναι
προπέμψαντες
προπέμψας
προπέμψασιν
προπέμψατε
προπέμψητε
πρόπεμψον
προπέμψουσι, προπέμψουσιν
προπέμψωσι, προπέμψωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: προπέμπω
προπεπραγμένα
προπεπτωκότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: προπίπτω
προπεπτωκότας
προπεπτωκότων
προπεπτωκώς
προπεσοῦνται
προπέτεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: reckless attitude
προπέτειαν
προπετεῖς
προπετές
προπετῆ
προπετής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • heady, rash, reckless, rashly
  • headstrong, stubborn, impulsive, foolhardy
  • ever too eager to act
  • falling forward, i.e., headlong (figuratively, precipitate)
 • Forms:
προπετοῦς
προπηλακίζω
 • Meaning: to bespatter with mud
προπηλακισθείς
προπιεῖν
 • Parse: Verb: Aor Act Infin
 • Meaning: to drink before
 • Root: προπίνω
προπίνω
 • Meaning: to drink before
προπίνων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to drink before
 • Root: προπίνω
προπίπτω
 • Meaning:
  • to fall forward, fall down, lay down
  • to fall prostrate
  • to throw oneself forward
  • to fall before the rest
 • Forms:
  • προπεπτωκότα
   • Part: Perf Act Acc Sing Masc
   • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
  • προπεπτωκότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
  • προπεπτωκότων Part: Perf Act Gen Plur Masc
  • προπεπτωκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
  • προπεσοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
προπομπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • escort (of troops for protection)
  • an attending, escorting
 • Forms:
προπομπήν
προπορεύεσθε
προπορεύεται
προπορεύομαι
 • Meaning:
  • to go on before (someone), go forth
  • to move ahead of
  • to move forward
  • to precede (as guide or herald)
 • Forms:
Present
 • προπορεύεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • προπορεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • προπορευόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • προπορευομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • προπορευομένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • προπορευομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • προπορευόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • προπορεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • προπορεύου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
Imperfect
 • προεπορεύετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • προεπορεύοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • προπορεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • προπορεύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • προπορεύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • προπορεύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
προπορευόμενα
προπορευομένη
προπορευομένης
προπορευομένοις
προπορευόμενος
προπορεύονται
προπορεύου
προπορεύσεται
προπορεύσῃ
προπορεύσομαι
προπορεύσονται
προπόσεων
πρόποσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • public drinking party
  • drinking before eating
προπράσσω
 • Meaning: to do before, do ahead of time, do formerly
 • Forms:
  • προπεπραγμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • προπραχθέντα Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
προπραχθέντα
προπτύσας
προπτύω
 • Meaning: to spit forth
 • Concord:

  NT: _
  LXX: _
  Apocrypha: 2Macc 6:20
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • προπτύσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
προπτώσεως
πρόπτωσι, πρόπτωσιν
πρόπτωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: act of falling forward, prolapse, prostration
πρόπυλα
πρόπυλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: porch, entrance threshold, gateway
 • Forms:
  • πρόπυλα Noun: Nom/Acc Plur Neut