κατήγαγε, κατήγαγεν
κατήγαγες
κατήγαγον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: κατάγω
κατηγγείλαμεν
κατήγγειλαν
κατηγγέλη
κατηγγελκέναι
κατήγγελλε, κατήγγελλεν
κατήγγελλον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: καταγγέλλω
κατηγγελμένην
κατηγγελμένος
κατῆγεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: κατάγω
κατηγλάϊστο
κατηγορεῖ, κατηγόρει
κατηγορεῖν
κατηγορεῖσθαι
κατηγορεῖται
κατηγορεῖτε
κατηγορείτωσαν
κατηγορέω
 • Meaning:
  • to accuse, object, speak against, denounce
  • to charge with some offence, bring charges
  • to prosecute, indict
  • to be a plaintiff
 • Forms:
Present
 • κατηγορουμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • κατηγορεῖ Verb: Pres/Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • κατηγορεῖν Verb: Pres Act Infin
 • κατηγορεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • κατηγορεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κατηγορεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • κατηγορείτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • κατηγοροῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • κατηγορούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • κατηγοροῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • κατηγορούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • κατηγοροῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • κατηγοροῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • κατηγορῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • κατηγοροῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
Imperfect
 • κατηγόρουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • κατηγόρουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • κατηγορήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • κατηγορήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • κατηγορήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • κατηγορήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • κατηγορῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • κατηγορήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • κατηγόρησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατηγόρησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • κατηγορημένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
κατηγορήθη
κατηγόρημα
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • accusation, charge
 • Forms:
  • κατηγορήματος Noun: Gen Sing Neut
κατηγορήματος
κατηγορημένων
κατηγορῆσαι
κατηγόρησαν
κατηγορήσαντες
κατηγόρησε, κατηγόρησεν
κατηγορήσουσι, κατηγορήσουσιν
κατηγορήσω
κατηγορήσωσι, κατηγορήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: κατηγορέω
κατηγορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: accusation, a complaint i.e., criminal charge
 • Note: origin of English word "category"
 • Forms:
κατηγορίας
κατηγορίᾳ
κατηγορίαν
κατήγοροι
κατηγόροις
κατήγορος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • accuser
  • against one in the assembly, i.e., a complainant at law; esp., Satan
κατηγοροῦμεν
κατηγορουμένοις
κατηγορούμενος
κατηγόρουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κατηγορέω
κατηγοροῦντες
κατηγοροῦντος
κατηγορούντων
κατηγόρους
κατηγοροῦσι, κατηγοροῦσιν
κατηγορῶν
κατηγωνίσαντο
κατηγωνίσατο
κατηγώνιστο
κατήγωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: accuser