ἅρμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a war-chariot
  • a warrior mounted on a war-chariot
  • a carriage (for transporting people)
 • Forms:
ἅρμασι, ἅρμασιν
ἅρματα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἅρμα
ἁρματηλάτην
ἁρματηλάτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a charioteer, chariot driver
 • Forms:
  • ἁρματηλάτην Noun: Acc Sing Masc
ἅρματι
ἅρματος
ἁρμάτων
ἁρμογαί
ἁρμογαῖς
ἁρμογή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: joint (in masonry), junction
 • Forms:
ἁρμογῇ
ἁρμογήν
ἁρμόζει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Mid/Pass 2nd Sing
 • Root: ἁρμόζω
ἁρμόζεις
ἁρμόζεται
ἁρμόζονται
ἁρμόζοντες
ἁρμόζοντας
ἁρμόζουσα
ἁρμόζουσαν
ἁρμόζουσι, ἁρμόζουσιν
ἁρμόζω
 • Meaning:
  • to adapt, fit into (something)
  • to fit with (something)
  • to fit together, join
  • to match up, be suitable, befit
  • to join, give in marriage, become engaged
  • to tune (the strings of a lute), set in order
 • Forms:
Present
 • ἁρμόζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἁρμόζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἁρμόζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἁρμόζοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἁρμόζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἁρμόζουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ἁρμόζουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • ἁρμόζουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἁρμόζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
Future
 • ἁρμόσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἁρμόσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἁρμόσουσι(ν) Part: Fut Act Dat Plur Masc/Neut
Aorist
 • ἁρμόσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἁρμοσθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἡρμοσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἥρμοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἡρμόσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
Perfect
 • ἡρμοσμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἡρμοσμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Neut
 • ἡρμοσμένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • ἡρμοσμένα Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἡρμοσμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
ἁρμονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • joint, mode, key
  • music
 • Forms:
ἁρμονίαν
ἁρμονίας
ἁρμόνιον
ἁρμόνιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: fitting, harmonious, agreeing, suited
 • Forms:
ἁρμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a joint, an articulation
ἅρμοσαι
ἁρμόσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἁρμόζω
ἁρμόσει
ἁρμόσειεν
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Meaning: to adapt, join
 • Root: ἁρμόζω
ἁρμοσθῆναι
ἁρμόσουσι, ἁρμόσουσιν
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • Part: Fut Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἁρμόζω
ἁρμόττει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Meaning: to adapt, join
 • Root: ἁρμόζω
ἁρμῶν