ἀρτά
ἀρτάβαι
ἀρτάβας
ἀρτάβη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: artabe (an Egyptian dry measure about 55 litres)
 • Forms:
ἀρτάω
 • Meaning:
  • to fasten to, hang (something) on (something)
  • to depend upon
ἀρτέμονα
ἀρτέμων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: foresail, jib, mainsail, topsail
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀρτέμωνἀρτέμονες
GENἀρτέμονοςἀρτεμόνων
DATἀρτέμονιἀρτέμοσι
ACCἀρτέμονα
ἀρτέμωνα
ἀρτέμονας
VOCἀρτέμωνἀρτέμονες
ἀρτέμωνα
ἀρτήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pail, a container used to carry something
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀρτήρἀρτῆρες
GENἀρτῆροςἀρτήρων
DATἀρτῆριἀρτῆρσι(ν)
ACCἀρτῆραἀρτῆρας
ἀρτηρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: artery
 • Forms:
ἀρτηριῶν
ἀρτῆρσι, ἀρτῆρσιν
ἄρτι
 • Parse: Adverb
 • Meaning: at once, immediately, now, at the present time, from now on, right now, just now

  ἀπ’ ἄρτι or ἀπάρτι
  from now on

ἀρτιγέννητα
ἀρτιγέννητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: new born, just born, young convert
 • Forms:
ἀρτίζω
 • Meaning: to prepare, get ready
ἄρτιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fresh, complete, perfect, mature
 • Forms:
ἄρτισις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem; Acc Plur Fem
 • Meaning: equipment
ἀρτίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: right now, just now, recently
ἄρτοι
ἄρτοις
ἀρτοκοπικόν
ἀρτοκοπικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: made by a baker, belonging to a baker, belonging to baking
 • Forms:
  • ἀρτοκοπικόν Adj: Acc Sing Masc
ἄρτον
ἄρτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bread, loaf, showbread
  • food (esp. plural)
  • reward
ἀρτός
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: something taken up, something carried, undertaken, burden
 • Forms:
  • ἀρτά Noun: Nom/Acc Plur Neut
ἄρτου
ἄρτους
ἀρτυθήσεται
ἀρτύσετε
ἀρτύω
 • Meaning:
  • to prepare
  • to spice, add seasoning
 • Forms:
  • ἀρτυθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀρτύσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἠρτυμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
ἄρτῳ
ἄρτων