ἀκηδεμονέω
 • Meaning: to be anxious, distressed, troubled
ἀκήδευτον
ἀκήδευτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unburied
 • Forms:
ἀκηδία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • weariness, ennui, slumber, exhaustion
  • indifference, torpor, apathy, lethargy
 • Forms:
ἀκηδίᾳ
ἀκηδιάζω
 • Meaning: to grieve
 • Forms:
  • ἠκηδίασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀκηδίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἀκηδία
ἀκηδιάσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀκηδιάω
ἀκηδιάσας
ἀκηδιάσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀκηδιάω
ἀκηδιάσῃς
ἀκηδιάω
 • Meaning:
  • to be exhausted, weary
  • to be afflicted
  • to grieve, be in anguish
  • to be careless
 • Forms:
  • ἀκηδιάσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀκηδιάσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἀκηδιάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀκηδιάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
ἀκηδιῶν
ἀκήκοα
ἀκηκόαμεν
ἀκήκοας
ἀκηκόασι, ἀκηκόασιν
ἀκηκόατε
ἀκηκόει
 • Parse: Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκηκόειν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Infin
  • Verb: PluPerf Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκήκοεν
ἀκηκοέναι
ἀκηκοότας
 • Parse: Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκηκοότες
 • Parse: Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκηκουῖα
 • Parse: Part: Perf Act Nom Sing Fem
 • Meaning: to hear
 • Root: ἀκούω
ἀκηκοώς
 • Parse: Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκηλίδωτον
ἀκηλίδωτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: spotless
 • Forms: